Skip to main content

Nyhetsartikler

Strategien for Reiseliv 2030 er overlevert Regjeringen

For å redusere utslippene uten å redusere utviklingen og veksten i reiselivet, er det nødvendig med mer kunnskap. Nå foreslås 14 forsknings- og innovasjonstiltak i strategien Reiseliv 2030.


En strategigruppe bestående av 14 personer fra ulike deler av norsk reiseliv fikk i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å foreslå forsknings- og innovasjonstiltak som bidrar til at reiselivsnæringen blir mer helårlig, skaper aktivitet i hele landet, bidrar til økt verdiskaping og gjennomfører en grønn omstilling.

Mandag 3. juni 2024 ble strategien Reiseliv 2030 overlevert til næringsminister Cecile Myrseth (Ap).

Langsiktig og bærekraftig verdiskaping

Hovedoppgaven til strategigruppen var å utarbeide en strategi med anbefalinger om hvordan den samlede virkemiddelbruken, forskningsinnsatsen og annen innovasjonsfremmende aktivitet, kan innrettes for å oppnå en langsiktig og bærekraftig verdiskaping i reiselivsnæringen.

– Dette arbeidet er viktig for å kunne adressere og løse de utfordringene som en fortsatt vekst i næringen skaper, sier Aase Marthe Horrigmo, direktør for reiseliv i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har vært sekretariat for arbeidet med strategien.

Utfordringer og muligheter

I strategien pekes det på flere utfordringer og muligheter på ulike områder.

For det første påvirker klimaendringer og tap av naturmangfold reiselivet. For det andre skaper den raske digitaliseringen og utviklingen av kunstig intelligens nye muligheter for næringen. For det tredje har delingsøkonomi og nettbaserte booking-plattformer endret konkurransesituasjonen i deler av overnattingsnæringen. Og for det fjerde må reiselivet konkurrere om kompetent arbeidskraft, samtidig som lønnsevnen i næringen er relativt lav.

Sammensatt gruppe

Strategigruppen har vært ledet av Åsunn Lyngedal som er fakultetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet.

– Ingen næring kan vokse uten at den utvikler seg. Det må skapes nye produkter, mer effektiv produksjon og ikke minst må næringen ta ­ hensyn til vårt felles miljø og ta ned sine utslipp, sier leder Åsunn Lyngedal.

Med seg på laget har hun hatt Ronny Brunvoll som er daglig leder i Visit Svalbard AS, Erik Brynhildsbakken som er konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Color Line AS, Tim Davis som er daglig leder i TrollAktiv AS, Dorthe Eide, som er professor ved Nord universitet, Agnes Brudvik Engset som er seniorforsker ved Vestlandsforskning, Åsa Helen Grahn som er førsteamanuensis ved Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, Bård Jervan som er daglig leder i Nye Tider AS, Torild Langklopp som er daglig leder ved Stokkøya Sjøsenter AS, Gudrun Sanaker som er destinasjonsleder hos Skistar Trysil, Magne Svineng som er direktør ved Sámediggi/Sametinget, Camilla Tepfers som er partner i InFurture AS, Torunn Tronsvang som er dagligleder i Up Norway AS, og Håvard Utheim som er daglig leder i The Travel Development Company AS.

– Strategigruppen har tatt utgangspunkt i sentrale, strategiske utfordringer for reiselivsnæringen. Reiselivet skaper verdier og bolyst i hele landet. Næringen vil bli enda viktigere og mer verdsatt i Norge med ny kunnskap, sier Lyngedal.

14 forslag til tiltak

I strategien foreslås det 14 forsknings- og innovasjonstiltak for å utløse potensialet i næringen, fordelt på 6 tematiske områder:

  • Grønn omstilling
  • Digitalisering
  • Verdifulle arbeidsplasser
  • Et verdsatt reiseliv
  • Foredling og opplevelsesverdi
  • Samfunnsmessige endringer og fremtidsutsikter frem mot 2040
Les strategien her