Skip to main content

I Innovasjon Norges nye samarbeidsmodell, har det blitt etablert en markedsgruppe bestående av personer fra næringen med høy markedsføringskompetanse.

Markedsgruppen skal fungere som en ekspertgruppe som skal sparre om taktiske muligheter med markedsavdelingen i Innovasjon Norge innen markedsføringsfaget og diskutere hvordan vi kan skape mest mulig effekt med de ressursene vi har til rådighet.

Deltakerne i markedsgruppen har forskjellige perspektiver, bakgrunner og spesialkompetanse innenfor markedsføring. Alle i markedsgruppen har fått flagget på brystet, og skal bidra til at Innovasjon Norge leverer best mulig på oppdragene fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), samt bidra til at reiselivsnæringen når målene i Nasjonal reiselivsstrategi 2030. Det betyr at ekspertene ikke representerer arbeidsgiver, reisemål eller region i dette arbeidet, men er med i markedsgruppa på bakgrunn av sin markedsføringsfaglige kompetanse.

Dette er ekspertene:

Markedsgruppe 2024

Markedsgruppen er en sentral del av samarbeidsmodellen og vil møtes to ganger i året (én gang om høsten og én gang om våren):

Fokus høst:

Om høsten gjennomgås oppdrag, budsjettrammer og behov fra næringen. Kommende års satsinger og måloppnåelse blir drøftet, samt suksesskriterier for aktivitetene. Utkast til årshjul diskuteres, inkludert kampanjer og store aktiviteter.

Fokus vår:

Om våren gjennomgås nytt oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), der man vurderer mål, justerer planer i henhold til budsjett og oppdrag hvis dette er nødvendig. I tillegg startes prosessen for neste års plan og langsiktige satsinger.

Les mer om markedsgruppen her


Se også

  • Kalkulator for sesongsvingninger - GINI-indeks

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925