x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Forbrukskalkulator

Velkommen til forbrukskalkulatoren for lokal turisme. Kalkulatoren er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

For hvem?

Innsikt i turisters forbruk er nyttig av flere grunner. Vil du for eksempel vite mer om hvilke turister som bidrar til mest verdiskaping på din destinasjon? Vil du ha datagrunnlag for å ta bedre avgjørelser om hvilke turistsegmenter budskap og aktiviteter skal rettes mot for å øke verdiskapingen? Eller vite hvilket volum som trengs for å oppnå ønsket målsetning?

Tall og ressurser

Kalkulatoren har i utgangspunktet en god del data implementert, men det vil være nødvendig å ha kunnskap, tall og fakta om den lokale destinasjonen tilgjengelig.
Vi anbefaler å benytte Statistisk sentralbyrå (SSB) for innhenting av andre relevante tall og data.

Har du innspill eller spørsmål til forbrukskalkulatoren? Ta gjerne kontakt med Margrethe Helgebostad

Norske kroner

VEILEDNING TIL BRUK AV FORBRUKSKALKULATOREN


Introduksjon

Velkommen til forbrukskalkulatoren for lokal turisme. Kalkulatoren er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge. Forbrukskalkulatoren kan benyttes til å estimere den lokale turismens forbruk. Dere kan velge mellom en av tre modeller; Basis, Utvidet og Avansert. Valg av modell avgjør hvor detaljerte opplysninger dere har behov for. Jo mindre informasjon dere opplyser om, desto mer vil forbruket minne om regionens gjennomsnittlige forbruk. Dere kan selv se hvilken informasjon dere skal opplyse om ved å velge mellom de tre modellene i nedtrekksmenyen til høyre.

Verktøyet kan benyttes til å gi et kvalifisert estimat på forbruket til turistene i området. Dere kan også bruke det til å utforske forskjellige sammenhenger i forbruket mellom ulike typer av turisme ved å klikke litt frem og tilbake i modellen.

Ved tolking av forbruksestimatene er det viktig å huske på at det nettopp er estimater. Estimatene baseres på de regionale fordelingene fra Turistundersøkelsen og de opplysninger dere oppgir. Ettersom det her er snakk om statistiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med estimatene.

Metode

Data som brukes i forbrukskalkulatoren er hentet fra Turistundersøkelsen 2019, og justert i mars 2023 for prisutviklingen i perioden. Tallene tar utgangspunkt i turister som har hatt minimun en ovenatting på reise i Norge. Forbrukstallene til cruiseturister er hentet fra crusieundersøkelsen som ble gjennomført i 2019 er behandlet på samme måte. Turistundersøkelsen ble stoppet under pandemien, men ble startet opp i 2023.

Informasjon dere skal oppgi i utregningsmodellen
 • Tall som beskriver turismens volum (overnattinger eller antall turister)

 • Sesongen turistene reiser i


Valgfri informasjon
 • Informasjon som beskriver hvordan turistene fordeler seg på tvers av følgende:

  1. Nasjonalitet
  2. Overnattingsformer
  3. Land og by
  4. Andelen forretningsreisende som bor på hotell (hvis forretningsreisende er av interesse)
 • Informasjon om de reisendes døgnforbruk

Hvis du ikke oppgir den valgfrie informasjonen, vil det gjennomsnittlige estimatet for regionen bli brukt.
OVERORDNEDE INNSTILLINGER
Hvilken region skal det tas utgangspunkt i?
Skal utregningen ta høyde for feriereisende?
Skal utregningen ta høyde for forretningsreisende?
Skal utregningen ta høyde for dagsbesøkende feriereisende?
Skal utregningen ta høyde for turister som reiser med Hurtigruten?
Skal utregningen ta høyde for andre cruiseturister?
Hvilken enhet ønsker du å oppgi turismen i?
Hvilken sesong skal utregningen ta utgangspunkt i?
TURISMENS VOLUM
Inntast turismens volum for…
Feriereisende
Forretningsreisende
Antall dagsbesøkende
Antall besøkende fra Hurtigruten
Antall besøkende cruiseturister
FERIEREISENDE
Hvor stor andel av de feriereisende overnatter på… (%)
Hotell %
Campingplass %
Ikke kommerciel to Ikke kommersiell innkvartering (f.eks. utenfor campingplass, hos venner og familie) %
Andre steder (f.eks. AirBnB) to Andre steder (f.eks. Airbnb) %
Hvordan er nationalitetsfordelingen blandt de feriereisende? (%)
Norge %
Danmark %
Sverige %
Tyskland %
Nederland %
Belgia %
Sveits & Østerrike %
Storbrittania %
Frankrike %
Polen %
Italia %
Spania %
Andre Europa %
USA %
Canada %
Australia %
Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau %
Andre utenfor Europa %
FORRETNINGS-REISENDE
Hvor stor andel av de forretningsreisende overnatter på… (%)
På hotell %
Andre steder (f.eks. campingplass, hos venner og familie, Airbnb) %
Hvordan er nationalitetsfordelingen blandt de forretningsreisende? (%)
Norge %
Danmark %
Sverige %
Tyskland %
Nederland %
Belgia %
Sveits & Østerrike %
Storbrittania %
Frankrike %
Polen %
Italia %
Spania %
Andre Europa %
USA %
Canada %
Australia %
Kina, Hong Kong, Taiwan & Macau %
Andre utenfor Europa %
CRUISEREISENDE
Hvordan er nationalitetsfordelingen blandt de cruisereisende? (%)
Tyskland %
Storbritannia %
USA & Canada %
Italia %
Spania %
Belgium, Nederland & Luxemborg %
Australia & New Zealand %
Resten av Europa %
Resten av verden %
FORBRUKSDATA
Døgnforbruket er det gjennomsnittlige beløpet som blir brukt i området per dag (i norske kroner). Beløpet dekker blant annet innkvartering, transport i Norge, kursavgifter, shopping, restaurantbesøk, pakkereise mv.
Feriereisendes døgnforbruk kr.
Forretningsreisendes døgnforbruk kr.
Dagsbesøkendes døgnforbruk kr.
Besøkende fra Hurtigruten sitt landbaserte døgnforbruk kr.
Cruisebesøkende sitt landbaserte døgnforbruk kr.

Resultater

I tabellen til høyre ser du det samlede estimerte forbruket for de lokale turistene i regionen. Forbruksestimatene tar utgangspunkt i regionens generelle karakteristika og de justeringer du har foretatt. Fordelingen av forbruket for turistene spesifikt for ditt område kan variere fra den fordelingen som fremvises til høyre, ettersom denne i stor grad er basert på din regions gjennomsnittlige fordeling.

Ettersom estimatet er basert på statiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med resultatene.

TALLENE
RESULTATER
Gjennomsnittlig antall overnattinger per person
Estimert antall turister
Antall overnattinger
Estimert døgnforbruk
Totalt forbruksestimat
FORBRUKET I DEN VALGTE REGIONEN FORDELER SEG TYPISK SLIK...
% % % %
Forbruk pakkereise Øvrig forbruk Forbruk transport Forbruk overnatting
HVIS DU HAR ANGITT HURTIGRUTEN-TURISTER, ESTIMERES DERES FORBRUK TIL:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Hurtigruten-turistene sitt totale landbaserte forbruk
HVIS DU HAR ANGITTT CRUISETURISTER, ESTIMERES DERES FORBRUK TIL:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Cruiseturistene sitt totale landbaserte forbruk
HVIS DU HAR ANGITTT DAGSBESØKENDE, ESTIMERES DERES FORBRUK TIL:
Antall besøk
Estimert forbruk per besøk
Dagsbesøkende sitt totale forbruk