x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Tromsø by night
Tromsø by night
Tromsø by night.
Photo: Ludovic Charlet
Tromsø by night.
Photo: Ludovic Charlet

Kommunens rolle og oppgaver

Kommune

Kommunens rolle og oppgaver

Det er destinasjonsselskapet som er prosjekteier og driver prosjektet gjennom. Typiske roller i et bærekraftprosjekt er prosjektleder, prosessveileder, styringsgruppe, prosjektansvarlig, prosjekteier og referansegruppe. For råd og veiledning om organisering av prosjekt generelt henviser Innovasjon Norge til PLP - Prosjektlederprosessen. En annen aktør som er helt sentral for gjennomføring på reisemålet er kommunen. Med utstrakt ansvar for planlegging og tilrettelegging er det helt sentralt at kommunen både er motivert og aktivt involvert i leveransen. Standarden har en indikator som vurderer om kommuneadministrasjonen selv er miljøsertifisert.

Kommunens rolle er gjerne knyttet til:

 • Generell tilrettelegging for reiseliv med hensyn til fellesgoder som avfallshåndtering og toaletter (utenfor privat eiendom)
 • Viktig planleggingsarbeid gjennom kommuneplan, eventuelle næringsplaner og arealplan
 • Bidra til besøksplanlegging med god balanse mellom gjester og innbyggere
 • Å være en aktiv part i dialog med destinasjonsselskap, grunneiere og andre interessenter
 • Næringsutvikling og innovasjon i reiselivet

I merkeordningen omtalen destinasjonsledelsen som er aktørene som sammen styrer/leder og utvikler reiselivet på stedet. Dette er gjerne et samarbeid eller partnerskap mellom kommune og destinasjonsselskap og andre sentrale aktører som påvirker reiselivsutviklingen. Som del av destinasjonsledelsen er kommunenes rolle å bidra aktivt i reisemålets arbeid med å oppnå, og videreføre arbeidet med Merket for bærekraftig reisemål.

Relevante oppgaver i den sammenheng er: 

Fase 1 : 

 • Være representert i styringsgruppe og referansegruppe
 • Delta på møter i prosjektet, herunder bidra med innspill til Handlingsplan for Bærekraftig reiselivsutvikling 
 • Gjøre vedtak i kommunestyre(ne)om å være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig reisemål
 • Kommunestyre(ne) skal vedta eller tilslutte seg Handlingsplan for Bærekraftig reiselivsutvikling
 • Kommunestyre(ne) kan beslutte å bidra med finansiering i fase 2  

Fase 2 :

 • Inngå i prosjektets referansegruppe og bistå administrativt med dokumentuthenting (kommunale planer, protokoller, tall og statistikk – bla. Kostra)
 • Sørge for minimum en årlig statusoppdatering i kommunestyre(ne) om utviklingen i reiselivet og arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling
 • Være pådriver for gjennomføring av bærekraftstiltak i egen organisasjon, herunder
  • Vurdere og beslutte igangsetting av arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunens administrasjon (og ev. andre enheter)
  • Legge inn miljøkrav i sine anbud
 • Delta aktivt i relevante samarbeidsprosjekter som skal utvikle reisemålet i en bærekraftig retning
 • Sammen med destinasjonsselskapet, beslutte organisering og finansiering av bærekraftarbeidet etter tildeling av merket og frem mot neste remerking.