Nyhetsartikler

Kommune

Merket for bærekraftig reisemål

Innhold og prosess
Om merkeordningen
Standarden
Arbeidsprosessen
 

Prosjektroller og organisering
Prosjektleder
Prosessveileder
Kontrollør
Kommune

 

Relevante verktøy

Forbrukskalkulator

Sesongkalkulator

Utslippskalkulator

Overnattingsstatistikk

Reiselivets verdiskaping

Kommunens rolle og oppgaver

Målrettet planlegging, tilrettelegging og forvalting

Det er destinasjonsselskapet som i de aller fleste prosjekter er prosjekteier, men kommunen har en sentral rolle i gjennomføringen sammen med ev. andre aktører som utgjør destinasjonsledelsen.

Mange kommuner har et ønske om å være attraktive for besøkende og at reiselivet skal bidra til lokal verdiskaping. Å skape gode lokalsamfunn for sine innbyggere står også sentralt. Kommunene har et utstrakt ansvar for planlegging og tilrettelegging, og det er avgjørende at disse både er motivert og aktivt involvert i leveransen.

Kommunens rolle knyttes til:

· Generell tilrettelegging for reiseliv med hensyn til fellesgoder som avfallshåndtering og toaletter (utenfor privat eiendom), risikovurdering og beredskap, klimaplaner m.m.

· Viktig planleggingsarbeid gjennom kommuneplanen, eventuelle næringsplaner og arealplanen.

· Bidra til besøksplanlegging- og forvaltning med god balanse mellom gjester og innbyggere.

· Å være en aktiv part i dialog med destinasjonsselskap, grunneiere og andre interessenter.

· Næringsutvikling og innovasjon, også i reiselivet.

· Standarden spør også om kommuneadministrasjonen er miljøsertifisert.

I merkeordningen omtales destinasjonsledelsen som de aktørene som sammen styrer/leder og utvikler reiselivet på stedet. Destinasjonsledelse beskriver samarbeidet eller partnerskapet mellom kommune, destinasjonsselskap og andre sentrale aktører som er relevante for reiselivsutviklingen. Som del av destinasjonsledelsen er kommunenes rolle å bidra aktivt i reisemålets arbeid med å oppnå og videreføre arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål.

Relevante oppgaver i den sammenheng er:

· Være representert i styringsgruppe og referansegruppe og bistå administrativt med dokumentuthenting (kommunale planer, protokoller, tall og statistikk – bla fra Kostra).

· Delta på møter i prosjektet, herunder bidra med innspill til handlingsplanen for prosjektet (senere handlingsplan under reisemålets reiselivsstrategi).

· Gjøre vedtak i kommunestyre(ne) om å være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig reisemål og sørge for minimum en årlig statusoppdatering i kommunestyre(ne) om utviklingen i reiselivet og arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling.

· Kommunestyre(ne) skal vedta eller tilslutte seg handlingsplanen som lages i prosjektperioden.

· Kommunestyre(ne) kan beslutte å bidra med finansiering.

· Være pådriver for gjennomføring av bærekrafttiltak i egen organisasjon, som igangsetting av arbeid med miljøfyrtårnsertifisering av kommunen.

· Delta aktivt i relevante samarbeidsprosjekter som skal utvikle reisemålet i en bærekraftig retning.

· Sammen med destinasjonsselskapet beslutte organisering og finansiering av bærekraftarbeidet etter tildeling av merket og frem mot neste remerking.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål