Skip to main content

Nyhetsartikler

Ressursgrunnlaget; Natur, kultur og norske verdier

1. Innledning


Kunnskapsgrunnlaget 7 Ill 1

Figur 1: Norge klarer ikke å oppfylle flere grunnleggende forventninger fra turistene.  (Ipsos Marketing)

2. Kulturen

2.1 Kulturens kraft

2.2 Kulturminner

2.3 Kulturelle naturopplevelser

2.5 Filmturisme

2.6 Byturisme

2.6 Samisk reiseliv

3.Norge som attraktiv kulturdestinasjon

3.1 Samarbeid kultur og reiseliv

3.2 "Reason to go" vs "added value"

4. Naturen

4.1 Naturens kraft

4.2 Friluftslivet og frivilligheten

4.3 Nasjonalparker

4.4 Allemannsretten

4.5 Klimatiske forhold og naturfenomener

5. Verdier og struktur

5.1 Friluftsliv - "The Norwegian way"

5.2 Dugnad

5.3 Menneskene

5.4 Infrastruktur

5.5 Landbruket og andre viktige samarbeidspartnere

5.6 Areal og arealkonflikter

6. Merkevaren Norge

7. Oppsummering

Kilder

1 KD 2018
2 KMD 2020 Meld. St. 23 (2020-21): «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid» https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20202021
3 Norsk Filminstitutt
4 Asplan Viak 2019
5 TheTravel.com / booking.com
7 KD og NFD 2019
8 Epinion 2019 s. 10
9 DNT.no
10 Link til beskrivelse av Allemannsretten
11 KMD 2018
12 SSB 2017