Prosjektleder

Merkeordningen Bærekraftig reisemål

Forside

Om Merkeordningen
Hvorfor bli merket
Standard for bærekraftig reisemål
Arbeidsprosessen
Ofte stilte spørsmål

Prosjektleder
Prosjektleders rolle, oppgaver og kvalifisering 

Prosessveileder
Prosessveilederens rolle, oppgave og kvalifisering

Kontrollør
Kontrollørens rolle og oppgaver

Kommune
Kommunens rolle og oppgaver

Sertifiseringer
Sertifisering av bedrifter
Sertifisering av kommuner

Prosjektkostnader 

Kurs og kompetanseheving

Profilering

Login (for registrerte reisemål)

Prosjektlederens rolle og ansvar

Frem mot første gangs merking etableres et eget prosjekt som går over et par år. Ansvarlig for bærekraftprosjektet er gjerne destinasjonsselskapets leder, mens prosjektleder er selve navet i prosjektet. Det er prosjektansvarlig (PA) som engasjerer prosjektleder (PL) som har det

operative ansvaret for prosjektet. Destinasjonsleder setter også sammen et kompetent og relevant prosjektstyre som prosjektleder rapporterer til.

Prosjektlederansvaret innebærer gjennomføring av beslutninger foretatt i prosjektstyret, involvering og mobilisering, koordinering av oppgaver og leveranser, gjennomføring av undersøkelser og dokumentasjon i portalen. Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide en prosjektplan for bærekraftprosjektet.

Prosjektleder bør brenne for bærekraft og reiseliv, og ha erfaring som er relevant, som miljøarbeid/bærekraft, reiseliv og destinasjonsutvikling/lokalsamfunnsutvikling. Å kjenne til destinasjonen og menneskene som er involvert og/eller som bør involveres i arbeidet vil være en styrke. Prosjektleders evne til å samordne og motivere andre er viktig for et vellykket prosjekt.

Det er mange oppgaver som skal løses og oppgavene strekker seg fra motivasjon /mobilisering av andre til oppgaver knyttet til gjennomføring av undersøkelser, utregninger og forberedelse til leveranse. Oppgavene krever ulike kompetanser, og det vil være en klar styrke at man både har engasjementet og evnen til å se det store bildet - og ha fremdrift på detaljene.

Beskrivelse av arbeidsprosessen gir mer innsikt i konkrete oppgaver og leveranser, og Prosjektlederprosessen (PLP) fra Innovasjon Norge beskriver mer utfyllende prosjektleders rolle.

Kvalifisering

Det anbefales sterkt å engasjere en lokal prosjektleder for å sikre at kunnskapen etter prosjektgjennomføring blir igjen på reisemålet. Dette er en krevende prosjektlederrolle hvor det er klare fordeler å kjenne de lokale forholdene. Viktig for gjennomføring er god kontakt mot reiselivet og god kontakt mot kommunen. Samarbeid og evne til å få folk med i prosessen avgjør ofte hvor sterk forankring og hvor gode effekter prosjektet gir. Det er også viktig å finne en god kombinasjon av prosjektleder og prosessveileder slik at styrker og ekspertise kan utfylle hverandre. Kompetanseheving som GSTCs kurs i Sustainable Tourism tidlig i prosessen kan styrke PL i arbeidet som kommer.

Prinsipper for et godt prosjekt

For å lykkes med prosjektarbeid, må de sentrale personene både i og utenfor prosjektorganisasjonen ha nødvendig prosjektkompetanse. Det er også viktig at alle involverte er enige om en konkret prosjektmetodikk for prosjektet. PLP beskriver en prosjektmetodikk som har vist seg anvendbar i en rekke typer prosjekter.

Viktige prinsipper for et godt prosjekt er:

  • Ledelsen i basisorganisasjonen er tydelige bestillere
  • Resultatfokus
  • Personlig ansvar
  • Forpliktende og avtalt samspill både i prosjektet og med prosjekteier(ne)
  • En felles og standardisert metodikk som er godt kjent i prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen(e), og som sikrer kvalitet i planlegging, organisering, bemanning, oppfølging og rapportering.

For mer informasjon: Les brosjyren «Fra ide til resultat». PLP Prosjektlederprosessen