Arbeidsprosessen

Merkeordningen Bærekraftig reisemål

Forside

Om Merkeordningen
Hvorfor bli merket
Standard for bærekraftig reisemål
Arbeidsprosessen
Ofte stilte spørsmål

Prosjektleder
Prosjektleders rolle, oppgaver og kvalifisering 

Prosessveileder
Prosessveilederens rolle, oppgave og kvalifisering

Kontrollør
Kontrollørens rolle og oppgaver

Kommune
Kommunens rolle og oppgaver

Sertifiseringer
Sertifisering av bedrifter
Sertifisering av kommuner

Prosjektkostnader 

Kurs og kompetanseheving

Profilering

Login (for registrerte reisemål)

Logoer bærekraft  arbeidsprosess
 

Arbeidsprosessen 

Der standarden viser de temaene, kriterier og indikatorer man skal jobbe med, angir arbeidsprosessen vegen frem til leveranse. Arbeidsprosessen bistår reisemålet med å planlegge, iverksette og måle bærekraftarbeidet og sin egen utvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommune må involveres i prosessen.

Gjennomføring av prosessen er avhengig av både god forankring og lokal involvering. Det er derfor viktig at man er tidlig ute med å sondere interesse og engasjement for bærekraftprosjektet både i reiselivsnæringen og i kommunen. Gjennomføring av prosjektet er krevende, og det er ikke alle reisemål som har de nødvendige forutsetningene, forankring og engasjementet for å kvalifisere for merket.

Dersom man vurderer å starte en merkeprosess må man gå igjennom noen forutsetninger og krav til reisemålene som skal i gang. Noen sjekkpunkt hjelper deg til å se om nettopp ditt reisemål oppfyller grunnleggende krav, og disse må gjennom en grundig avklaring med Innovasjon Norge dersom man tenker å starte opp et prosjekt. Dette er innledende øvelser og det er ikke anledning til å søke finansiering for disse avklaringene.


Avklaring

Arbeidsprosessen bærekraft avklaring

 

Mange, både bedrifter og reisemål, ønsker å være en del av «det grønne skiftet» og ta tak i muligheter og utfordringer knyttet til å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning.

Dette kan gjøres på mange vis hvor merkeordningen “Bærekraftig reisemål” er en bred og svært langsiktig prosess. Ikke alle er klare for å starte en slik krevende prosess, og med det forplikte seg til et svært langsiktig forbedringsarbeid. For de som tenker å starte en merkeprosess innebærer forberedelse og avklaringen derfor å gå igjennom forutsetninger og krav til reisemålene som skal i gang.

Det er laget noen sjekkpunkt til søker for å avklare om man er «søkegod» og har de nødvendige forutsetninger for arbeidet. Reisemålet må her sette seg godt inn i hva prosessen innebærer, herunder hva Standard for bærekraftig reisemål krever. Følgende krav og

forutsetninger må innfris før reisemålet kan starte arbeidsprosessen med å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål:

· Reisemålet må kunne avgrenses geografisk slik at det samsvarer med området for markedsføring og utviklingsarbeid

· Reisemålet må ha et velfungerende destinasjonsselskap som utfører fellesoppgaver på vegne av reiselivsbedriftene

· Det må eksistere et system for finansiering av fellesoppgaver hvor medlems- /reiselivsbedriftene har skriftlig avtale om økonomisk bidrag

· Kommunen(e) som omfattes av reisemålet kjenner til og er positive til satsingen, og ønsker å være aktivt involvert i prosessen

· Reisemålet bør ha en felles plan eller strategi for sin reiselivsutvikling enten i form av en Masterplan eller reiselivsstrategi for reisemålet eller en kommunal plan for reiselivet som inkluderer målet om et mer bærekraftig reiseliv, da dette kommer som et tydelig krav før godkjenning. Planene må tydelig sette retning for reisemålet. Er eksisterende planverk for svakt eller ikke dekkende for reisemålet må det påregnes et ekstra arbeid for å få dette på plass, evt at prosjektet ikke blir prioritert for finansiering før dette er avklart

Reisemålet må sette seg godt inn i hva prosessen innebærer, herunder gjøre seg kjent med sist reviderte Standard for bærekraftig reisemål. Dersom reisemålet har alt på plass og ønsker å søke midler til gjennomføring av prosessen, må reisemålet ta kontakt med sitt regionale Innovasjon Norge-kontor for ytterligere informasjon og avklaring. Reisemålet må også utarbeide en reisemålsbeskrivelse som skal legges ved en evt søknad om midler til gjennomføring. Veilederen kalt Reisemålsbeskrivelse viser hva som skal beskrives. Før oppstart må reisemålet ha etablert kontakt med en godkjent prosessveileder som vil følge arbeidet og bistå reisemålet i arbeidet. Pristilbud fra godkjent prosessveileder innhentes før søknad.

Prosjektfase

Arbeidsprosessen bærekraft forankring

Nå er prosjektet finansiert, organisert og i gang. Formell forankring hos sentrale aktører på reisemålet, mobilisering og involvering skjer nå. Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling utarbeides, basert på det som må til for å levere på Standarden. Når prosjektet nærmer seg slutten skal handlingsplanen revideres og knyttes til videre oppfølging av arbeidet og til reisemålets strategi.

Tiltak for bærekraftig reisemålsutvikling skal iverksettes. Leveransen kontrolleres og gis en score som danner grunnlag for en samlet vurdering av reisemålet. Etter gjennomgang og score av alle indikatorer gjennomføres et kontrollbesøk på reisemålet der sentrale aktører deltar. Godkjenning og tildeling av merket gis på grunnlag av score og gjennomgang på reisemålet.

Årlig bærekraftrapport

arbeidsprosessen bærekraft årlige


Etter tildeling av Merket for bærekraftig reisemål videreføres arbeidet gjennom en revidert handlingsplan som er knyttet til reisemålets strategi. Reisemålet levere en årsrapport som viser hvilke tiltak og fremdrift reisemålet har i bærekraftarbeidet; dilemmaer, særlige utfordringer og gode tiltak som er igangsatt eller gjennomført. Rapporten leveres i merkeordningens portal, men må også offentliggjøres i reisemålets egne kanaler. Slik kan reisemålets arbeid synliggjøres lokalt, og ambisjonen om økt bærekraft underbygges.

Remerking

arbeidsprosessen bærekraft remerking

For å sikre kontinuerlig forbedring må alle reisemål i merkeordningen remerkes hvert 3. år. En remerking måler fremdrift over tid og sikrer at reisemålet fortsetter arbeidet. Flere av tiltakene og målingene er det naturlig at destinasjonsselskapene gjennomfører i sitt daglige arbeid som en del av destinasjonsledelse (som for eksempel samarbeid om beredskap), andre tiltak kan være mer spesifikke og vil medføre ekstra arbeid og kanskje helt egne prosjekt.

Indikatorer med tilhørende dokumentasjon leveres i portalen, og progresjon og forbedring måles over tid. Kontrollen foregår på samme vis som ved første gangs merking; en dokumentkontroll i portalen koblet til et kontrollbesøk på reisemålet. Ny godkjenning med 3 års varighet gis dersom reisemålet igjen godkjennes. Dersom reisemålet ikke godkjennes innen fristen vil reisemålet miste sin godkjenning.

Hva er en destinasjon?

Vi har sett til definisjonen EU bruker med tanke på “monitorformål” (kan avvike noe fra definisjoner brukt til andre formål):

· Et geografisk område som er aktuelt og potensielt attraktivt for gjester/turister

· Et sted/område som gjenkjennes og som lett kan defineres som en gjestedestinasjon og som har en rekke fasiliteter og produkter på plass for turistformål

· Et sted/område hvor det er mulig å måle tilførsel av og etterspørsel etter turisttjenester, det vil si en gjesteøkonomi

· Et sted/område hvor “gjeste-styringsprosessen” vanligvis inkluderer en rekke offentlige og private aktører og interessenter sammen med “gjestekommunen”

· Større områder, det vil si nasjonale og regionale områder som ikke direkte styrer turistressursene og fasilitetene, og engasjerer aktørene, er vanligvis ikke godkjent for denne type evaluering (i denne sammenheng; sertifiseringsformål)

EUs definisjon passer godt med den forståelse av destinasjon som standarden reflekterer. I merkeordningen har vi brukt det norske brukt uttrykket reisemål i navn på merkeordningen, og i materiell utviklet under merkeordningen.