Skip to main content

Reisemålsutvalget kartlegger i disse dager hverdagen til destinasjonsselskapene

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772

Regjeringens reisemålsutvalg som ledes av Trine Skei Grande, skal gjennom en offentlig utredning (NOU) gjennomgå rammevilkårene som i dag ligger til grunn for reisemålsutvikling lokalt. I mandatet for utvalgets arbeid står blant annet følgende:

«Norske reisemål drives på ulike måter, men alle steder har kommunen og reiselivsnæringen nøkkelroller. Reiselivsnæringen representeres som regel ved det lokale/regionale destinasjonsselskapet, som har som rolle å løse fellesfunksjoner for reiselivet, ofte knyttet til vertskap, produktutvikling og/eller markedsføring. Norske destinasjonsselskaper har imidlertid ulike oppgaver på ulike reisemål, ettersom det er opp til selskapenes eiere å gi mandat og rammer for virksomheten, ut fra behov og finansielle forutsetninger. Destinasjonsselskapene ventes uansett å være viktige verktøy for lokal reisemålsutvikling også i fremtiden.

Utvalget bes derfor vurdere hvordan disse selskapene bør innrettes for å kunne bidra til en mest mulig effektiv destinasjonsledelse, på reisemål av ulike størrelser. Utvalget bes også gi råd om hvordan det best kan legges til rette for at dette gjennomføres. Utvalget bes særlig vurdere behovet for, og den eventuelle effekten av, at destinasjonsselskaper går fra å drive kun markedsføring til også å drive utviklingsarbeid, inkludert utvikling av besøksstrategier, og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at dette skal kunne gjøres på en hensiktsmessig måte. Det er et faktum at mange destinasjonsselskaper i dag er relativt små og dermed relativt sårbare med hensyn til behovet/kravet for å holde seg oppdatert innenfor digitalisering, bærekraft og innovasjon.»

I den forbindelse gjøres det nå en omfattende spørreundersøkelse blant norske destinasjonsselskaper for å gjøre opp en status og for å finne ut mer om blant annet hva slags utfordringer de står overfor i fremtiden. Undersøkelsen er gitt som oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet til Innovasjon Norge som sammen med Epinion og Gyger står for gjennomføringen.Trine SG

Trine Skei Grande - Foto: Kitty Ensby