x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Jotunheimen
Jotunheimen
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com

Om merkeordningen

Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet

Å jobbe med bærekraftutfordringer i reiselivet krever et øye både på helheten og detaljene på et reisemål. Jobben foregår ofte i utkanten av destinasjonsledelsens tradisjonelle oppgaver og roller.

Som en hjelp i dette arbeidet har Innovasjon Norge, med god hjelp av både private og offentlige aktører, utviklet verktøyet "Bærekraftig reisemål". Dette er både en sertifisering og en strukturert arbeidsprosess frem mot godkjenning. Sentralt i ordningen er en standard som skal innfris. Reiselivet må i prosessen samarbeide med både kommune og andre lokale aktører. Reisemålet dokumenterer arbeidet og sine analyser i en portal hvor de også har tilgang til de ulike verktøy og maler. Etter at alle målinger og dokumentasjon er gjennomført og levert vil en uavhengig kontroll sjekke av og gi score til reisemålets innsats. En langsiktig satsing på bærekraft på reisemålet er en betingelse for å beholde og synliggjøre merket. 

Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemåls- eller destinasjonsselskap, og et nært samarbeid med kommunen er en kritisk suksessfaktor. Reisemålet med sitt destinasjonsselskap gir den geografiske avgrensningen i arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og kommune(r) involveres i prosessen.  Prosessen tar ca 2 år. 

Et langsiktig innovasjonsarbeid

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er kontinuerlig og langsiktig, og skal gi forbedring over tid. Etter å ha kvalifisert for Merket jobber reisemålet videre med forbedringer som en del av den daglige driften, og merking forplikter reisemålet til bærekraftvurderinger både i retningsvalg og i enkeltsaker. 

Reisemålet må foreta nye målinger med kontroll hvert tredje år. Markedet for ansvarlige bedrifter og produkter øker, og med det også kravene til å dokumentere ansvarlighet. Merket og dets innhold kan brukes i synliggjøring og vil styrke reisemålets merkevare, men det vil aldri erstatte synliggjøringen av de konkrete holdninger og tiltak på reisemålet. Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig, men merket forplikter reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet innenfor destinasjonsselskapets ordinære virksomhet. 

Finansiering

Innovasjon Norge har mulighet til å bidra i finansiering av prosessen med førstegangs-kvalifisering og prosess for Merket for bærekraftig reisemål, - for noen reisemål hvert år. Finansieringen går i første rekke til å dekke prosjektledelse, prosessveileder, møtevirksomhet, nødvendige undersøkelser og kontroller. Det regionale Innovasjon Norge kontor kontaktes for dialog om mulig finansiering.

Det er i de aller fleste tilfeller det lokale destinasjonsselskapet som er ansvarlig for igangsetting og prosjektgjennomføring. Kommunale næringsselskap med medlemsbasert reiselivsdeltakelse kan i enkelte tilfeller inneha ansvar og rolle som et destinasjonsselskap. Finansiering utover dette må reisemålet selv sikre, og her spiller forankring i kommune og næring en viktig rolle.

10 prinsipper for et mer bærekraftig reiseliv:

Bevaring av natur, kultur og miljø 

 1. Kulturell rikdom  
  Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
    
 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet  
  Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
   
 3. Biologisk mangfold  
  Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
   
 4. Rent miljø og ressurseffektivitet  
  Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. 

Styrking av sosiale verdier 

 1. Lokal livskvalitet og sosiale verdier  
  Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
   
 2. Lokal kontroll og engasjement  
  Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
   
 3. Jobbkvalitet for reiselivsansatte  
  Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
   
 4. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet  
  Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 

Økonomisk levedyktighet 

 1. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning  
  Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.
    
 2. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter  
  Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.