Skip to main content

Nyhetsartikler

Workshop om jakt og jaktopplevelser som næring

Kontaktperson:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email

Som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, arrangerer Innovasjon Norge og Skogkurs en workshop/fagdag om jakt og jaktopplevelser som næring.

Workshopen arrangeres 18.-19. mars på på Biri, og vil være særlig interessant for rettighetshavere og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Tittel for samlingen er ‘Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?’.Det tas utgangspunkt i situasjonen i dag, og sammen med deltakerne er målet å komme frem til gode tiltak og forslag til løsninger, for å kunne ta ut potensialet som ligger i økt næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Dato: 18.-19. mars 2020
Sted: Honne Hotell og Konferansesenter.

Vi legger opp til mye dialog med salen i programmet. Konferansier og ordstyrer er Pål K. Medhus (Høve Støtt og Opplevelseskurset.no)

PROGRAM

Handlingsplan for jakt og jaktopplevelser, kort oppsummering, bakgrunn for satsingen på høstbart vilt (Haaken Christensen, Innovasjon Norge og Espen Stokke, Landbruks- og matdepartementet)

Workshopen vil ha følgende tematiske bolker:

Status og trender

 • Trender – jaktens status i 2020. Bjørn Egil Flø, NIBIO
 • Suksesskriterier og flaskehalser for å lykkes med jakt som næring – resultater fra fokusgrupper. Oddgeir Andersen, NINA 
 • Tilgjengelig jakt for alle! Fra kortsalg og lavterskel til eksklusiv jakt og anbud. Gudmund Nygaard, Huntspot/Inatur                     

Potensiale og muligheter

 • Potensialet for økt verdiskaping fra jakt og jaktopplevelser. Oddgeir Andersen, NINA
 • Hvordan utnytte elgen best mulig? Jakt selvfølgelig, men hva med andre måter å utnytte elgen på?  Frank Robert Lund / Mathea Liberg Sætre, Trysilvassdragets Skogeierlag.
 • Jakt som inntektskilde – jaktentreprenøren. Arve Aarhus, Utmarksavdelinga Vest AS
 • Jaktguiden - hva kreves? Dagh Bakka, Skogkurs / Haaken Christensen, IN.             

Samarbeid og profesjonalisering

 • Hvordan blir Norge oppfattet som jaktdestinasjon fra utlandet? Har vi noe å lære av våre naboland?
 • Kan vi se til Sverige? Eller er Finland mer sammenlignbart mht. eiendomsstruktur?
 • Jakt og jaktopplevelser i et filmperspektiv. Hva er et godt jaktprodukt?
 • Flere case blir presentert.

Jegerne, viltet og veien videre

 • Rekruttering - hvordan tar vi hånd om nye jegere? Hva etterspør den norske jegeren? Webjørn Svendsen, NJFF
 • Viltkjøttet – en viktig del av opplevelsen v/Opinion
 • Kurs og kompetansebygging. v/ Innovasjon Norge og Skogkurs   

Bakgrunn

Workshopen er et viktig ledd i oppfølging av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser som ble lansert i januar 2019. Bak denne står Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, NORSKOG, Norges Jeger og Fiskerforbund og Norges Skogeierforbund. Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet var sekretariat for arbeidet.