x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Diving in Norway
Diving in Norway
Diving in Norway.
Photo: Kristin Folsland Olsen / Visitnorway.com
Diving in Norway.
Photo: Kristin Folsland Olsen / Visitnorway.com

Kontrollør

Kontrollens rolle og kontrollørs oppgaver

I merkeordningen er det kontrollør som på vegne av sertifiseringsmyndigheten gjennomgår all dokumentasjon og godkjenner reisemålet for sertifisering.  

Beskrivelse av en kontroll

 • Kontrollens rolle er å verifisere besvarelsen og sikre at dokumentasjonen underbygger leveransen
 • Kontrollen foregår både ved en gjennomgang av leveransen i portalen og ved et kontrollbesøk på reisemålet
 • Det foretas kontroll to ganger i løpet av prosessen, en "online" kontroll i portalen når A og B er levert, og en "online" kontroll i portal + "onsite" kontroll på reisemålet når alt er levert
 • En "online" kontroll handler om at kontrollør gjennomgår og gir et score til hver indikator. Er indikatoren misforstått eller mangelfullt besvart er det en dialog mellom prosjektleder og kontrollør.
 • Hver indikator gis en score avhengig av hva besvarelse og dokumentasjon viser. Score som kan gis er 0, 1, 2, - og 3 som kun gis der det er dokumentert god fremgang på indikatoren. Score på indikatorer summeres og samles pr tema, og reisemålet må levere en prosentvis fremgang på tema ved hver remerking.
 • Når alle indikatorer er gjennomgått avtalen et kontrollbesøk på reisemålet. Et "onsite" kontrollbesøk skal underbygge at "kart og terreng stemmer", og kontrollør møter beslutningstakere og aktører i kommune, næring og sivilsamfunn. Kontrollbesøket foretas etter gjennomgangen av reisemålet i portalen, slik at konkrete spørsmål eller usikkerhet  rundt leveransen kan belyses.
 • Kontrollørs observasjoner og vurderinger samles i en kontrollrapport som viser til viktige funn, bekreftelser og eventuelle mangler. Denne danner sammen med reisemålets leveranse i portalen grunnlag for endeling godkjenning.
 • Merkeordningen har høye krav til dokumentasjon. Dette vil si at svar på en indikator må underbygges med relevant dokumentasjon. Dette kan være en plan, en undersøkelse/analyse, eksempler på markedsføringsmateriell, gjeldende forskrifter og regelverk, verneplan eller besøksforvaltningsplan mm

Kontrollørs oppgave og ansvar

Kontrollørs oppgave og ansvar er å påse at besvarelse og dokumentasjon oppfyller kravene til den enkelte indikator. Dersom reisemålet har spørsmål til en indikator som reisemålets prosessveileder heller ikke kan svare på, kan kontrollør kontaktes. Spørsmål til kontrollør skal være knyttet til forståelse/definisjon av et kriterie eller en indikator. Det er ikke anledning til å be om forhåndsgodkjenning av besvarelse eller dokumentasjon. Kontrollør har rett og plikt til å be om den dokumentasjon som trengs for å tildele korrekt poeng. 

Poengtildeling

Poeng tildeles på indikatornivå. Det gis poeng, 0-3 poeng, på samtlige indikatorer;

0 - ingen plan eller dokumentasjon.

1 - plan som beskriver planlagt handling eksisterer

2 - plan og dokumentasjon på gjennomført handling eksisterer

3 - plan, dokumentasjon og positiv utviklingstrend (gjelder ikke ved førstegangs merking.)

En indikator kan også vurderes som ikke relevant for det aktuelle reisemålet. Eks. renhetsgrad badevann på Svalbard. Hvorvidt en indikator vurderes som Ikke relevant avgjøres av kontrollør på bakgrunn av fremlagt argumentasjon og dokumentasjon. Indikatoren trekkes da ut av beregningsgrunnlaget for det aktuelle kriteriet.

Ved gjennomgang skal kontrollør kun positivt verifisere om indikatoren er planlagt, dokumentert, har positiv trend eller er Ikke relevant - det er en «enten – eller» vurdering på indikatornivå. Score pr kriterie beregnes som gjennomsnittlig score pr indikator. Dermed vektes hvert kriterie innenfor et området likt selv om det er et ulikt antall indikatorer. Summen av alle de gjennomsnittlige verdiene per område (A-E) beregnes, og vi får andel oppnådd per område.

Eksempel 1

Kriterie A1: Bærekraftig reiseliv skal være integrert i relevante planer og strategier regionalt og kommunalt

 • Indikator A1-1-1: Er bærekraftig reiseliv beskrevet i kommunal(e) og/eller regional(e) planer og strategier slik at fremtidig ressursforvaltning og verdiskaping er ivaretatt?
  Her vil typisk dokumentasjon for 2 poeng være 1-3 vedtatte, regionale plandokumenter og/eller strategier hvor bærekraftig reiseliv er beskrevet og innarbeidet.
 • Indikator A1-1-2: Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål?
  Her vil nødvendig dokumentasjon for 2 poeng være protokoll fra kommunestyremøte(r) med vedtak som bekrefter indikatoren.

Eksempel 2

Kriterie D6-2: Destinasjonsledelsen skal ta initiativ til å iverksette et opplæringsprogram for reiselivsansatte som inkluderer kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling.

 • Indikator D6-2-1: Andel bedrifter som deltar / har deltatt i opplæringsprogrammet
  Her vil typisk dokumentasjon for 2 poeng være intern oversikt (næringsoversikt) som viser samtlige reiselivsbedrifter, hvilke som har deltatt i opplæringsprogrammet og utregnet andel.
 • Indikator D6-2-2: Andel reiselivsbedrifter hvor mer enn 60% av de ansatte har deltatt i opplæringsprogram.
  Her vil typisk dokumentasjon for 2 poeng være samme oversikt som over, hvor deltagende bedrifter med mer enn 60% deltakelse fra ansatte er markert med utregnet andel. Indikatoren kan også besvares med resultat fra Bedriftsundersøkelsen, dersom svarprosenten er tilfredsstillende.

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollør/sertifisør

I merkeordningen kalles verifiseringen av leveransen for kontroll, og personen som utfører denne for kontrollør. Det er Innovasjon Norge som tildeler avtale om kontrolloppdrag for merkeordningen. Reisemålet kan ikke selv påvirke valg av kontrollør. Innovasjon Norge arbeider mot å sikre at alle rutiner rundt kontroll foregår i henhold til internasjonale krav, dette betyr at kontrolloppdraget må knyttes til en akkreditert sertifiseringsorganisasjon, og alle rutinekrav må innfris. Å oppnå en slik internasjonal akkreditering er krevende og kostbart, og ikke en rolle Innovasjon Norge har eller kommer til å ha. Derimot jobber vi mot å inngå et samarbeid med en ekstern aktør som gjør at vi kan verifisere at merkeordningen forvaltes på en god måte. Rutinene merkeordningen benytter pr i dag er bygget på de internasjonale kravene, men kontrollen er ennå ikke internasjonalt akkreditert.

Kvalifisering

Kontrolløren utgjør et uvurderlig og essensielt ledd i kjeden som fører frem mot godkjenning.

Kontrolløren opptrer utad som representant for merkeordningen, som eies av Innovasjon Norge, og har tilsvarende taushetsplikt overfor reisemålene i ordningen. Kontrollør er trent på å vurdere innholdet i leveransene, og å forstå helheten reisemålene og aktørene opererer i. Kontrollorganet må inneha nødvendig kompetanse innenfor alle temaene som inngår i begrepet bærekraft i reiselivet, i tillegg til bred sertifiseringskunnskap og kompetanse på målinger og verifisering.