x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Merket for bærekraftig reisemålsutvikling

Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.

Arbeidet for økt bærekraft i reiselivet er en løpende prosess hvor nye problemstillinger, dilemmaer og strategiske valg vil komme. Teknologien endrer seg, reiselivet endrer seg, lokalsamfunn endrer seg – og gjestene endrer seg. Reiselivets verdikjeder består av mange enkeltaktører med et klart ansvar for egen virksomhet, men det er også et stort behov for et samlet grep om et helt reisemåls utvikling og retning, gjerne på områder som ligger mellom enkeltaktørenes ansvar. Summen av en slik felles utvikling reduserer reiselivets negative belastning på miljø og lokalsamfunn, og den øker reisemålets attraktivitet som besøksmål for gjester.

Merket for bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemåls- eller destinasjonselskap.

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess med tilhørende hjelpemidler og en database.Innovasjon Norge kan bidra med finansiering av denne avgrensede prosessen for noen reisemål hvert år. 

Dette er verktøy som setter reisemålet i gang med å planlegge, iverksette og måle innsatsen for økt bærekraft i reiselivet. Reisemålene knytter til seg en godkjent prosessveileder for å sikre en mest mulig effektiv prosjektgjennomføring.

Reisemålet med sitt destinasjonsselskap gir den geografiske avgrensningen i arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og kommune(r) involveres i prosessen. Erfaringen fra andre reisemål og fra evalueringen av ordningen viser at prosessen og samarbeidet kan knytte reiselivet og det offentlige tettere sammen i arbeidet rundt reisemålets utfordringer og muligheter.

Merkeprosessen hjelper reisemålet til å sette aktuelle tema på dagsorden og å planlegge, måle og styre utviklingen. Reisemålet jobber i ca. 2 år for å oppnå en første godkjenning. Innovasjon Norge har mulighet til å bidra i finansiering av denne avgrensede prosessen for noen reisemål hvert år. Finansieringen går i første rekke til å dekke prosjektledelse, prosessveileder, nødvendige undersøkelser og kontroll av leveransen.

Etter å ha kvalifisert for Merket jobber reisemålet videre med forbedringer over tid og med nye målinger hvert tredje år. Reisemålet vil kunne bruke merket Bærekraftig reisemål for å synliggjøre denne langsiktige satsingen og styrke eksisterende merkevare. Markedet for ansvarlige bedrifter, produkter og nasjoner øker, og med det også kravene til å dokumentere ansvarlighet.

Standard versjon 2.0

Standard for Bærekraftig reisemål er et kvalitetssystem og en forbedringsprosess med tydelige krav til hva som må oppnås av reisemålet for å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål. 

Standarden bygger på de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv og består av en rekke kriterier og indikatorer som skal besvares og dokumenteres.

Standard for Bærekraftig reisemål versjon 2.0 ble ferdig i juli 2017 etter en omfattende prosess med innspill fra reisemålene selv, fra Innovasjon Norges Fagråd for merkeordningen og fra det internasjonale godkjenningsorganet Global Sustainable Tourism Council (GSTC). I tillegg er det gjort tilpasninger i forhold til generelle endringer i reiselivet og reiselivets rammebetingelser. Neste revidering av Standarden er i 2020/2021.

Standard for Bærekraftig reisemål versjon 1.0 var ferdig i desember 2012 og er benyttet av 14 reisemål rundt i hele Norge.

Last ned: Standard for Merket for bærekraftig reisemål 2.0

Et langsiktig arbeid

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er kontinuerlig, langsiktig og skal gi forbedring over tid. Å kvalifisere for merket forplikter reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige løsninger og måle utviklingen på indikatorene også etter at merket er oppnådd. Dette skjer da innenfor destinasjonselskapets ordinære virksomhet, og før godkjenning må en slik integrering sikres.

I reisemålets besvarelse tildeles alle indikatorene en score som danner grunnlag for en samlet vurdering. Hvert tredje år må alle indikatorene besvares på nytt, og reisemålet må vise forbedring. Reisemålet må også besvare og dokumentere et mindre antall årlige indikatorer.

Bærekraftig reisemål logo liten