x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Jotunheimen
Jotunheimen
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com
Jotunheimen.
Photo: CH - VisitNorway.com

Arbeidsprosessen

Om merkeordningen

Logoer bærekraft arbeidsprosess
 

Arbeidsprosessen 

Der standarden viser de temaene, kriterier og indikatorer man skal jobbe med, angir arbeidsprosessen vegen frem til leveranse. Arbeidsprosessen bistår reisemålet med å planlegge, iverksette og måle sitt bærekraftarbeid og sin utvikling over tid. Den har "oppskrifter" og organisering som gjør at både næring, lokalsamfunn og kommune må involveres i prosessen. 

Gjennomføring av prosessen er avhengig av både god forankring og lokal involvering. Det er derfor viktig å sondere interesse og engasjement for bærekraftprosjektet både i reiselivsnæringen og i kommunen. Gjennomføring av prosjektet er krevende, og det er ikke alle reisemål som har de nødvendige forutsetningene og engasjementet for å kvalifisere for merket.

Dersom man vurderer å starte en merkeprosess må man gå igjennom forutsetninger og krav til reisemålene som skal i gang. Dette kaller vi avklaring og noen sjekkpunkt hjelper deg til å se om nettopp ditt reisemål oppfyller grunnleggende krav. Dette er innledende øvelser og det er ikke anledning til å søke finansiering for denne fasen.


Avklaring

Arbeidsprosessen bærekraft avklaring

 


Mange, både bedrifter og reisemål, ønsker å være en del av «det grønne skiftet» og ta tak i muligheter og utfordringer knyttet til å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning. 

Men ikke alle er klare for å starte en krevende prosess, og å forplikte seg til et svært langsiktig forbedringsarbeid. For de som tenker å starte en merkeprosess innebærer forberedelse og avklaringen derfor å gå igjennom forutsetninger og krav til reisemålene som skal i gang.

Det er utviklet en sjekkliste til søker for å avklare om man er «søkegod». Reisemålet må her sette seg godt inn i hva prosessen innebærer, herunder hva Standard for bærekraftig reisemål krever. Reisemålet utarbeider også en beskrivelse av reisemålet som skal følge en evt søknad om midler til gjennomføring. Følgende krav og forutsetninger må innfris før reisemålet kan starte arbeidsprosessen med å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål:

 • Reisemålet må kunne avgrenses geografisk slik at det samsvarer med området for markedsføring og utviklingsarbeid 
 • Reisemålet må ha et velfungerende destinasjonsselskap som utfører fellesoppgaver på vegne av reiselivsbedriftene
 • Det må eksistere et system for finansiering av fellesoppgaver hvor medlems- /reiselivsbedriftene har skriftlig avtale om økonomisk bidrag
 • Kommunen(e) som omfattes av reisemålet kjenner til og er positive til satsingen, og ønsker å være aktivt involvert i prosessen 
 • Reisemålet bør ha en plan eller strategi for sin reiselivsutvikling som tydelig setter retning, da dette kommer som et krav i Fase 1 

Reisemålet må sette seg godt inn i hva prosessen innebærer, herunder gjøre seg kjent med sist reviderte Standard for bærekraftig reisemål. Dersom reisemålet har dette på plass og ønsker å søke midler til gjennomføring av prosessen, må reisemålet ta kontakt med sitt regionale Innovasjon Norge-kontor for ytterligere informasjon og avklaring. Et skjema kalt Reisemålsbeskrivelse skal fylles ut og vedlegges søknaden. Før oppstart skal også reisemålet ha etablert kontakt med en godkjent prosessveileder som vil følge arbeidet og bistå reisemålet i arbeidet.

Fase 1: Forankring og handlingsplan

Arbeidsprosessen bærekraft forankring

I denne første fasen av prosjektet skal arbeidet forankres hos sentrale aktører på reisemålet og mobilisering og involvering skjer nå. Standardens områder A og B skal besvares og dokumenteres. Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling utarbeides, basert på prioriterte tiltak for reisemålet og det som må til for å levere på Standardens område C, D og E. Leveransen kontrolleres, og ved godkjenning kan reisemålet gå videre til neste fase.

Fase 2: Gjennomføring og måling 

arbeidsprosessen bærekraft gjennomføring


Tiltak for bærekraftig reisemålsutvikling skal iverksettes. Standardens område C, D og E besvares og dokumenteres. Leveransen kontrolleres og gis en score som danner grunnlag for en samlet vurdering av reisemålet. Etter gjennomgang og score av alle indikatorer gjennomføres et kontrollbesøk på reisemålet der sentrale aktører deltar. Godkjenning og tildeling av merket kan gis på grunnlag av score og gjennomgang på reisemålet.

Årlig bærekraftrapport

arbeidsprosessen bærekraft årlige


Etter tildeling av Merket for bærekraftig reisemål videreføres arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling. Hvert år må reisemålet levere en rapport som viser tiltak og fremdrift i bærekraftarbeidet; dilemmaer, særlige utfordringer og gode tiltak som er igangsatt eller gjennomført. Egen mal angir hva det skal rapporteres på. Rapporten leveres i portalen, men må også offentliggjøres i reisemålets egne kanaler. Slik kan reisemålets arbeid synliggjøres og ambisjonen om økt bærekraft underbygges.

Remerking

arbeidsprosessen bærekraft remerking


For å sikre kontinuerlig forbedring må alle reisemål i merkeordningen remerkes hvert 3. år. Dette for å måle fremdrift over tid og slik sikre at reisemålet fortsetter det langsiktige arbeidet. Mange av tiltakene og målingene er det naturlig at destinasjonsselskapene gjennomfører i sitt daglige arbeid, andre tiltak kan være mer spesifikke og vil medføre ekstra arbeid og kanskje helt egne prosjekt.

All kartlegging og dokumentasjon til remerking foregår i portalen og her måles progresjon og forbedring over tid. Kontrollen foregår på samme vis som ved første gangs merking; en dokumentkontroll i portalen koblet til et kontrollbesøk på reisemålet. Ny godkjenning med 3 års varighet gis dersom reisemålet igjen godkjennes. 

Hva er en destinasjon?

Vi har sett til EUs definisjon av en destinasjon når det gjelder “monitorformål”. EUs definisjon passer godt med den forståelse av destinasjon som er lagt inn i standarden. Destinasjon er det mest brukte uttrykket, mens reisemål, som et korrekt, norsk uttrykk er valgt som navn på merkeordningen.

 • Et geografisk område som er aktuelt og potensielt attraktivt for gjester/turister
 • Et sted/område som gjenkjennes og som lett kan defineres som en gjestedestinasjon og som har en rekke fasiliteter og produkter på plass for turistformål
 • Et sted/område hvor det er mulig å måle tilførsel av og etterspørsel etter turisttjenester, det vil si gjesteøkonomi
 • Et sted/område hvor “gjeste-styrings-prosessen” vanligvis inkluderer en rekke offentlige og private aktører og interessenter sammen med “gjestekommunen”
 • Større områder, det vil si nasjonale og regionale områder som ikke direkte styrer turistressursene og fasilitetene, og engasjerer aktørene, er ikke godkjent for denne type evaluering