Skip to main content

VEILEDNING TIL BRUK AV FORBRUKSKALKULATOREN

Introduksjon

Velkommen til forbrukskalkulatoren for lokal turisme. Kalkulatoren er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge. Forbrukskalkulatoren kan benyttes til å estimere den lokale turismens forbruk. Dere kan velge mellom en av tre modeller; Basis, Utvidet og Avansert. Valg av modell avgjør hvor detaljerte opplysninger dere har behov for. Jo mindre informasjon dere opplyser om, desto mer vil forbruket minne om regionens gjennomsnittlige forbruk. Dere kan selv se hvilken informasjon dere skal opplyse om ved å velge mellom de tre modellene i nedtrekksmenyen til høyre.

Verktøyet kan benyttes til å gi et kvalifisert estimat på forbruket til turistene i området. Dere kan også bruke det til å utforske forskjellige sammenhenger i forbruket mellom ulike typer av turisme ved å klikke litt frem og tilbake i modellen.

Ved tolking av forbruksestimatene er det viktig å huske på at det nettopp er estimater. Estimatene baseres på de regionale fordelingene fra Turistundersøkelsen og de opplysninger dere oppgir. Ettersom det her er snakk om statistiske beregninger skal det alltid tas forbehold for en viss usikkerhet forbundet med estimatene.

Metode

Alle tall som ligger til grunn for forbrukskalkulatoren kommer fra den nasjonale Turistundersøkelsen av den kommersielle turismen i Norge fra 2014-2016. Tallene tar utgangspunkt i turister som har hatt minimum én overnatting i regionen. Videre beregnes estimatene for forbruk med utgangspunkt i en lineær hierarkisk modell innenfor den enkelte region.

Informasjon dere skal oppgi i utregningsmodellen
 • Tall som beskriver turismens volum (overnattinger eller antall turister)

 • Sesongen turistene reiser i


Valgfri informasjon
 • Informasjon som beskriver hvordan turistene fordeler seg på tvers av følgende:

  1. Nasjonalitet
  2. Overnattingsformer
  3. Land og by
  4. Andelen forretningsreisende som bor på hotell (hvis forretningsreisende er av interesse)
 • Informasjon om de reisendes døgnforbruk

Hvis du ikke oppgir den valgfrie informasjonen, vil det gjennomsnittlige estimatet for regionen bli brukt.