Kommunens rolle og oppgaver

Merkeordningen Bærekraftig reisemål

Forside

Om Merkeordningen
Hvorfor bli merket
Standard for bærekraftig reisemål
Arbeidsprosessen
Ofte stilte spørsmål

Prosjektleder
Prosjektleders rolle, oppgaver og kvalifisering 

Prosessveileder
Prosessveilederens rolle, oppgave og kvalifisering

Kontrollør
Kontrollørens rolle og oppgaver

Kommune
Kommunens rolle og oppgaver

Sertifiseringer
Sertifisering av bedrifter
Sertifisering av kommuner

Prosjektkostnader 

Kurs og kompetanseheving

Profilering

Login (for registrerte reisemål)

Kommunens rolle og oppgaver

Det er destinasjonsselskapet som i de aller fleste prosjekter er prosjekteier. Typiske roller i prosjektet er prosjektleder, prosessveileder, styringsgruppe, prosjektansvarlig, prosjekteier og referansegruppe. For råd og veiledning om organisering av prosjekt generelt henviser Innovasjon Norge til PLP - Prosjektlederprosessen.

En aktør som er helt sentral for gjennomføring på reisemålet er kommunen. Mange kommuner har et ønske om å være attraktive for besøkende, og også at reiselivet skal bidra til lokal verdiskaping. Ambisjonen krever planlegging og målrettet tilrettelegging. Kommunene har et utstrakt ansvar for planlegging og tilrettelegging og det er avgjørende at disse både er motivert og aktivt involvert i leveransen.

Kommunens rolle knyttes til:

 • Generell tilrettelegging for reiseliv med hensyn til fellesgoder som avfallshåndtering og toaletter (utenfor privat eiendom), risikovurdering og beredskap, klimaplaner mm
 • Viktig planleggingsarbeid gjennom kommuneplanen, eventuelle næringsplaner og arealplanen
 • Bidra til besøksplanlegging med god balanse mellom gjester og innbyggere
 • Å være en aktiv part i dialog med destinasjonsselskap, grunneiere og andre interessenter
 • Næringsutvikling og innovasjon, også i reiselivet
 • Standarden spør også om kommuneadministrasjonen er miljøsertifisert.

I merkeordningen omtales destinasjonsledelsen som de aktørene som sammen styrer/leder og utvikler reiselivet på stedet. Destinasjonsledelse beskriver samarbeidet eller partnerskapet mellom kommune, destinasjonsselskap og andre sentrale aktører som er relevante for reiselivsutviklingen. Som del av destinasjonsledelsen er kommunenes rolle å bidra aktivt i reisemålets arbeid med å oppnå og videreføre arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål.

Relevante oppgaver i den sammenheng er:

 • Være representert i styringsgruppe og referansegruppe og bistå administrativt med dokumentuthenting (kommunale planer, protokoller, tall og statistikk – bla fra Kostra)
 • Delta på møter i prosjektet, herunder bidra med innspill til Handlingsplanen for prosjektet (senere handlingsplan under reisemålets reiselivsstrategi)
 • Gjøre vedtak i kommunestyre(ne) om å være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig reisemål og sørge for minimum en årlig statusoppdatering i kommunestyre(ne) om utviklingen i reiselivet og arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling
 • Kommunestyre(ne) skal vedta eller tilslutte seg Handlingsplanen som lages i prosjektperioden
 • Kommunestyre(ne) kan beslutte å bidra med finansiering
 • Være pådriver for gjennomføring av bærekrafttiltak i egen organisasjon, som igangsetting av arbeid med Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen
 • Delta aktivt i relevante samarbeidsprosjekter som skal utvikle reisemålet i en bærekraftig retning
 • Sammen med destinasjonsselskapet, beslutte organisering og finansiering av bærekraftarbeidet etter tildeling av merket og frem mot neste remerking.