Skip to main content

Nyhetsartikler

Slik påvirker krigen i Ukraina de ulike markedene

Kontaktperson:

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email

Prisene på reiser har gått opp. Kjøpekraften er svekket. Den sterke veksten i bookinger har plutselig stoppet opp. Dette er sentrale fellesnevnere for nesten alle deler av verden akkurat nå. Her kan du oppdatere deg på alle markeder.

Krigen som startet 24. februar skaper konsekvenser over hele verden, i tillegg til de forferdelige humanitære følgene av invasjonen. For reiselivet kan frykt for krig i seg selv være med på å skape markedssvikt. Inflasjonen som har vært stigende i verdensøkonomien lenge, er ytterligere forsterket. For de aller fleste betyr dette at så godt som alle varer blir dyrere. Dette gjelder ikke minst prisen på reiser. Luftrommet over Ukraina og Moldova er stengt. I tillegg har Russland stengt sitt luftrom for alle land som har sanksjonert russisk flytrafikk. Langdistansereiser har blitt betydelig dyrere, siden de vanlige rutene ikke kan benyttes. Det er også sannsynlig at økte oljepriser vil kunne få en negativ effekt på prisen på flyreiser, og gjøre bilferier dyrere. 

En fersk rapport fra ForwardKeys viser at antall utstedte billetter har en nedgang på mellom 10 og 30 prosent over hele Europa, med unntak av i Øst-Europa der tallene er enda høyere. Reiser innad i Europa er i snitt ned med 23 prosent. Reiser fra USA til Europa er ned 13 prosent.

I denne artikkelen kan du fordype deg i konsekvensene i alle de sentrale markedene for norsk reiseliv.

Krevende økonomiske tider i UK

UK har innført strenge sanksjoner mot Russland og de mange russiske oligarkene som har bosted i London, av spydige tunger ofte kalt Londongrad. Det er vanskelige økonomiske tider i UK, og økonomiekspertene har uttalt at det vil trolig bli enda verre før situasjonen bedrer seg. Energiprisene har steget gjennom høsten og kommer trolig til å gå opp igjen i april. UK er ikke avhengig av russisk energi, siden kun 3 % kommer derfra.

Bensinprisene er de høyeste de noen gang har vært i UK. Man ser også en økning i prisene på mange andre varer: Biler, flybilletter og byggevarer. Hveteprisene er også rekordhøye, og dette har innflytelse på prisen på alt fra pasta til hundemat.

UK har en inflasjon på 5,5 %, og man forventer at den vil øke videre i april. Innbyggerne merker spesielt prisøkningene på mat og offentlig transport. For å regulere inflasjonen har rentene også gått opp. I tillegg til disse prisøkningene vil også skattene økes, for å finansiere alle utgiftene som landet pådro seg under pandemien.

Disse prisøkningene rammer alle – pensjonister, familier og unge – og man kan ikke se bort fra at denne vanskelige økonomiske situasjonen etter hvert vil gå ut over kjøp av feriereiser.

Bookingene til Norge for sommeren 2022 går litt tregere enn forventet. Mange av bookingene er normalt gjort i siste minutt, og det er en følelse i markedet av at kundene stiller flere spørsmål ved å reise til eksempelvis Finland enn til Norge. Andre operatører sier at det har blitt litt roligere på telefonen, spesielt fra reisebyråene.

Fra MICE-agentene meldes det at alle eventer i Russland har blitt kansellert eller flyttet. Det er nervøsitet knyttet til eventer i Øst-Europa, særlig i destinasjoner som ikke er medlem av Nato.

London

Ukraina-effekt i Spania

Krigen i Ukraina er på alles lepper i Spania. Innbyggerne er bekymret for utviklingen og uttrykker sympati og solidaritet med Ukraina. Det er også en reell frykt for konsekvensene av krigsutbruddet, både i et humanitært og økonomisk perspektiv. Krigen har allerede fått økonomiske konsekvenser, i form av sterk prisstigning. Det startet med olje, gass og energi, men sprer seg også til andre sektorer. Man ser nå at prisene også går opp på matvarer og for til landbruket.

Reiseliv er en av de største næringene i Spania og nok en situasjon med redusert reisevirksomhet vil igjen ha direkte innvirkning på spansk økonomi. Det er i tillegg ventet at prisstigning generelt i Europa vil ha negative konsekvenser for reisevirksomhet til Spania. Økte oljepriser vil også ha konsekvenser for prisen på flyreiser. Alle aktiviteter mot det russiske markedet er kansellert. 

Spansk reisevirksomhet til Norge var forventet å være veldig positiv, ifølge de store operatørene. Utfordringen har vært tilgangen til flyreiser, siden etterspørselen har vært større enn tilbudet. Foreløpig ser man ikke tegn til at det norske reiselivet vil bli rammet i det spanske markedet, og man har ikke registrert mange kanselleringer. Man ser imidlertid tegn til at bookingen skjer i et saktere tempo etter krigsutbruddet.

Spania

Stor interesse for Norge i Tyskland

Turoperatørene som Innovasjon Norge jobber med og som selger reiser til Norge, har nylig rapportert om svært høyt nivå på antall bestillinger. Norge blir oppfattet som en svært sikker destinasjon. Krisehåndteringen i Norge har blitt oppfattet som veldig bra i Tyskland, Østerrike og Sveits. Destinasjoner som kan nås med egen bil, er også ekstra attraktive.

I tillegg til den pandemi-relaterte forretningsnedgangen vinteren 2021/22, har det naturlig nok oppstått mye usikkerhet forårsaket av Ukraina-krigen. Men én ting er allerede sikkert: Pakkereiser vil bli betydelig dyrere i 2022, og mange familiekasser vil nok bli reduserte på grunn av de galopperende energikostnadene. På den andre siden har mange tyskere også spart penger under pandemien, siden de bare har reist i eget land.

All usikkerheten knyttet til den videre utviklingen i Ukraina gjør det vanskelig å si hvor mye krigsuroen vil påvirke bookingvirksomheten. Forrige uke rapporterte man i Tyskland en salgsøkning på 34 prosent sammenlignet med tilsvarende uke i før-koronaåret 2019. Om det vil vedvare, vet man ikke.

Mange reisebyråer melder også om økte henvendelser fra sine kunder om hvorvidt de såkalte flexalternativene også gjelder Ukraina-krigen. Under koronapandemien hadde mange arrangører gitt ferierende muligheten til å kansellere reiser til kort tid før de dro mot et lite pristillegg. Den gode nyheten er at flex-alternativene gjelder også ved krigshandlinger.

Tyskland

Krigen har samlet USA

Amerikanerne har reagert så kraftig på den russiske invasjonen at landet er mer samlet enn på lang tid. Bygninger over hele USA er lyst opp Ukrainas farger, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har blitt et kjent ansikt for den jevne amerikaner. “War in Europe” er overskriften i nyhetene, noe som har skapt bekymringer for krigens konsekvenser for reiser til det europeiske kontinentet.

Foreløpig har man imidlertid sett få avbestillinger. Unntaket er naturlig nok reiser til de landene som er direkte involvert i krigen, eller nærmeste naboland som Polen. Polen har stoppet all markedsføring og råder turister til å holde seg borte. Landet trenger å fokusere alle ressurser på å håndtere den humanitære krisen. Tyskland har også redusert sine markedsaktiviteter, og det samme har European Travel Commission. De fleste andre fortsetter markedsføringen som normalt.

Amerikanerne kjenner allerede konsekvensene av pandemien på kroppen, gjennom inflasjon og økte priser. Dette blir naturlig nok forsterket av krigen i Ukraina. Oljeprisene har nådd rekordnivåer, og det er innført strenge sanksjoner mot Russland. Det er forventet at dette igjen vil føre til økte priser over hele transportsektoren.

USA har suspendert russisk flytrafikk i eget luftrom. Foreløpig er det ingen av turoperatørene som rapporterer om negative effekter på antallet bookinger, med unntak av til og fra de krigsberørte landene. Mange er fortsatt innstilt på å realisere sin egen “bucket list” etter flere år med strenge reiserestriksjoner. Det er ventet at reiseaktiviteten når normale nivåer i USA i løpet av andre halvår, sammenlignet med tiden før pandemien.

Det er viktig å merke seg at selv om Norge deler grense mot den aggressive parten i krigen, er Norge oppfattet av amerikanske turister som et land som ligger langt fra nettopp Russland.

USA

Svekket kjøpekraft i Sverige

Mediebildet i Sverige domineres naturlig nok av den pågående krigssituasjonen. Mediefokuset domineres av løpende oppdateringer rundt den siste utviklingen i Ukraina, og i tillegg vies det mye tid til diskusjon rundt Sveriges egen sikkerhetssituasjon og relasjonen til NATO. Til nå har det vært lite rapportering om krigens direkte påvirkning på reisebransjen og på svenskers reisevaner.

Sveriges rolle som russisk handelspartner har minsket kraftig de siste 7-8 årene, og frem til i dag står Russland for kun 1,5 % av svensk eksport, mens importen utgjør cirka 1 % av Sveriges totale importvolum. De direkte konsekvensene av en handelsboikott med Russland er derfor relativt begrensede for Sveriges del. De indirekte konsekvensene forventes derimot bli langt større. Det er fremfor alt de kraftig stigende prisene på drivstoff, energi og etter hvert også på vanlige husholdningsvarer som vil ha en negativ påvirkning på svenske husholdningers økonomi og kjøpekraft i tiden fremover. Per 4. mars kostet bensinen i Sverige rundt 22 kr/l og dieselen over 25 kr/l.

Den svenske kronen er også svært utsatt i situasjoner med stor geopolitisk uro og vi ser allerede at denne har svekket seg kraftig mot den norske kronen. Kursen pr 7. mars var på 1,11 NOK/SEK, som er den laveste noteringen siden juli 2019. Samlet sett er dette faktorer som vil påvirke svenske husholdningers kjøpekraft negativt i tiden fremover, noe som igjen vil kunne påvirke svenskers reisemønster og valg av reisemål.

Det er fremdeles for tidlig å se noen konkrete endringer i transportforbindelsene til Norge sett i lys av den pågående konflikten, men Travelnews.se melder at flyselskapene har registrert en generell nedgang på rundt 20 % i etterspørselen siden krigsutbruddet. Det er også en utbredt oppfatning at de økte drivstoffprisene og den svakere svenske kronen på sikt vil ha en dempende effekt på svenskers vilje til å benytte seg av flyreiser.

De foreløpige spekulasjonene i bransjen peker mot at økte priser/kostnader i kombinasjon med den svært usikre geopolitiske situasjonen først og fremst vil dempe svenskers reiselyst til long-haul destinasjoner i tiden fremover. Samtidig tror mange i bransjen at charterreiser til de vestlige Middelhavslandene fremdeles vil være relativt høyt etterspurt, så lenge situasjonen ikke eskalerer ytterligere.

Midt i det dystre nyhetsbildet vi er vitne til om dagen, er det godt å se at også aktører fra reiselivsnæringen gjør en stor innsats for å støtte de meste utsatte i Ukraina. Vi kan eksempelvis nevne hotellkonsernet ESS Groups, som donerer 500.000 til UNCHRs nødhjelp i Ukraina og Johan Petrén og Johan Ekman på Ekmans buss, som har tatt initiativ til en innsamling for ukrainske flyktninger som de selv frakter ned til Polen for å hjelpe de nødstilte på plass samtidig som de frakter flyktninger tilbake til tryggheten i Sverige.

Sverige

 
Bestillinger i Italia har stoppet opp

Konflikten mellom Ukraina og Russland dominerer nyhetsbildet I Italia, og det ser ikke ut som forhandlingene så langt vil endre mediebildet og hindre utsiktene til høy risiko de neste ukene. I tillegg til det menneskelige dramaet vil krigen i Ukraina også ha innvirkning på den italienske økonomien. Det vil gi en høyere kostnad på importerte råvarer og energi, som igjen vil føre til en økning i kostnader og en påfølgende nedgang i forbruk.

Krigen utløser stor usikkerhet som kan dempe forbruks- og investeringsviljen hos privatpersoner og bedrifter. En mindre forutsigbar økonomisk situasjon for verden, ens hjemland og for en selv, kan svekke etterspørselen etter varer og tjenester. Det er umulig å forutse konsekvensene av krigen i Ukraina på kort og lang sikt. Det er imidlertid svært sannsynlig at krigen vil få betydning for utviklingen i økonomien og finansmarkedene fremover.

På grunn av frykten for at Europa og USA skal stanse importen av russisk gass, eller for at Russland skal kutte eksporten av gass til Europa, har prisen gått kraftig opp.

Reiselivssektoren er igjen rammet av krise, og våre samarbeidspartnere og kolleger i det italienske markedet har stoppet mesteparten av markedsaktivitetene. Turisme har lidd kraftig under pandemien, og med åpning av grensene, var det håp, men nå er dette håpet satt på vent av den ukrainske krisen.

De italienske turoperatørene melder om godt salg og stor interesse for Norge i de to første månedene av året. Dette gjelder både vinterferier for perioden januar/februar, og henvendelser og salg for sommer 2022. Etter at krigen brøt ut, er det helt stille.

Flyselskapene følger den dramatiske situasjonen i Ukraina nøye og melder om full stopp i bestilling og salg av reiser. Den usikre tiden har satt reiselysten på vent. Markedet er følsomt. Og det ble en brå stopp i både søk og salg på alle kanaler, og markeder, ifølge enkelte flyselskaper.

Hvis krigen blir langvarig, vil italienske borgere og bedrifter betale en høy pris for den russisk-ukrainske konflikten. Det vil da bli behov for å stå sammen, slik man gjorde under pandemien, da man klarte å begrense de økonomiske og sosiale skadevirkningene.

Italy

Fall i antall bestilte reiser i Danmark

Artikler eller saker om reiser er ikke noe stort tema i dansk media. Reiser som er bestilt, opprettholdes, med unntak av reiser til Øst-Europa, men det er fall i bestilling av nye reiser.

Sist uke ble det registrert en nedgang på 15-20 % i søkemotorer for reiser. Dette er mest sannsynlig en «sjokk-effekt», som muligens går over. Mange følger intenst med hva som foregår og har fokus rettet på dette for øyeblikket, fremfor å tenke på egen ferie.

Prisportalen Travelmarket har sett et fall på opp mot 20 prosent i antall søk og besøkstall. Man ser normalt det samme når det skjer en terrorhendelse, men da varer sjokkeffekten vanligvis kun et par dager. Situasjonen i Ukraina er eskalerende, så derfor vil trolig fallet vedvare.

Hos reiseselskapet TUI har antallet av solgte reiser også falt med opp mot 20 prosent. Men en uke etter invasjonen er imidlertid tallet nå tilbake på samme nivå som før. TUI har sett et boost i salget av reiser som ligger lengre frem i tid – altså i sommerferien eller høstferien. Til gjengjeld er det færre enn vanlig som kjøper reiser som ligger nært i tid.

Det blir også solgt betydelig færre reiser til østeuropeiske destinasjoner. Erfaringer fra tidligere kriser viser at krigstider gir dansker mindre lyst og mot til å reise til utlandet.

Økonomisk er det en liten usikkerhet. Men – den er ikke direkte på situasjonen mellom Russland og Ukraina, da Danmark ikke har noen stor handel fra Russland. Det går mer på handel/varer fra europeiske land som har stor import fra Russland, at deres priser nå vil øke og føre til dyrere varer i Danmark. Uavhengig av krisen, så er det mangel på arbeidskraft i Danmark – noe som fører lønningene opp og skaper en prisstigning i Danmark generelt.

I tillegg er det færre fly tilgjengelig nå enn før pandemien, noe som fører til høyere flypriser, og færre flymuligheter. Og i regjeringen er det avstemminger og forhandlinger om forsvarspolitiske saker, der mange i disse dager følger spent med på hvilke valg Danmark nå tar videre – med den situasjonen som er i Europa. Ambassaden får mange spørsmål om innreiserestriksjonene til Norge.

Nyhavn Danmark

Frankrike mindre rammet enn sine naboland

Frankrike har begrenset handel med Russland og er noe mindre rammet økonomisk av stigende energipriser. “Sammenlignet med sine naboland er Frankrike i en mer fordelaktig posisjon”, uttaler Gilles Moëc, sjeføkonom hos AXA og legger til at fransk eksport til Russland utgjør mindre en 1 prosent av samlet eksport.

SAS har informert om en “liten nedgang i bookinger fra Frankrike til Norge, men det er ikke dramatisk”. Tallene for sommeren ser fine ut. 

Februar 2022 startet sterkt, med en samlet salgsvekst av reiser på 6 prosent sammenlignet med 2019. Store norske reiselivsselskaper melder imidlertid om stopp i bestillingene i Frankrike, på grunn av Norges grense mot Russland. Noen forteller også at de ikke føler det passer seg å reise akkurat nå.

Den franske reiselivsnæringen støtter Ukraina i konflikten. The Confederation of Tourism Stakeholders (CAT) har demonstrert sin støtte overfor Ukraina og fordømt den russiske invasjonen. Det er for tidlig å konkludere med konsekvensene av krigen for reiselivsnæringen.

Paris

Nederland og Belgia

Nyhetsbildet i Nederland og Belgia er per dags dato sterkt preget av krigen i Ukraina. Den nasjonale antiterrorenheten (NCTV) i Nederland meldte i forrige uke at situasjonen foreløpig ikke har noen innvirkning på den nasjonale sikkerheten, men at dette er «tenkelig», spesielt når det gjelder cyber. Reiselivsbransjen og reising generelt har ikke fått oppmerksomhet, foruten at reiser til Russland og Ukraina er frarådet. Dette har vel med at effekten av krigen ikke har satt seg enda.

På det økonomiske ser vi allerede at krigen har medført nesten daglige økninger i drivstoffpriser; i skrivende stund koster en liter bensin over 2,41 euro. De generelle prisene for innbyggerne skyter i været, og kjøpekraften svekkes. Økningen i inflasjonen skyldes i stor grad de høye energiregningene, og de med lavest inntekt får den største smellen. Foreløpig er det ikke avklart hvilke tiltak som skal gjenopprette kjøpekraften, men regjeringen er i gang med arbeidet, og en kompensasjonsordning vil trolig være klar om noen uker.

Som nevnt er det gitt lite oppmerksomhet til reising, og aktørene i bransjen har heller ikke vært veldig offensive når det gjelder deres situasjon. Med høyere drivstoffpriser er det naturlig at også reising blir dyrere, men hvilke andre effekter dette vil ha er fortsatt uklart Dette skyldes antakelig at situasjonen er svært uoversiktlig.

Netherlands

Asia også rammet av høye priser

Høyere energipriser og dyrere flybilletter preger også det asiatiske markedet. Reisende som hadde planlagt reiser til Europa, har gjennomført disse, også til Russlands naboland. Det er ikke rapportert om betydelige kanselleringer der krigen oppgis som årsak. 

I Kina er mange negative til krigen, men ikke nødvendigvis så negative til Russland. Langt på vei deler de Russlands syn på at konflikten skyldes Nato og amerikansk involvering. Høye flypriser har redusert reiseaktiviteten. Fortsatt er det få avganger mellom Kina og Norge, slik det har vært siden pandemien brøt ut.

I India melder flyselskaper om en klar nedgang i bestillinger. Det er begrensninger i antall avganger sammenlignet med tidligere og også flyvninger til og fra India er rammet av stengte luftrom. Samtidig meldes det om priser på flybilletter som er inntil det doble av normalen.

Japan er et av de mest sensitive markedene hva krig og konflikter angår. Dette betyr at japanere trolig ikke vil reise før etter sommeren, tidligst september eller oktober 2022. Flyene fra Japan flyr også normalt over Russland, så det er utfordrende for dem å komme seg til Europa akkurat nå.

Asia