Skip to main content

Nyhetsartikler

Utvidet støtte til omstilling i reiselivet

Reiselivsnæringen er en av de næringene som ble rammet først, og er hardest rammet av koronapandemien. Innovasjon Norge har fått nye muligheter til å hjelpe i denne vanskelige situasjonen.

Regjeringen etablerte derfor en egen tilskuddsordning for reiselivet, «Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen.» Ordningen er på 250 millioner kroner og skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i reiselivsnæringen. I tillegg skal den bygge opp under målet for næringspolitikken, som er størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Første søknadsrunde hadde frist 15. september. Innovasjon Norge mottok søknader for over 660 millioner kroner før fristen, og vi behandler disse søknadene nå.  

Nye tiltak fordi situasjonen fortsatt er vanskelig

Situasjonen i reiselivsnæringen er i ferd med å forverre seg utover høsten fordi internasjonale gjester uteblir, fordi festivaler, kultur- og idrettsarrangementer blir avlyst, og fordi kurs- og konferansemarkedet står helt stille på grunn av frykt for skade på omdømmet hvis smitte skulle skje under et arrangement.

Dette er grunnen til at regjeringen har foreslått å øke tilskuddsrammen med 250 millioner kroner. Samtidig gjør regjeringen noen endringer, slik at messe- og konferansearrangører blir en del av den samme ordningen. Dessuten legger regjeringen til grunn at bedriftene skal ha et fall i omsetningen på 30 prosent de to siste månedene før søknadstidspunktet, sammenlignet med året før. I den tidligere ordningen var kriteriet at fallet i omsetning skulle være på 30 prosent gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Videre behandling

Regjeringens forslag skal bli behandlet i Stortinget og kan dermed bli endret. I tillegg må ordningen godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan, ESA.
Innovasjon Norge kommer tilbake med ny utlysning og søknadsfrist så snart disse forholdene er avklart.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med reiselivsrådgiveren i din region.