Skip to main content

Nyhetsartikler

Aase Marthe Horrigmo blir ny direktør for reiseliv i Innovasjon Norge

Horrigmo kombinerer politisk erfaring på alle forvaltningsnivåer med dyp innsikt i næringsrettet virkemiddelbruk og god forståelse for de utfordringer reiselivsbedriftene står i etter to krevende år.

– Aase Marthe har det som skal til for å komplementere og lede vårt erfarne og kompetente team av reiselivsspesialister, både med tanke på behovet for å sikre en nødvendig «restart» for reiselivsnæringene og for at Innovasjon Norge skal kunne bidra til langsiktig lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv, sier Elisabeth Svanholm Meyer, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

Horrigmo får ansvar for Innovasjon Norges betydelige reiselivsoppdrag. I tett samspill med reiselivsbedriftene er vår rolle gjennom Visit Norway å synliggjøre Norge som reisemål for utenlandske reisende og å motivere til reiselyst. Gjennom lån og tilskudd skal vi bidra til utvikling, innovasjon og omstilling i bedriftene, og gjennom kompetanse og regional tilstedeværelse skal vi bidra til kunnskapsdeling og destinasjonsutvikling.

Horrigmo har erfaring som strategisk beslutningstaker på lokalt og nasjonalt nivå. Som tidligere forsker og konsulent har hun analytisk erfaring og inngående innsikt i hvordan ulike næringsrettede virkemidler virker og spiller sammen. Hun har en ph.d. i statsvitenskap basert på en avhandling om kultur som regional og lokal utviklingsstrategi og kjenner derfor kultur- og reiselivsnæringen godt. Hun har vært statssekretær i henholdsvis Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og til å bli bedre kjent med næringen. Norsk reiseliv har vært gjennom noen krevende år, men det har også vært en fantastisk utvikling og kvalitetsheving de siste årene. Nå blir det viktig å legge til rette for økt lønnsomhet og et bærekraftig reiseliv, sier Aase Marthe Horrigmo.

Reiselivsbedrifter i hele landet er sterkt påvirket av to år med pandemi og vil nå også møte konsekvensene av krigen i Ukraina. Også før krisen var reisevaner og kravene til bærekraft i endring. Dette var bakteppet for den strategiprosessen som reiselivsnæringen med støtte fra Innovasjon Norge gjennomførte i 2020–21. Vi har med glede registrert at strategien er vel mottatt blant bedriftene og at det er bred oppslutning om målene om økt lønnsomhet og lavere klimautslipp.

Vår felles oppgave i årene fremover blir å iverksette strategien. Dette vil kreve forståelse og tiltak på tvers av sektorer, departementer og forvaltningsnivåer, i tillegg til tett samarbeid innen reiselivsnæringen og med andre næringer. Den nasjonale reiselivsstrategien setter også ambisjoner for å styrke arbeidet med datadrevne og kunnskapsbaserte beslutninger.

Det var mange søkere til stillingen. Vi er glade for den store interessen, både fra søkere og representanter for næringen som har hatt verdifulle synspunkter på hvilken kompetanse det nå er behov for.

Aase Marthe Horrigmo starter i stillingen 1. august 2022.

– Vi ser frem til å få henne om bord og til fortsatt tett samarbeid med bedrifter, destinasjonsselskaper, næringsorganisasjoner og myndigheter, med felles mål om «hele Norge, hele året», sier Elisabeth Svanholm Meyer.

Kontaktperson:

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email