Skip to main content

Vi ønsker innspill til forsknings- og innovasjonsstrategi for reiselivet

Regjeringen vil legge til rette for en mer konkurransedyktig og bærekraftig reiselivsnæring i hele landet. Styrket forsknings- og innovasjonsinnsats vil være viktig for å nå dette målet. Reiseliv 2030 er igangsatt for å identifisere tiltak som bidrar til å utvikle reiselivet i ønsket retning.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har satt ned en strategigruppe med representanter fra reiselivsnæringen og forskningsmiljøer som skal levere en forsknings- og innovasjonsstrategi med forslag til tiltak til NFD. Innovasjon Norge er sekretariat for strategigruppen.

– Reiseliv 2030 blir et viktig prosjekt for økt kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv. En slik satsning ble foreslått i den nasjonale reiselivsstrategien lansert i 2021 som peker ut kursen for reiselivet frem mot 2030. Vi vil takke Nærings- og fiskeridepartementet for tilliten ved å gi oss oppdraget med å være sekretariat for dette arbeidet, sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Gi dine innspill innen 2. oktober 2023 her

Direkte til skjema her

Strategigruppen

Strategigruppen består av representanter fra hele landet med kompetanse på elementer som inngår i reiselivsnæringens arbeid med bærekraft, forskning og innovasjon. De kommer fra reiselivsnæringen, forsknings- og innovasjonsmiljøer, samt at Sametinget har en representant.

Strategigruppen ledes av fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal fra UiT Norges arktiske universitet. Øvrige deltakere er:

 • Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard AS
 • Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Color Line AS
 • Tim Davis, daglig leder i Troll Aktiv AS
 • Dorthe Eide, professor ved Nord Universitet
 • Agnes Brudvik Engeset, seniorforsker i Vestlandsforskning
 • Åsa Helen Grahn, førsteamanuensis ved Norsk Hotellhøgskole, UiS
 • Bård Jervan, daglig leder i Nye Tider AS
 • Torild Langklopp, daglig leder i Stokkøya Sjøsenter AS
 • Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonsleder i Skistar Trysil
 • Magne Svineng, direktør for Sámediggi/Sametinget
 • Camilla Tepfers, partner i inFuture AS
 • Torunn Tronsvang, daglig leder i Up Norway AS
 • Håvard Utheim, daglig leder i The Travel Development Company AS

I tillegg er Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Forskningsrådet med som observatører.

– Jeg ser frem til at vi skal arbeide frem forslag til en langsiktig strategi for prioriteringer innen forskning og innovasjon i norsk reiseliv. Med en slik strategi vil regjeringen kunne ha et godt grunnlag for å ta kunnskapsbaserte valg som kan bidra til utvikling av Norge som reisemål framover. Dette er ikke noe strategigruppen skal gjøre alene: Vi skal involvere et bredt spekter av aktører og miljøer, og vi er nå på jakt etter innspill, sier Åsunn Lyngedal, leder i strategigruppen.


Hvem kan gi innspill

Arbeidet skal gjennomføres som en inkluderende og åpen prosess, og det er åpent for alle å gi innspill.

I tillegg til innspill fra reiselivsnæringen ønsker strategigruppen synspunkter fra forsknings- og utdanningsmiljøer, virkemiddelapparatet, offentlige aktører, interesseorganisasjoner, miljøorganisasjoner, andre næringer og andre relevante aktører.

Marit Giske-Nilsen

Spesialrådgiver bærekraftig reiseliv

Send email

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling