x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Forbrukskalkulator

Dette verktøyet er utviklet spesielt for destinasjoner og andre som ønsker mer kunnskap om turisters forbruk lokalt.

For hvem?

Innsikt i turisters forbruk er nyttig av flere grunner. Vil du for eksempel vite mer om hvilke turister som bidrar til mest verdiskaping på din destinasjon? Vil du ha datagrunnlag for å ta bedre avgjørelser om hvilke turistsegmenter budskap og aktiviteter skal rettes mot for å øke verdiskapingen? Eller vite hvilket volum som trengs for å oppnå ønsket målsetning?

Tall og ressurser

Kalkulatoren har i utgangspunktet en god del data implementert, men det vil være nødvendig å ha kunnskap, tall og fakta om den lokale destinasjonen tilgjengelig.
Vi anbefaler å benytte Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statistikknett for innhenting av andre relevante tall og data.

Har du innspill eller spørsmål til forbrukskalkulatoren? Ta gjerne kontakt med Margrethe Helgebostad for mer informasjon, ris eller ros.

VEILEDNING TIL BRUK AV FORBRUKSKALKULATOREN

VEILEDNING TIL BRUK AV FORBRUKSKALKULATOREN


Introduksjon

Velkommen til forbrukskalkulatoren for lokal turisme. Kalkulatoren er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge. Forbrukskalkulatoren kan benyttes til å estimere den lokale turismens forbruk. Dere kan velge mellom en av tre modeller; Basis, Utvidet og Avansert. Valg av modell avgjør hvor detaljerte opplysninger dere har behov for. Jo mindre informasjon dere opplyser om, desto mer vil forbruket minne om regionens gjennomsnittlige forbruk. Dere kan selv se hvilken informasjon dere skal opplyse om ved å velge mellom de tre modellene i nedtrekksmenyen til høyre.

Verktøyet kan benyttes til å gi et kvalifisert estimat på forbruket til turistene i området. Dere kan også bruke det til å utforske forskjellige sammenhenger i forbruket mellom ulike typer av turisme ved å klikke litt frem og tilbake i modellen.

Ved tolking av forbruksestimatene er det viktig å huske på at det nettopp er estimater. Estimatene baseres på de regionale fordelingene fra Turistundersøkelsen og de opplysninger dere oppgir. Ettersom det her er snakk om statistiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med estimatene.

Metode

Alle tall som ligger til grunn for forbrukskalkulatoren kommer fra den nasjonale Turistundersøkelsen av den kommersielle turismen i Norge fra 2014-2016. Tallene tar utgangspunkt i turister som har hatt minimum én overnatting i regionen. Videre beregnes estimatene for forbruk med utgangspunkt i en lineær hierarkisk modell innenfor den enkelte region.

VALG AV UTREGNINGSMODELL
Velg utregningsmodell i nedtrekksmenyen til høyre.  

Informasjon dere skal oppgi i utregningsmodellen

- Tall som beskriver turismens volum (overnattinger eller antall turister)

- Informasjon som beskriver hvordan turistene fordeler seg på tvers av følgende:

  1. Nasjonalitet
  2. Overnattingsformer
  3. Land og by
  4. MICE / ikke-MICE (hvis forretningsreisende er av interesse)

- Informasjon om de reisendes døgnforbruk

OVERORDNEDE INNSTILLINGER
I hvilken region ligger destinasjonen?
Dersom navnet på området skal fremgå i resultatene, vennligst oppgi navnet her:
Script tags are not allowed
Skal utregningen ta høyde for forretningsreisende?
Skal utregningen ta høyde for dagsbesøkende?(Dagsbesøkende er turister som ikke overnatter)
Skal utregningen ta høyde for turister som reiser med Hurtigruten?
Skal utregningen ta høyde for andre cruiseturister?
Hvilken enhet ønsker du å oppgi turismen i?
Hvilken sesong skal utregningen ta utgangspunkt i?
TURISMENS VOLUM
Inntast turismens volum for…
Feriereisende
Forretningsreisende
Antall dagsbesøkende
Antall besøkende fra Hurtigruten
Antall andre besøkende cruiseturister
FERIEREISENDE
Hvor stor andel av de feriereisende overnatter på… (%)
Hotell %
Campingplass %
Andre steder (f. eks. utenfor campingplass, Airbnb, hos venner og familie) %
Hvordan er nasjonalitetsfordelingen blant de feriereisende? (%)
Norge %
Øvrige Skandinavia %
Øvrige Europa %
Utenfor Europa %
Hvor stor andel av turistene kan betegnes som storbyturister? (%)
(f.eks. Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo, Tromsø, Kristiansand)
Storbyturister %
Ikke storbyturister %
FORRETNINGSREISENDE
Hvordan er nasjonalitetsfordelingen blant de forretningsreisende? (%)
Norge %
Øvrige Skandinavia %
Øvrige Europa %
Utenfor Europa %
Hvor stor en andel av de forretningsreisende er MICE turister? (%)
(En MICE-reisende er en person som reiser for møter, konferanser, belønningsreiser, messer og/eller utstillinger)
Andel MICE %
Andel Ikke-MICE %
FORBRUKSDATA
Døgnforbruket er det gjennomsnittlige beløpet som blir brukt i området per dag (i norske kroner). Beløpet dekker blant annet innkvartering, transport i Norge, kursavgifter, shopping, restaurantbesøk, pakkereise mv.
Feriereisendes døgnforbruk kr.
Forretningsreisendes døgnforbruk kr.
Dagsbesøkendes døgnforbruk kr.
Besøkende fra Hurtigruten sitt landbaserte døgnforbruk kr.
Cruisebesøkende sitt landbaserte døgnforbruk kr.
RESULTATENE

Resultater

I tabellen til høyre ser du det samlede estimerte forbruket for de lokale turistene i regionen. Forbruksestimatene tar utgangspunkt i regionens generelle karakteristika og de justeringer du har foretatt. Fordelingen av forbruket for turistene spesifikt for ditt område kan variere fra den fordelingen som fremvises til høyre, ettersom denne i stor grad er basert på din regions gjennomsnittlige fordeling.

Ettersom estimatet er basert på statiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med resultatene.


TALLENE
RESULTATER
Gjennomsnittlig antall overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
FORBRUKET I DEN VALGTE REGIONEN FORDELER SEG TYPISK SLIK...
% % % %
Forbruk pakkereise Øvrig forbruk Forbruk transport Forbruk overnatting
HURTIGRUTEN-TURISTERS FORBRUK ESTIMERES TIL:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Hurtigruten-turistene sitt totale landbaserte forbruk
CRUISETURISTERS FORBRUK ESTIMERES TIL:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Cruiseturistene sitt totale landbaserte forbruk
DAGSBESØKENDES FORBRUK ESTIMERES TIL:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Dagsbesøkende sitt totale forbruk