x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Mountain biking in Narvik
Mountain biking in Narvik
Mountain biking in Narvik.
Photo: Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com
Mountain biking in Narvik.
Photo: Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com

Finansiering av fellesgoder av relevans for reiselivet

Kunnskapsgrunnlag - Nasjonal Reiselivsstrategi

Forord

Innovasjon Norge fikk i 2020 i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide en nasjonal veileder for finansiering av lokale fellesgoder av relevans for reiselivet. Med utgangspunkt i gjeldende regelverk og praksis var det ønskelig at veilederen skulle kartlegge mulighetene som finnes for å finansiere kunderettede fellesgoder, dvs fellesgoder som besøkende har direkte glede av under sitt opphold på reisemålet. Hensikten var å synliggjøre handlingsrommet innenfor dagenes regelverk når det gjelder å kreve betaling av bruker, drøfte hvilke alternativer som finnes i ulike sammenhenger, og belyse begrensninger ved disse.  

Mulig lovendring

Å utarbeide en veileder for dette temaet har vist seg å være svært komplisert. Dette skyldes at deler av den mest brukte lovhjemmelen for å ta brukerbetaling, Friluftsloven § 14, bestrides av enkelte aktører og er bragt inn for domstolene. Klima- og miljødepartementet skal dessuten igangsette et arbeid med utredning om deler av samme paragraf. Arbeidet med en mulig lovendring vil ta tid, og det er per i dag ikke mulig å si når dette blir ferdigstilt. I samråd med departementet ble det derfor bestemt at temaet skal dekkes i form som et kunnskapsgrunnlag, sammen med den nasjonale reiselivsstrategien. Strategien påpeker at tilrettelegging og utvikling av fellesgoder er viktig for å ta vare på natur, kultur og lokalsamfunn, og samtidig få fornøyde gjester.  

Takk for verdifulle innspill!

Flere aktører har bistått arbeidet med denne veilederen. Verdsarvrådet for vestnorsk fjordlandskap har initiert et prosjekt for å utvikle nye modeller for fellesgodefinansiering. I den forbindelse er det utarbeidet en rekke analyser og rapporter for både å kartlegge eksisterende handlingsrom for finansiering av fellesgoder og å utforske mulige nye løsninger som går ut over dagens regelverk. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i stor grad på funn og erfaringer fra dette arbeidet. Som et resultat av kommunesektorens utfordringer knyttet til fellesgodefinansiering har også Transportøkonomisk institutt utarbeidet en forstudie kalt Finansiering av bærekraftige reisemål, på oppdrag fra KS. Sentrale destinasjonsselskap, stiftelser og driftsselskap har også gitt verdifulle innspill. En stor takk går til disse aktørene som har delt raust av sin kunnskap. Innovasjon Norge står imidlertid ansvarlig for innholdet i dette kunnskapsgrunnlaget. 

Merk at forretningsmodellen bak eksemplene som nevnes ikke automatisk kan overføres til andre reisemål da type tiltak, grad av tilrettelegging, eierforhold til grunn og vei, juridiske forhold og drift vil variere fra sted til sted. Hver kommune må foreta egne vurderinger før tiltak igangsettes.