Nyhetsartikler

Bærekraftig reiseliv

Les også

Merket for bærekraftig reisemål

Bærekraft og reiseliv i Innovasjon Norge

Sustainability and tourism in Innovation Norway

Mot et bærekraftig reiseliv
Veikart fra reiselivsnæringen i Norge (Rapport av Innovasjon Norge m.fl.., 2017)

Evaluering Merket for bærekraftig reisemål
Vista Analyse utførte i 2016 en evaluering av Merkeordningen for Bærekraftig Reisemål.

Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable tourism, et sterkt voksende fenomen. Segmentet som ønsker å reise grønt er både lønnsomt og voksende. At bedrifter og destinasjoner investerer i miljømerking er dermed ikke bare en innsats for miljøet, men også en investering i egen fremtid.

Miljøsertifiseringer i Norge

Miljøsertifiseringer og –merkinger hjelper bedriften til å forenkle, dokumentere og bevise bedriftens miljøarbeid på. Sertifiseringene er innrettet til for eksempel hotell, transport eller aktivitetsbedrifter. Sertifisering er investering i både driften og miljøet.

Finn miljøsertifiseringen for din bedrift!

FNs bærekraftsmål 8

FNs bærekraftsmål 12

FNs bærekraftsmål 14

FNs bærekraftsmål 17

FNs bærekraftsmål er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål (SDGs) og 169 delmål som er en felles global retning for land, næringsliv og lokalsamfunn for en bærekraftig fremtid. Reiseliv kan og bør spille en viktig rolle for å nå disse målene. FNs reiselivsorgan UNWTO har utviklet en innsikts- og inspirasjonsside for SDGene og reiseliv. Denne inneholder informasjon og initiativer om reiselivets bidrag til SDGene rundt om i verden.

Reiseliv er spesifikt nevnt i SDGene 8, 12 og 14, men mål 17, som omhandler samarbeid, er også et viktig mål for å oppnå en bærekraftig utvikling i reiselivet.

Merkeordningen Bærekraftig reisemål

Merkeordningen Bærekraftig reisemål tar opp en rekke av disse utfordringene, og temaene inngår i arbeidet for et mer bærekraftig reiseliv. Bærekraftig reiseliv omhandler et grunnleggende og helhetlig verdisyn på reiselivsnæringen; den lokale verdiskapingen, klima- og miljøbelastning og påvirkning på innbyggere og samfunn. Ressursene reiselivet forbruker er unike og bare delvis fornybare, og ambisjonen må være å minimere og fjerne de negative konsekvensene av reiselivet, - og løfte de positive.

Godkjent av GSTC

Standarden i merkeordningen er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), noe som betyr at kriteriene dekker internasjonale krav til sertifisering for destinasjoner. GSTC har koblet sin standard opp mot bærekraftsmålene her.

Del av Norges rapportering på bærekraftsmålene

Helt konkret bidrar merkeordningen til å oppfylle delmål 12.b: «Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter». Her inngår merkeordningen i Norges rapportering på bærekraftsmålene.

Gjennom deltakelse i merkeordningen bidrar over 100 kommuner til den globale dugnaden. Ved å kople de enkelte kriterier i merkeordningen til ulike bærekraftsmål kan også kommunene dokumentere dette arbeidet. 

Merket for bærekraftig reisemål

Dette merket kan reisemålet ditt bruke som kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging. Prosessen krever innsats, men vi hjelper til.
Les mer

Green Travel - gresstusten for destinasjoner

Destinasjonsselskapet ditt kan bruke gresstusten på nettsiden til å fremheve de miljømerkede bedriftene og gjøre det enklere å velge grønt. 
Les mer

Hjelp til å vurdere bærekraft i ditt prosjekt

Vi krever at våre søkere redegjør for hvordan de omsøkte tiltakene vil påvirke bedriftens bærekraft. Derfor ber vi om at du vurderer ditt tiltaks positive og negative påvirkning ut i fra dette skjemaet.
Les mer

Green Travel - gjestene velger grønt

Disse 10 prinsippene styrer arbeidet vårt for bærekraft i reiselivet. Vi anbefaler at du setter deg inn i hvert enkelt. De er delt inn i tre hovedområder.
Les mer 

Vi anbefaler også at du tar en kikk på:

Den Norske Turistforening - Bærekraftsstrategi 2021-2030