Skip to main content

Nyhetsartikler

Q&A

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Ofte stilte spørsmål

Hva menes med et reisemål? Er reisemålene som har merket mer bærekraftige enn andre? Vi har samlet svar på en rekke ofte stilte spørsmål relatert til merkeordningen i en Q&A.

Hva er Merket for bærekraftig reisemål?

Merket for bærekraftig reisemål er utviklet som et styringssystem for å systematisere arbeidet med bærekraft på reisemålsnivå. Sertifisering av reisemål er et stadig mer aktuelt tema internasjonalt. Norge var tidlig ute med å utvikle en egen nasjonal merkeordning der en standard med kriterier og indikatorer står sentralt. Disse indikatorene må besvares og dokumenteres av reisemål i ordningen, og man må også fortløpende måle utvikling langs de samme indikatorene. Standarden i ordningen er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), som betyr at kravene dekker internasjonale krav til sertifisering for reisemål.

Navnet på merket signaliserer at reisemålene arbeider langsiktig for økt bærekraft:

· Ved å kartlegge status fordelt på de tre dimensjonene av bærekraft (miljø, samfunn og økonomi).

· Etablere et grunnlag for økt bevissthet og samarbeid om verdivalg og prioriteringer.

· Forankre utviklingen i status, og måle utvikling over tid.

Reisemålene må gjennom krevende prosesser og grundig kartlegging som grunnlag for framtidige beslutninger. I tillegg heves kompetanse og bevissthet rundt reiselivets positive og negative sider lokalt. Erfaringen viser at arbeidet med merket i stor grad gir ekstra motivasjon for å jobbe videre med en mer bærekraftig utvikling av reisemålet.

Hvilket problem skal merkeordningen løse?

Tiltak rundt bærekraft i reiselivet i Norge har vært fragmentert og består gjerne av ildsjeler og enkeltbedrifter som har tatt grep og gjennomført tiltak. Destinasjonsledelsen har manglet verktøy og informasjon som er nødvendig for å kunne styre i retning av et mer bærekraftig reiseliv på reisemålsnivå. Internasjonale standarder får økende oppmerksomhet, og Norge pekes på som en innovatør og leder på feltet. For at norske reisemål skal kunne lede an i en mer bærekraftig styring av reisemålene, er en felles standard og rammeverk nødvendig. En slik standard må ha en internasjonal kredibilitet og samtidig reflektere norske forhold.

Hva menes med et bærekraftig reiseliv?

Innovasjon Norge baserer sin definisjon av et bærekraftig reiseliv på UNWTO (FNs reiselivsorganisasjon) sin definisjon av bærekraft i reiselivet med tre hovedområder; bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Klimautfordringer ligger implisitt under hovedområdet miljø. Ut fra disse hovedområdene er det formet ti prinsipper som til sammen beskriver betingelser for en bærekraftig utvikling innen reiselivet.

Hva menes med et reisemål?

Et reisemål forstås som et geografisk avgrenset område hvor både offentlige og private aktører operer sammen. Reisemålet kan være del av en kommune, en kommune eller flere kommuner.

Destinasjonsselskap er den juridiske enheten som er gitt et ansvar for fellesoppgaver på vegne av medlemmene i selskapet, tradisjonelt og oftest knyttet til markedsføring av reisemålet. Destinasjonsselskapet er gjerne medlemsbasert, der medlemmene bidrar til finansiering av selskapet. De senere år har det vært en utvikling der destinasjonsselskapene i økende grad blir en samlende enhet for reiselivet i møte med kommune og andre samarbeidspartnere. Ofte er selskapene ansvarlige for å drive turistinformasjon på vegne av kommunen.

Destinasjonsledelsen er de aktørene som sammen, formelt eller uformelt, leder utviklingen av reiselivet på reisemålet. Aktørene i destinasjonsledelsen kan være destinasjonsselskap, reiselivslag, eller reiselivsrettet næringsselskap, kommunen(e) og i enkelte tilfeller sentral(e) reiselivsbedrift(er). Begrepet destinasjonsledelsen brukes om funksjonen og samarbeidet mellom flere aktører, som kommune og destinasjonsselskap, og i noen tilfeller lokal havn for reisemål med cruiseanløp. I enkelte tilfeller er dette formalisert gjennom avtaler og med en rolle- og ansvarsfordeling. Uavhengig av organiseringen er et godt samarbeid og samhandling mellom kommunen og reiselivsnæringen en forutsetning for å lykkes med en bærekraftig reisemålsutvikling.

Hvorfor er en bærekraftig destinasjonsledelse viktig?

Norge har behov for å videreføre og styrke sin konkurransekraft og beholde sitt omdømme som en naturbasert og miljøvennlig destinasjon. De besøkende forventer det. Reiseliv som skaper verdier og driver på en miljø- og samfunnsmessig ansvarlig måte er en smartere måte å utvikle reiselivet på. En bærekraftig styring av reiselivet styrker reisemålene med bedre informasjon og grunnlag for beslutninger og handlinger.

Hva er Standard for bærekraftig reisemål?

Standarden er det dokumentet som beskriver kriterier og indikatorer som må besvares for å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål. Standarden er kjernen i merkeordningen, og revideres med jevne mellomrom. Standarden for Bærekraftig reisemål er godkjent av GSTC (Global Sustainable Tourism Council) som en nasjonal standard, dvs. den oppfyller de globale kravene som settes til standarder for bærekraft på reisemål. GSTC er en uavhengig nonprofit organisasjon som har medlemmer fra hele verden, og med oppgaven å samle, godkjenne og akkreditere sertifiseringer for reiselivet.

Hva er kriterier og indikatorer?

Kriteriet er det generelle kravet til en mer bærekraftig utviklingsretning. Indikatoren skal som hovedregel kvantifisere kriteriet, og indikatoren skal dokumenteres. Standard 3.0 er gjeldende standard, og denne har 32 kriterier og 84 indikatorer. Standarden er delt i 5 temaer eller områder, som hvert har et antall kriterier som igjen følges av en eller flere indikatorer.

Temaene i standarden er:

A. Destinasjonsledelse

B. Strategisk grunnlag

C. Bevaring av natur, kultur og miljø

D. Styrking av sosiale verdier

E. Økonomisk levedyktighet

Hvordan er kriteriene og indikatorene utviklet?

Kriteriene og indikatorene er forankret i UNWTOs forståelse av et bærekraftig reiseliv, i tråd med EUs definisjoner og tilpasset de globale kriterier for et bærekraftig reiseliv gjennom GSTC. Merkeordningen er utviklet av Innovasjon Norge i samarbeid med en nasjonal referansegruppe, med omfattende testing i reisemålspiloter. Jevnlig revisjon av standarden skal sørge for tidsaktuelle og relevante krav.

Hva er formålet med en standard?

Standarden er et styringsverktøy for destinasjonsledelsen. Den gir først og fremst et rammeverk og viktige innspill for hvordan reisemålet kan jobbe med bærekraftige tiltak. Samtidig kan en formell sertifisering være motiverende fordi den gir mulighet for anerkjennelse for de reisemål som klarer kravene. Godkjente reisemål gis tilgang til bruk av et profilmerke som kan benyttes i markedsføring og annen kommunikasjon internt og eksternt.

Hva er utbyttet ved å implementere standarden?

Verktøyene som tilbys reisemålene, gir et rammeverk for bærekraftige tiltak og en mulighet for å “overvåke” forbedringer. Dette øker bevisstheten og kompetansen om bærekraftig destinasjonsledelse og gir hjelp til å øke samarbeidet på tvers av sektorer rundt reiselivet. Den tilbyr reiselivet kommunikasjonsverktøy som kan styrke reisemålets konkurransekraft.

Hvem kan delta?

Alle norske reisemål som har en klar destinasjonsledelse, er motivert for å arbeide for økt bærekraft og som tilfredsstiller noen grunnleggende forutsetninger. Ordningen forutsetter et godt samspill mellom kommune og reiseliv, og en egnet organisering av reiselivssamarbeidet.

Er reisemålene som er merket, mer bærekraftige enn andre?

Flere titalls reisemål er med i merkeordningen. De er ikke nødvendigvis mer bærekraftige enn andre, men har som langsiktig ambisjon å arbeide for en mer bærekraftig utvikling. Evalueringer viser at reisemål i ordningen har et generelt bedre samarbeid med kommunen(e). Reiselivets dilemmaer er mange, og merkede reisemål vil fremdeles kunne ha diskusjoner og konflikter rundt næringspolitiske og økonomiske interesser på den ene siden og klima- og verneinteresser på den andre siden. Merkeordningen gir ingen løsning, men fungerer som en plattform for dialog om reiselivets rolle i disse dilemmaene.

Er merket noe man får til odel og eie?

Nei. Merkeordningen lager en struktur rundt et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Standarden i ordningen angir områdene reisemålet må jobbe med, og indikatorer som skal måle arbeidet kontinuerlig. Reisemål som går inn i merkeordningen, arbeider langsiktig med innovative tiltak og forbedringer i hele bredden av merkets «standard». Denne består av en rekke kriterier og indikatorer på tema som utvikles kontinuerlig.

For å beholde merket over tid må forbedringer dokumenteres hvert tredje år. Merkeordningen er ment som en start for det som må være en svært langsiktig prosess for å bidra til mer bærekraftige løsninger lokalt.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål