x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
A couple on a road in a winter-clad Lofoten, Northern Norway
A couple on a road in a winter-clad Lofoten, Northern Norway
The Lofoten Islands.
Photo: John O'Nolan / Unsplash
The Lofoten Islands.
Photo: John O'Nolan / Unsplash

Prosjektleder

Prosjektlederens rolle og ansvar

Frem mot første gangs merking etableres et eget prosjekt som går over et par år. Eieren av bærekraftprosjektet er gjerne destinasjonsselskapets leder og sentral i prosjektet, men prosjektlederen er selve navet. Prosjekteier engasjerer prosjektleder (PL), som så har det operative ansvaret for prosjektet. Destinasjonsleder setter også sammen et kompetent og relevant prosjektstyre som prosjektleder rapporterer til. 

Prosjektlederansvaret innebærer gjennomføring av beslutninger, involvering av andre på reisemålet, koordinering og mobilisering, undersøkelser og dokumentasjon i portalen. Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide prosjektplan for bærekraftprosjektet.

Prosjektleder bør brenne for bærekraft og reiseliv, og ha erfaring som er relevant, som miljøarbeid/bærekraft, reiseliv og destinasjonsutvikling/lokalsamfunnsutvikling. Å kjenne destinasjonen og menneskene som er involvert og som bør involveres i arbeidet vil være en styrke. Prosjektlederens evne til å samordne og motivere andre er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Det er flere oppgaver som skal løses i løpet av prosessen. Oppgavene strekker seg fra motivasjon /mobilisering av andre, både i næring og i kommunen til oppgaver knyttet til gjennomføring av undersøkelser, utregning av andeler og forberedelse til leveranse. Oppgavene krever ulike kompetanser, og det vil være en klar styrke at man både har engasjementet og evnen til å se det store bildet - og ha fremdrift på detaljene.

Beskrivelse av arbeidsprosessen gir mer innsikt i konkrete oppgaver og leveranser, og Prosjektlederprosessen (PLP) fra Innovasjon Norge beskriver mer utfyllende prosjektleders rolle.

Kvalifisering

Det anbefales sterkt å engasjere en lokal prosjektleder for å sikre at kunnskapen etter prosjektgjennomføring blir igjen på reisemålet. Dette er en krevende prosjektlederrolle hvor det er klare fordeler å kjenne de lokale forholdene. Viktig for gjennomføring er god kontakt mot reiselivet og god kontakt mot kommunen. Samarbeid og evne til å få folk med i prosessen avgjør ofte hvor sterk forankring og hvor gode effekter prosjektet gir. Det er også viktig å finne en god kombinasjon av prosjektleder og prosessveileder slik at styrker og ekspertise kan utfylle hverandre. Våren 2020 inviterte Innovasjon Norge alle prosjektledere til å gjennomføre GSTCs kurs i Sustainable Tourism tidlig i prosessen, noe vi ser positive effekter av. 

 

Prinsipper for et godt prosjekt

For å lykkes med prosjektarbeid, må de sentrale personene både i og utenfor prosjektorganisasjonen ha nødvendig prosjektkompetanse. Det er også viktig at alle involverte er enige om en konkret prosjektmetodikk for prosjektet. PLP beskriver en prosjektmetodikk som har vist seg anvendbar i en rekke typer prosjekter.

Viktige prinsipper for et godt prosjekt er:

  • Ledelsen i basisorganisasjonen er tydelige bestillere
  • Resultatfokus
  • Personlig ansvar
  • Forpliktende og avtalt samspill både i prosjektet og med prosjekteier(ne)
  • En felles og standardisert metodikk som er godt kjent i prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen(e), og som sikrer kvalitet i planlegging, organisering, bemanning, oppfølging og rapportering

For mer informasjon: Les brosjyren «Fra ide til resultat». PLP Prosjektlederprosessen