Skip to main content

Rekordmange svensker ønsker seg til Norge

Det siste reisebarometeret viser at aldri før har så mange svensker ønsket seg til Norge. Og de vil gjøre mye mer enn bare å oppleve den norske naturen. 

Siden 2012 har Innovasjon Norge gjennomført Reisebarometeret – en undersøkelse som måler reiseforventninger, reiseplaner og Norges posisjon i de viktigste europeiske markedene. 

I vårens undersøkelse oppga åtte prosent av de spurte svenskene at de vurderer Norge som reisemål i løpet av de neste 12 månedene. Så lenge undersøkelsen har blitt gjennomført, har det aldri vært en så stor andel svensker som har ønsket seg til Norge på ferie. 

Et viktig mål for Innovasjon Norge er å utvikle og skape nye markedsmuligheter i nærmarkedene. At flere svensker ønsker seg til Norge er positivt, men enda mer gledelig er det å se nærmere på hva svenskene ønsker å oppleve mer av på sin kommende norgesferie. I den siste markedsundersøkelsen ser vi indikasjoner på at svenskenes preferanser er i utvikling. 

Kistefos

Økende interesse for norsk kultur og mat 

Naturopplevelser (71 prosent) og aktiviteter i naturen (32 prosent) er kjente og viktige drivere for svensker som ønsker å besøke Norge om sommeren. Men av andelen svensker som oppgir at de ønsker å besøke Norge i løpet av det neste året, oppgir også hele 42 prosent at de ønsker å «oppleve historiske og kulturelle steder», 31 prosent ønsker å oppleve «museer, gallerier og kulturattraksjoner» og 24 prosent ønsker å «utforske lokal matkultur». Andelen svensker som ønsker å oppleve annet enn bare naturopplevelser, øker med dette markant sammenlignet med samme undersøkelse i 2019. 

Samtidig ser vi at andelen svensker som sier seg «helt enig» eller «enig» i at Norge har «spennende byopplevelser» (24 prosent) og «gode matopplevelser og lokale spesialiteter» (22 prosent), faktisk har doblet seg sammenlignet med resultatene i 2019. Denne utviklingen er oppsiktsvekkende og svært positiv, og den indikerer at svenskenes preferanser og syn på Norge som reisemål er i endring. 

Tendensen vi ser av økt interesse for kulturelle opplevelser, ser vi også igjen i den uhjulpne trafikken fra søk til Visitnorway.com det siste året. Fra perioden mars-mai 2022 målt mot samme periode i år registrerer vi 36 prosents økning i trafikken til det svenskspråklige kunst- og kulturrelaterte innholdet på Visitnorway. Til sammenligning har trafikken til de svenske sidene totalt sett økt med 22 prosent i samme periode.

Også i dialogen med den svenske reisebransjen får vi signaler som peker i samme retning:  – Vi opplever at interessen for Norge som reisemål fra svenske nisjeaktører er mye større i dag enn tidligere. Generelt går utviklingen mot at man ønsker å utvide norgespakken til mye mer enn bare naturopplevelser, sier Sandra Olsson, reisebransjeansvarlig for Innovasjon Norge i Sverige. 

Summer in Oslo

Potensial for sesongforlengelse fra nabolandet 

Det er også interessant å se nærmere på hvilke sesonger svenskene ønsker å tilbringe i Norge. Fremdeles er det sommersesongen som tiltrekker de aller fleste (61 prosent), men det er verdt å notere at nær en fjerdedel (23 prosent) av svenskene oppgir høstferien som en attraktiv periode. Den svenske høstferien er normalt i uke 44, altså første uken i november. Drøyt hver femte (21 prosent) svenske peker også på vinterferien (ukene 7-9) som aktuell for besøk. Men minst like interessant er det å se at hele 34 prosent oppgir «Et annet tidspunkt» som høyaktuelt for besøk, altså tiden mellom de store skoleferiene. Samlet gir disse signalene gode indikasjoner på at det finnes et potensial i å jobbe for sesongforlengelse også med hjelp av besøkende fra det aller nærmeste nærmarkedet. 

Flyskammen lever – men svenskene vil ta igjen det tapte 

Svenskene, som i sin tid var pionerer for begrepet «flyskam», er fremdeles opptatt av bærekraft i sine valg av reisemål, selv om man også her har sett tendenser til såkalt «revenge travel». Altså ønsket om å «ta igjen det tapte» på reisefronten, etter tiden med stengte grenser under pandemien. Andelen svensker som oppgir at de er opptatt av å «ta ansvar for at måten de reiser på ikke påvirker natur, miljø og klima negativt», har gått ned med ti prosentpoeng de siste to årene. Årsakene til dette gir ikke undersøkelsen noe klart svar på, men man kan anta at «revenge travel» er en medvirkende faktor. 

Samtidig ser vi av den siste undersøkelsen at hele 65 prosent er «opptatt av å ta ansvar for at måten jeg reiser på ikke påvirker natur, miljø og klima negativt». 4 av 5 svensker (76 prosent) ser også Norge som et bærekraftig valg av reisemål. Av andelen svensker som sier at de vil ta et spesielt ansvar for miljø og klima når de reiser, oppgir 47 prosent at de ønsker «å fly mindre» og 39 prosent vil besøke «land/destinasjoner som er nærmere meg». 

35 prosent sier også at de ønsker «å velge klimavennlig transport» og «bli noen flere dager/uker når jeg reiser». At det økte klimafokuset gir seg utslag i en økende etterspørsel etter togreiser, er en trend vi har sett lenge og som fortsatt er sterk i alle våre prioriterte utenlandsmarkeder.

Dette gjenspeiler seg ikke minst på Visitnorway.com, der vi i snitt har hatt en 58 prosents* økning i visninger av sider med togrelatert innhold på alle språkversjoner. Men også her driver svenskene utviklingen, da visninger av togrelatert innhold på de svenske sidene av Visit Norway øker mest av alle språkversjoner med hele 280 prosent* fra 2022 til 2023. 

Summer in Oslo

Økonomisk usikkerhet påvirker svenskene 

I likhet med andre land i Europa påvirkes også svenskene av den økonomisk usikre tiden vi befinner oss i, med stigende priser og svak svensk krone mot valutaer som euro, pund, dollar og danske kroner. Den norske kronen har svekket seg med seks prosent mot den svenske kronen det siste året, noe som gjør at den norske og svenske kronen i dag (per 31. mai) er omtrent i paritet. Det har altså blitt noe billigere for svenskene å besøke Norge det siste året. 

Svarene i undersøkelsen viser hvordan prisøkningen på reiser og en generelt forverret økonomisk situasjon også preger svenskene. Som en konsekvens ser vi at de svenskene som vurderer Norge, også uttrykker ønske om å reise mindre, nærmere, kortere og billigere. På kort sikt kan dette også innebære at flere svensker legger om sine reiseplaner dette året og velger bort Europa-ferien til fordel for ferie i hjemlandet - eller til nabolandet Norge. 

Bildet av Norge som reisemål er i endring 

Det er svært gledelig å se en utvikling i det svenske markedet med en økende interesse for både by-, kultur- og matopplevelser i Norge, som et viktig supplement til den attraktive naturen som er og alltid har vært en viktig driver for å legge ferien til nabolandet. Det er grunn til å tro at utviklingen vi ser, er et resultat av alle nye og attraktive produkter og opplevelser innenfor både kultur- og matsektoren, som gjennom de senere årene har vokst frem i hele landet. 

I tillegg er det lov å tro at vi også begynner å se resultatene av at vi som land har blitt flinkere til å skape og formidle kommunikasjon som oppleves spennende og relevant for de riktige målgruppene og som kan bidra til å treffe de rette nervene som påvirker reiselysten – også hos svenskene. Norge som feriedestinasjon er så mye mer enn bare vill og vakker natur – og dette bildet er i ferd med å sette seg for alvor, også for «søta bror». 

Summer in Oslo, food

*Togrelaterte artikler, alle språkversjoner, respektive Visitnorway.se – endring i registrerte sidevisninger 28.2.2022-27.2.2023. 

Rapporten «Reisebarometer Sverige» er utarbeidet av Gyger og Epinion i samarbeid med InnovasjonNorge. Datainnsamlingen ble gjennomført fra 10. mars til 21. mars 2023.

Her kan du lese hele undersøkelsen


Andreas Ørjasæter Solhaug

Markedsspesialist Sverige

Send email

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737