Skip to main content

Nyhetsartikler

Arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen

Forutsetter samarbeid og samhandling mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn

Der standarden i Merket for bærekraftig reisemål viser temaer, kriterier og indikatorer reisemålet skal jobbe med, angir arbeidsprosessen veien frem til leveranse og godkjenning. Arbeidsprosessen bistår reisemålet med å planlegge, iverksette og måle bærekraftarbeidets utvikling over tid. Gjennomføring av prosessen er avhengig av god forankring og lokal involvering. Både næring, lokalsamfunn og kommune involveres i prosessen. Gjennomføring av prosjektet er krevende, og det er ikke alle reisemål som har de nødvendige forutsetningene, forankringen og engasjementet for å kvalifisere for merket.

Arbeidsprosessen er lagt opp som ulike faser fra avklaringsfasen, gjennom en prosjektfase som går frem til ferdig leveranse og godkjenning. Etter første gangs godkjenning er det krav om to årlige rapporteringer frem til ny leveranse (remerking) 3 år etter forrige godkjenning.

Prosessen fra oppstart til godkjenning tar det gjerne rundt 2, 5 år. Etter tre år må reisemålet gjennom en prosess med remerking for å beholde godkjennelsen.

Det er i de aller fleste tilfeller det lokale destinasjonsselskapet som er ansvarlig for igangsetting og prosjektgjennomføring. Kommunale næringsselskap eller aktører med tilsvarende organisering med ansvar for reiselivsutvikling i et bestemt geografisk område kan inneha tilsvarende rolle. Uansett ansvarshavende for prosjektet, er det et krav at næringen/næringsaktører skal være involvert gjennom et medlemsbasert system med medlemsavgifter og avtaler.

Finansiering

Reisemål kan søke om støtte til aktiviteter i tilknytning til førstegangsmerking og remerking. Finansieringen går i hovedsak til prosjektledelse, prosessveileder, møtevirksomhet, undersøkelser og kontroller. Les mer om finansiering og søknadsprosessen her. 

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål