x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Arbeidsprosessen

Hvilke verktøy og hvilken veiledning trenger du? Stegene i arbeidsprosessen beskriver hvordan ditt reisemål skal kunne oppnå Merket for bærekraftig reisemål.

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess som sammen blir et verktøy for reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Reisemålet med sitt destinasjonsselskap gir den geografiske "rammen" for arbeidet, og både næring, lokalsamfunn og kommune(ne) involveres i en prosess som tar cirka to år.

Faser

Arbeidsprosessen rundt merkeordningen er delt i flere faser. Aller først må reisemålet gjøre en avklaring om de kvalifiserer til å delta i ordningen. Vi oppfordrer til å følge vår sjekkliste for krav og forankring. En reisemålsbeskrivelse må også følge en eventuell søknad.

Etter oppstart er første milepæl å få godkjent besvarelsen på standardens område A og B som omhandler forankring og implementering politisk og blant reiselivsaktørene. Neste store milepæl er godkjenning av standardens område C-D-E som går mer konkret inn på de tre ulike delene av bærekraftbegrepet (miljømessige, sosiale og økonomiske verdier) med påfølgende kontrollbesøk på reisemålet hvor sentrale aktører på reisemålet deltar. Deretter kan endelig score og eventuell godkjenning gis.

Finansiering

Innovasjon Norge har mulighet til å bidra til finansiering av prosessen med å førstegangs-kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål for noen reisemål hvert år. Finansiering går i første rekke til å dekke prosjektledelse, prosessveileder, møtevirksomhet, nødvendige undersøkelser og kontroller.
 

Logoer bærekraft  arbeidsprosess

Avklaring

 

Mange, både bedrifter og reisemål, ønsker å være en del av «det grønne skiftet» og ta tak i muligheter og utfordringer knyttet til å utvikle reiselivet i en mer bærekraftig retning. For reisemål er merkeordningen et verktøy for å jobbe spesifikt med bærekraftutfordringene i reiselivsutviklingen.

Prosessen er avhengig av både god forankring og lokal involvering. Det er derfor viktig at man allerede før en eventuell start har sondert interesse og engasjement både i næringen og i kommunen.

Forankring og helhetlig handlingsplan

 

I denne fasen etableres grunnlaget for reisemålets langsiktige arbeid med bærekraftig reiselivsutvikling. Det innledende forankringsarbeidet er viktig slik at både næringslivet og kommunen(e) involveres aktivt og forstår innholdet i arbeidet så vel som egen rolle.

For å kartlegge hvor reisemålet står og hvilke tiltak som må gjennomføres for å kvalifisere for merket må Standard for bærekraftig reisemål gjennomgås indikator for indikator og en statusrapport utarbeides.

Reisemålet må også innfri indikatoren som krever at destinasjonsselskapet er miljøsertifisert.

Gjennomføring og måling

 

Når reisemålet har levert og fått godkjent indikatorene på Standardens områder A og B starter oppgavene med gjennomføring og måling. Dette er en fase preget av mange baller i luften samtidig.

Tiltak skal igangsettes i tråd med handlingsplanen, alle indikatorer på standardens område C-D-E skal dokumenteres og besvares, og det skal gjennomføres en rekke undersøkelser og analyser. Målet er å etablere en god base for å kunne vurdere reisemålets utvikling på områder som knyttes til bærekraftig reiselivsutvikling på lang sikt. Dokumentasjon og besvarelser lastes opp i databasen for grundig gjennomgang av kontrollør. Både svar og dokumentasjon vurderes og det gis score på hver enkelt indikator.

Årlige bærekraftsrapport

 

Sertifiseringer og kvalitetssystemer hviler på målinger, god dokumentasjon, og på åpenhet og transparens på det man oppnår. I merkeordningen er det krav om en årlig bærekraftsrapport som beskriver utvikling og forbedring. Denne må publiseres. 

Bakgrunnen for dette er ønsket om å skape bevissthet på reisemålet for det kontinuerlige arbeidet og prioriteringen som kreves for en mer bærekraftig utvikling. Samtidig må omverdenen og gjestene se at bærekraft tas på alvor.

Remerking

Merket for bærekraftig reisemål er gyldig i tre år fra godkjenning. For å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og dokumentasjon hvert tredje år.

Reisemålet blir varslet via e-post om å forberede seg for remerking ett år i forkant. Det er viktig å være klar over at også re-merkingen er krevende og at det tar tid å innhente og oppdatere informasjon, besvare indikatorene og dokumentere.

Merket for bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemål logo liten