Skip to main content

Nyhetsartikler

Prosjektleder

Prosjekteier- og leders rolle og ansvar

Ansvar for oppstart, gjennomføring og fremdrift

Frem mot første gangs merking etableres et eget prosjekt. Ansvarlig for prosjektet er gjerne destinasjonsselskap, næringsselskap eller aktører med tilsvarende organisering, med ansvar for reiselivsutvikling i et bestemt geografisk område, mens prosjektleder er selve navet i prosjektet. Det er prosjekteier som engasjerer prosjektleder, som har det operative ansvaret for prosjektet. Prosjekteier setter også sammen en kompetent og relevant styringsgruppe som prosjektleder rapporterer til.

Prosjektlederansvaret innebærer gjennomføring av beslutninger foretatt i styringsgruppen, involvering og mobilisering, koordinering av oppgaver og leveranser, gjennomføring av undersøkelser og dokumentasjon i portalen. Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide en prosjektplan for prosjektet.

Prosjektleder bør brenne for bærekraftig reiseliv, og ha erfaring som er relevant, som miljøarbeid/bærekraft, reiseliv og reisemålsutvikling/lokalsamfunnsutvikling. Å kjenne til reisemålet og ressurser som er involvert og/eller som bør involveres i arbeidet, vil være en styrke.

Det er mange oppgaver som skal løses, og oppgavene strekker seg fra motivasjon /mobilisering av andre til oppgaver knyttet til gjennomføring av undersøkelser, utregninger og forberedelse til leveranse. Oppgavene krever ulike kompetanseområder, og det vil være en klar styrke at man både har engasjementet og evnen til å se det store bildet – og ha fremdrift på detaljene. Prosjektleders evne til å samordne og motivere andre er viktig for et vellykket prosjekt.

Beskrivelse av arbeidsprosessen gir mer innsikt i konkrete oppgaver og leveranser, og Prosjektlederprosessen (PLP) fra Innovasjon Norge beskriver mer utfyllende prosjekteier- og leders rolle. Her finner en også råd og veiledning om organisering av prosjekt generelt.

Kvalifisering

Det anbefales å engasjere en lokal prosjektleder for å sikre at kunnskapen etter prosjektgjennomføring blir igjen på reisemålet. I prosjektlederrollen er det en fordel å kjenne de lokale forholdene. Viktig for gjennomføring er god kontakt mot reiselivet og god kontakt mot kommunen. Samarbeid og evne til å få folk med i prosessen avgjør ofte hvor sterk forankring og hvor gode effekter prosjektet gir. Det er også viktig å finne en god kombinasjon av prosjektleder og prosessveileder slik at styrker og ekspertise kan utfylle hverandre. Kompetanseheving som GSTCs kurs i Sustainable Tourism tidlig i prosessen kan styrke prosjektleder i arbeidet som kommer.

Prosjektleder kan enten være en ansatt i destinasjonsselskapet e.l. som frigjøres fra andre oppgaver i prosjektperioden, eller en ekstern ressurs som leies inn i perioden.

Prinsipper for et godt prosjekt

For å lykkes med prosjektarbeid, må de sentrale personene både i og utenfor prosjektorganisasjonen ha nødvendig prosjektkompetanse.

Det er også viktig at alle involverte er enige om en konkret prosjektmetodikk for prosjektet. PLP beskriver en prosjektmetodikk som har vist seg anvendbar i en rekke typer prosjekter.

Viktige prinsipper for et godt prosjekt er:

  • Ledelsen i basisorganisasjonen er tydelige bestillere
  • Resultatfokus
  • Personlig ansvar
  • Forpliktende og avtalt samspill både i prosjektet og med prosjekteier(ne)
  • En felles og standardisert metodikk som er godt kjent i prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen(e), og som sikrer kvalitet i planlegging, organisering, bemanning, oppfølging og rapportering

For mer informasjon

Les brosjyren «Fra ide til resultat». PLP Prosjektlederprosessen

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål