Skip to main content

Nyhetsartikler

Opptak, presentasjon og Q&A

Last ned / les:

Webinar 28. august 2020: Presentasjon (PDF)

Webinar 28. august 2020: Presentasjon (PDF)

Les mer

Artikkel om ordningen på innovasjonnorge.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ditt Innovasjon Norge regionkontor, så hjelper de deg.

Merk at enkelte svar er korrigert og mer utfyllende besvart. 

 1. Det snakkes om reiseliv i Norge. Betyr det at dette kun gjelder kun norsk reiseliv? Hva med oss som driver med utenlandsreiser? Vi står helt uten støtte foreløpig. Dette er jo også en svært viktig næring i Norge. Virker som det er helt glemt. 
  Vi har krisepakken til pakkereiseoperatørene, men fristen er gått ut. Når det gjelder denne tilskuddsordningen så må du sjekke om ditt selskap faller inn under NACE-kodene som er oppgitt.
   
 2. Vil midler fra Skattefunn kunne påvirke mulig tilskudd fra IN?
  Omstillingstilskuddet er gitt etter et eget støtteregime relatert til Covid 19. Merk likevel at de samme kostnadene ikke skal kunne dobbeltfinansieres av andre offentlige finansieringsordninger under samme regelverk som f.eks. lån og tilskudd til pakkereisearrangører og kompensasjon for lovpålagte vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter
   
 3. Kan midler brukes til digitalisering av prosesser i virksomheten med formål å øke effektivitet, for å kunne opprettholde et godt serviceprodukt i et marked med sviktende kundegrunnlag?
  Så lenge det handler om omstilling som følge av koronasituasjonen og kostnadene er relatert til et slikt prosjekt.*
   
 4. Dere nevner at dette ikke gjelder nyoppstartede bedrifter. Så det vil si alle som har startet opp etter nyåret?
  For å kunne komme i posisjon til å søke må en dokumentere omsetningsfall på min 30% sammenlignet med året før (juni, juli og august). Det vil si at selskapet må ha "vært gjennom" en sommersesong.
   
 5. I cruisenettverket har vi en forretningsmodell der havner og destinasjoner innbetaler et beløp basert på anløp/passasjerantall for juni, juli og august i 2019 i 2020. Det vil si at vi ikke har omsetningsfall i 2020. Ingen anløp eller cruisepassasjerer i år medfører ett nesten 100% omsetningsfall i 2021. Kan vi da søke om prosjektmidler? 
  Det er et krav at selskapet som søker må dokumentere omsetningsfall på minimum 30% i gjennomsnitt i juni, juli og august sammenlignet med foregående år.
   
 6. Gis støtten som bagatellmessig støtte? 
  Nei den gis etter et eget regelverk relatert til Covid19. Har du mottatt bagatellstøtte tidligere så skal dette ikke ha noen betydning.
   
 7. Regnes det som nyetablering når man overtar en overnattings bedrift som har slitt og starter ett nytt as?
  Alder på selskapet er knyttet til organisasjonsnummeret, og ikke hvem som eier selskapet.
   
 8. Hva er en bedrift i vanskeligheter? Hvordan måler man dette?
  Normalt er det slik at det ikke kan gis statsstøtte til virksomheter som er i "økonomiske vanskeligheter", slik dette er definert i statsstøttereglene. En endring i EUs midlertidige retningslinjer for statsstøtte, som ble innført i forbindelse med korona-situasjonen, innebærer at det ikke lenger er nødvendig å vurdere om småbedrifter er i økonomiske vanskeligheter. 

  Småbedrifter er definert som bedrifter med under 50 ansatte og årsomsetning under 100 millioner kroner. For større bedrifter kan støtte ikke gis dersom de var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 og fremdeles er det ved tidspunkt for støttetildeling.

  Les mer om hva som menes med å være I vanskeligheter og hvordan størrelsen på en bedrift defineres her
   
 9. Vil det si at en ikke kan søke dette dersom en har fått kompensasjonsstøtte? Det vil jo i så tilfelle stort sett gjelde alle reiselivsbedrifter vil jeg anta?*
  Det er mange som lurer på om en bedrift kan søke denne tilskuddsordningen dersom man allerede har fått tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Svaret er ja. Støtte tildelt gjennom kompensasjonsordningen vil ikke påvirke muligheten til å få innvilget omstillingstilskudd om prosjektet ellers møter kriteriene I ordningen. Merk at faste kostnader som er støttet gjennom kompensasjonsordningen ikke kan tas med.
   
 10. Reiselivsnæringen i Nord-Norge og særlig Troms har sin høysesong i vinterturismen. Dere svarte tidligere på spørsmål rundt dette med at omsetningsfallet må referere til månedene juni, juli og august er vilkår for å bli kvalifisert. Hva er status nå?
  Pr I dag er det månedene juni, juli og august som er gjeldende for beregning av omsetningsfall. 
   
 11. Kan kostnader for konseptutvikling og arkitekttegninger være støtteberettiget dersom målgruppen er ny?
  Kostnader relatert til reguleringsplan, prosjektering og arkitektarbeid I forbindelse med større investeringsprosjekt kan ikke inngå, men støtte til konseptutvikling, enkle designskisser, økonomiske analyser og lignende kan inngå som en del av forberedende aktiviteter. 
   
 12. Vil statsgarantert lån telle inn som en støtte og gjøre at man ikke kan søke på denne?
  Statsgarantert lån regnes ikke som støtte, og et selskapet kan dermed  søke på denne ordningen. 
   
 13. Hvor finner man ut hva som er næringskoden min? Hvordan endrer man den?
  Det finner du i enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Her kan du se hvilke næringskoder du er registrert under. Endringer kan også gjøres her. Merk at det må beregnes noe til mht å få registrert en endring, og “riktig” næringskode mht målgruppen for ordningen må være på plass på søknadstidspunkt. Det er viktig at næringskoden representerer hovedvirksomheten I selskapet.
   
 14. Vi driver en kulturkafé som også tidligere har hatt utstrakt kulturaktivitet. Vi ønsker å videreutvikle kulturdelen av det vi holder på med, blant annet med å bygge opp en scene, arrangere flere arrangementer osv. Vil dette falle under "Servering hvor opplevelsen er en sentral del av tilbudet»?
  Dette kan være servering hvor opplevelse står sentralt. Spørsmålet er om kulturkaféen er en reiselivsbedrift? Se for øvrig svar på spørsmål 16.
   
 15. Må omstillingskostnadene være direkte relatert til Corona-krisen?
  Ja, kostnadene skal være relatert til prosjekt som skal bidra til omstilling som følge av krisen. Det er mange type kostnader som kan inngå. Se oversikten her 
   
 16. Ser Nacekode 56 er med. Hva legges i opplevelse? Tolker det som restauranter som primært fungerer som følge av underholdning/konserter/arrangement.
  Vi har foretatt en presisering når det gjelder NACE-kode 56 for å treffe de serveringsstedene der måltidet kan defineres å være en opplevelse som gjerne trekkes frem som et attraktivt tilbud for gjestene. Det er ikke mulig å være helt presis her, men et eksempel kan være et sted som fokuserer på lokalmat, vertskapsrollen, har en unik arkitektur/historie eller ellers utgjør et sentralt produkt på et reisemål. Om et selskap et i tvil om dette, så må de gjerne ta kontakt med våre reiselivsrådgivere på de regionale kontorene. Se oversikten her 
   
 17. Kan man søke om flere parallelle prosjekter i en og samme søknad? Kan man eventuelt sende flere søknader fra samme virksomhet?
  I en søknad kan flere prosjekter inngå dersom de møter kriteriene i ordningen. Det vil være opp til hver bedrift om de ønsker å sende flere søknader, men vi gjør oppmerksom på at dette vil føre til lengere saksbehandlingstid.
   
 18. Ang. NACE-kode. Faller landbruksvirksomheter som drives kombinert med reiseliv utenfor?
  Hvis hovedvirksomheten er innenfor landbruk faller dette utenfor. Det er kun de oppgitte NACE-kodene som gjelder dessverre. Det kan være lurt å sjekke hvilken NACE-kode selskapet er registrert innenfor.
   
 19. Det står at man skal sende inn likviditetsbudsjett for 2020, det er sånn som det så ut før året startet eller som det ser ut nå?
  Du må sende inn likviditetsbudsjett slik det ser ut nå.
   
 20. Hva definerer dere som utøvende markedsføring og salg? 
  Dette kan være kjøp av annonser etc og annen synlighet i ulike kanaler. Selve utviklingen av eks profilmateriell, foto etc. kan være en del av kostnadene som kan inngå. 
   
 21. Fram tills Coronan, så kom största delen av vårat kunde grundlag från Norge och Sverige, men här har det stoppat helt upp. Vi har ca 0% norrmän/svenskar till våra utlands destinationer. Vi är igång med ett prosjekt nu, där vi ändrar om helt och personalen jobbar kun med att få utländska kunder till våra utländska destinationer. Ex, är att de jobbar med marknadsföra oss i utlandet, förstår att ads, influencers mm kostnader div ej ingår i stötte ordningen, men vill själva arbets kostanden/ ansattas löner räknas som grundlag? 
  Lønnskostnader kan inngå som en del av kostnadsgrunnlaget for omstillingsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for ordningen. Det er et grunnleggende krav for alle ordninger at verdiskapningen skjer i Norge.
   
 22. Kan en søknad inneholde både omstilling og tilpasning av virksomheten? Eller må vi velge en?
  Dere kan legge ulike aktiviteter inn i søknaden, regner med at omstillingen og tilpasningen henger sammen. 
   
 23. Vil større konserter/festivaler være definert som attraksjoner/aktivitet?
  Ja, såfremt arrangørens NACE-kode er de samme som i utlysningen og at de driver innen reiselivsnæringen.
   
 24. Kan dere gi noen eksempler på etterprøvbare aktiviteter? 
  Det er mange ulike aktiviteter som kan inngå i søknaden, men merk at de skal være innen disse tre områdene:
  - Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset, eksempler: endre driftskonsept, opplæring av personale, kompetanseutvikling og kursing, miljøsertifisering mv.
  - Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak, for eksempel mindre justeringer av anlegg og utstyr, nye produksjonsmetoder, opplæring av personalet i smittevernregler osv.
  - Tilpasning av produktet til andre kundegrupper, for eksempel fra produkter tilpasset oversjøiske markeder til nordmenn og nærmarkeder. Eller fra kun distribusjon gjennom internasjonale turoperatører til egendistribusjon gjennom nett.
   
 25. Man kan vel søke på ordinær komp.ordning også, så lenge de aktuelle kostnadene ikke er tatt med som fast kostnad i ordinær komp.ordning?
  Det er korrekt.
   
 26. Kostnader vedr. smittevern: Er det innenfor å dekke finansiering av ekstra bemanning for å ivareta smittevern?
  Kostnadsgrunnlaget kan inneholde personalkostnader om disse er relatert til et prosjekt, eks. om det er et smitteverntiltak som skal gjennomføres. Om det er behov for ekstra bemanning som følge av dette kan kostnadene inngå. Dette gjelder ang. personalkostnader: Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.
   
 27. Er kravet om gjennomsnittlig 30% reduksjon basert på gjennomsnitt av %-satsene for hver av månedene.
  Det er gjennomsnittet for juni, juli og august i år sammenlignet med året før som gjelder. 
   
 28. Kan vi etablere nettbutikk (kompenserer for manglende salg i sommer)? Salg av både varer og tjenester. 
  Ja, det kan dere. Det er imidlertid viktig at aktivitetene er knyttet til omstilling og at virksomheten fortsatt har hovedaktiviteten sin innenfor de NACE-kodene som er I målgruppen for ordningen og at det opereres innenfor reiselivsnæringen. 
   
 29. Kan vi etablere nettbutikk? Salg av både varer og tjenester?
  Når der gjelder nyetableringer så er ikke denne ordningen rettet mot disse. Se heller her
  Se også svar på spørsmål 29.
   
 30. Vi har totalt sett fått over 8 millioner f.o.m. mars til nå, men i forskjellige selskaper. Da antar jeg at vi ikke kan søke?
  Dette vil avhenge av hva selskapene har fått støtte til tidligere. Akkumulering skjer for støtte mottatt gjennom ordningene Lån og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser og kompensasjon for lovpålagte vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter. Grensen på ca kr 8 mill. (800 000 Euro) gjelder for hele konsernet.
   
 31. Hva med eksisterende bedrifter som fusjonerer innenfor eget konsern?
  Så vidt jeg vet gjelder grensen på 8 mill for hele konsernet

  Takk - vi har nemlig fått vite at vi faller utenfor kompensasjonsordningen dersom vi fusjonerer gammelt og nytt selskap (det er simpelthen en ny selskapsstruktur og nytt navn, med samme eneeier), noe som forhindrer oss i å fullføre fusjonen og utvikle bedriften videre. Med andre ord, disse begrensningene forhindrer oss i å styrke driften. Er et dilemma, og når det kommer til denne potten, så har vi blitt opplyst om at enten må vi søke med det gamle firmaet, og beholde det til prosjektperioden er fullført, ellers å må vi fusjonere og søke med det nye selskapet.

  Ta kontakt med saksbehandler på regionkontor for å få et mer preisit svar rundt deres situasjon. 

  Takk - det har vi gjort, og dette er det "presise" svaret vi har fått, dessverre. Det er jo stikk i strid med ordinært regelverk, der en ved fusjon overfører et selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et overtakende selskap. Da burde det være det samme hvilket selskap som søker og håndterer prosjektet, i og med at det i praksis er samme selskap.

  Det er organisasjonsnummeret som fortsetter driften som vil være avgjørende mht dokumentasjon for omsetningssvikt og NACE kode.
   
 32. Kan dere gi eksempler på forprosjekterte materiell, varer og utstyr? Dere sa i webinaret at 20% kunne være fysiske investeringer. Vil for eksempel innkjøp av turutstyr, sykler etc for å satse et norsk marked være innafor?
  Vi kan godkjenne mindre investeringer inntil 20% i omstillingsprosjektet. Hovedvekten av aktiviteter er innenfor ikke-fysiske aktiviteter. Forprosjektsaktiviter kan eks. være at en har behov for å gjøre analyser, utvikle enkle design/konsept skisser, gjøre økonomiske beregninger etc. for å rigge seg for å gjennomføre et hovedprosjekt som kan være en større investering. Regulering, prosjektering, byggeplaner og arkitekttegninger i forbindelse med byggeprosjekt vil ikke kunne inngå i støttegrunnlaget. 
   
 33. Kan kostnader for konseptutvikling og arkitekttegninger være støtteberettiget dersom målgruppen er ny?
  Konsept- og designskisser som beslutningsgrunnlag for større innvesteringer kan inngå. Se forøvrig svar på spørsmål 32. 
   
 34. Må man ha hatt ansatte i bedriften i 2019 for å kunne søke støtte til personalutgifter for omstillingsprosjekt i 2020?
  Nei det er ikke et krav, om vi forstår spørsmålet rett. Det er mulig å legge inn personalkostnader i prosjektet det søkes støtte til såfremt det er prosjektrelatert. Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.

  "Det er denne setningen jeg lurer på: ""Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt."" Altså i fortid? Eller betyr dette at disse utgiftene skal kostnadsføres ila prosjektet, og føres løpende i et prosjektregnskap for den perioden en får støtte til?

  Det er bra du spør. Det er personalkostnader relatert til prosjektet og som kostnadsføres i løpet av prosjektperioden. 
   
 35. Smitteverntiltak har vi alt gjennomført, ellers kunne vi ikke ha holdt åpent i sommer. Behovet nå ligger på fysiske investeringer for å endre driftskonsept mot det norske markedet neste sesong. Men dette har vi ikke kapital til. Hvilken ordning kan hjelpe oss her?
  Av det totale prosjektet kan inntil 20% være fysiske investeringer. I hovedsak er det "myke" investeringer det kan søkes støtte til. Er det større investeringer med et større kapitalbehov vil vi anbefale å ta kontakt med regionkontoret til Innovasjon Norge der selskapet ditt er lokalisert:
   
 36. Kan man søke om flere parallelle prosjekter i en og samme søknad? Kan man eventuelt sende flere søknader fra samme virksomhet?
  Man kan sende så mange søknader man vil.
   
 37. Kan dere forklare hva dere mente med dobbelfinansiering? Det står i tiltaksbeskrivelsen: Søker er selv ansvarlig for at det IKKE SØKES OM Å DEKKE DE SAMME KOSTNADENE gjennom kontantstøtteordningen etc. Betyr ikke dette at det er lov å søke så lenge tilskuddet ikke skal dekke samme kostnader som andre ordninger?
  Det stemmer. 
   
 38. Hva med eksisterende bedrifter som fusjonerer innenfor eget konsern?
  Søknaden må da sendes samlet for konsernet. Merk at samlet tilskudd til bedrifter i konsernet relatert til covid 19 ikke kan overstige 8 MNOK.
   
 39. Vil statsgarantert lån telle inn som en støtte og gjøre at man ikke kan søke på denne? 
  Nei statsgaranterte lån skal ikke regnes med. I henhold til EUs midlertidige retningslinjer for statsstøtte I forbindelse med Covid19 kan støtte ikke overstige Euro 800 000 per konsern. De ordningene som skal medregnes er Lån og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser og kompensasjon for lovpålagte vedlikeholdsutgifter for sesongbedrifter.
   
 40. Kan dere gi noen eksempler på etterprøvbare aktiviteter? Må prosjektene gjennomføres i år eller være påbegynt i år? 
  Se svar på spørsmål 24 vedrørende aktuelle aktiviteter. Det er ikke satt noen begrensninger på prosjektperiode, men det må i søknaden legges inn opplysninger om aktiviteter om når disse er tenkt gjennomført. Se for øvrig svar 41. 
   
 41. Hvilken tidshorisont fram i tid kan man søke om støtte for? 
  Vi har ikke satt noen begrensinger i forhold til prosjektperiode, men det må være relatert til omstilling som følge av koronakrisen. Gjeldende for våre tilsagn er at utbetaling må skje fra tilsagnsåret og 3 år etter det, om ikke blir det annullert.