Skip to main content

Nyhetsartikler

Vil ha mer satsing på jakt og bruk av viltkjøtt

Kontakt:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email

Nadja Hartikkala

Rådgiver lokalmat og drikke

+47 928 15 204

Som en oppfølging av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, har Innovasjon Norge utarbeidet en rapport som tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt. Det er også utarbeidet en rapport om bruk av viltkjøtt i hotell, restaurant og cateringnæringen (HoReCa).

I de to rapportene, som Innovasjon Norge har utarbeidet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Opinion, ses det nærmere på mulighetene knyttet til viltkjøtt, både når det kommer til høsting og servering.

- Jakt og fiske representerer også en betydelig næringsvirksomhet. Salg av jakt- og fiskerettigheter har stor økonomisk betydning for mange grunneiere, og bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier Bollestad, som selv har tatt jegerprøven etter at hun ble statsråd.

Jakt som opplevelsesprodukt

I sin rapport har NINA sett nærmere på jakt som næringsvei. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av Landbruks- og matdepartementets handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, og rapporten tar for seg hvilke muligheter og utfordringer som ligger i tilretteleggingen av jakt som opplevelsesprodukt.

Gjennom en omfattende litteraturgjennomgang, samt intervjuer og fokusgrupper med aktører fra ulike deler av næringen, beskriver rapporten hva som skal til for å lykkes med en satsing på jakt og jaktopplevelser i Norge. Rapporten viser at den største suksessfaktoren for å lykkes ligger i den erfaringen og kunnskapen som etablerte aktører har opparbeidet, og som bidrar til produkter av god kvalitet. Et stort kontaktnettverk er viktig for å få produktene ut i markedet.

Jakt som næringsvei er en arbeidsintensiv sesongbasert nisje med stort potensiale. Det er viktig å finne riktig balanse mellom arbeidsinnsats og inntekt, noe som kan være utfordrende når en er avhengig av naturressurser (viltstammer) som varierer fra år til år, og der logistikken i opplevelsesproduksjonen kan være krevende. Godt samarbeid, god infrastruktur og stort nok volum anses som viktige faktorer for å lykkes. Det norske markedet er stort, og selv om kostnadsnivået i Norge kan være høyt, er det potensial for å ta ut en større omsetning på jakt og jaktopplevelser.

- Innovasjon Norge vil med denne rapporten vise at det er muligheter i å tilby jakt og jaktopplevelser, og vil i tiden som kommer tilby både kurs, seminar og andre tiltak som kan bidra til å styrke opplevelsestilbudet med utgangspunkt i landbruket og utmarka, sier Haaken Christensen, fagansvarlig for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Kartla bruk av viltkjøtt i HoReCa

Parallelt med dette arbeidet har Opinion, også på oppdrag fra Innovasjon Norge, kartlagt bruk av viltkjøtt i hotell, restaurant og cateringnæringen (HoReCa). Formålet har vært å avdekke eventuelle flaskehalser og utfordringer knyttet til videreforedling, leveranse og salg av viltkjøtt. Særlig har det vært sett nærmere på hvordan bruken kan økes, og hvilke aktører som har lyktes, både i produsent- og omsetningsledd.

For at effektive tiltak kan implementeres på best mulig måte, er det viktig med god innsikt fra personer med erfaringer fra bruk av viltkjøtt i sin bedrift. Opinion har i den sammenheng snakket med personer i bransjen som er ansvarlig for avgjørelser knyttet til valg og innkjøp av råvarer til deres bedrift og meny. Videre har også et representativt utvalg av befolkningen blitt spurt om hva de legger til grunn for valg viltkjøtt.

De tre viktigste innsiktene og funnene fra rapporten er:

 • Historiefortelling
  Gjennom god historiefortelling koblet til jaktkultur, bærekraftaspektet og hvilke muligheter som ligger i tilknytning til bruken av hele dyret, så skapes det en positiv opplevelse av merverdi og økt kunnskap for kunden.
   
 • God lokal/norsk smak
  Viltkjøtt som særegent og rent, med den gode smaken av norsk og lokal fauna.
   
 • Mer informasjon og kunnskap

Enormt potensial i bruk av viltkjøtt

Oppsummert er de største barrierene for å øke tilgangen til viltkjøtt manglende informasjon og kunnskap rundt regelverk, samt bruk og tilrettelegging for økt bruk av viltkjøtt i restaurantene.

- Kunnskap, kapasitet, logistikk og regelverk hindrer til dels direktekjøp fra lokalprodusenter og jegere, og det blir enklere å benytte seg av grossist. Det viser at vi har en vei å gå med tanke på å få rett informasjon om regelverk ut til HoReCa, i tillegg til at kokker og andre aktører har behov for bistand til nedskjæring og foredling. Får vi til dette er vi på rett vei. Det ligger et enormt potensial i bruk av viltkjøtt på menyen, sier Nadja Hartikkala, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vil i tiden framover tilby kurs, seminar og andre tiltak. Dette kan bidra til å styrke opplevelsestilbudet med utgangspunkt i landbruket og utmarka.