x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
En dame vasser i vannet på Herøy på Helgeland
Sommer på Herøy på Helgeland.
Photo: Terje Rakke / Nordic life / Visitnorway.com
En dame vasser i vannet på Herøy på Helgeland
Sommer på Herøy på Helgeland.
Photo: Terje Rakke / Nordic life / Visitnorway.com

Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen står midt i en krise av historiske dimensjoner. Koronapandemien har medført reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har gitt bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene.
7. juli 2020

Oppdatert 6. august 2020.

Regjeringen har derfor etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

Du må kunne dokumentere omsetningsfall for å søke

Du må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke. Vi bruker samme definisjon av omsetningsfall som i Kompensasjonsordning for næringslivet. 

Omsetningsfallet må kunne dokumenteres av regnskapsfører eller revisor og du kan bruke samme bekreftelse som for Kompensasjonsordningen for næringslivet 

Søknadsfristen er 15. september 2020. Innovasjon Norge vil åpne opp for søknader 14. august. Det vil være mulig å ettersende dokumentasjon på omsetningsfallet etter at søknad er sendt inn.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Omstillingsprosjekter som kan avhjelpe den akutte likviditetsmangelen reiselivsnæringen er rammet av, slik at aktiviteten kan opprettholdes i virksomhetene i en periode hvor kundegrunnlaget er begrenset og følgelig inntektene sterkt reduserte, samt tilpasning til en midlertidig ny situasjon på etterspørselssiden.

Omstillingsprosjektet og tilhørende kostnader skal ligge frem tid. Allerede påløpte kostnader kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget. Dette ut ifra at ordningen skal skaffe likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

Konkret skal tilskuddet finansiere:

 1. Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset
 2. Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak
 3. Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser

Hvem kan søke?

Små-, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen sektorene:

 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22))
 • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Utleie- og leasingaktivitet (NACE 77).

Hvem kan ikke søke?

 • Konsulentmiljø, klyngeorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, FoU-miljø, testsenter, innovasjonsmiljø, næringshager, kommunale og interkommunale næringsselskap og offentlige aktører. Det er imidlertid ikke noe i veien for at bedrifter evt. bruker kompetanse fra disse miljøene og inkluderer kostnadene i søknaden.
 • Bedrifter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, les videre her

Hvilke typer kostnader som kan støttes?

(a) personalkostnader for den tid og det omfang de benyttes i prosjektrelatert aktivitet;

(b) kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet;

(c) kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester;

(f) kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester;

(g) kostnader forprosjektrelatert materiell, varer og utstyr;

(h) kostnader for tilpasning av markedsmateriell og –informasjon

Personalkostnader som er lagt til grunn i kostnadsplanen, må være bokført i bedriftens regnskaper, lønnsinnberettet og utbetalt. Godkjent timepris for egne timer er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men maksimalt kr 700,- pr time. Det godkjennes inntil 1850 timer per år for de som skal jobbe i prosjektet. Timeprisen inkluderer også overheadkostnader/indirekte personalkostnader. Det skal føres timelister for egne timer som grunnlag for prosjektregnskapet.

Tilskuddet er rettet mot eksisterende reiselivsbedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.

Søker er selv ansvarlig for at det ikke søkes om å dekke de samme kostnadene gjennom kontantstøtteordningen, kompensasjonsordningen for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter (URL) eller låneordning for pakkereiser eller ev. andre offentlige finansieringsordninger.

Følgende aktiviteter kan ikke inngå i støttegrunnlaget

Markedsførings- og salgsaktiviteter kan ikke støttes.

Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift/konsern.

Søknaden må inneholde

Tilskudd fra Innovasjon Norge skal ikke bare avlaste bedriftens risiko knyttet til å opprettholde kundetilbudet og sikre at nødvendige smitteverntiltak, men også tilpasse virksomheten til nye kundegrupper og utvikle nye produkter og konsepter til eksisterende og nye kundegrupper. Tilskudd skal kun gis der dette har potensial for å bidra til bedriften kommer gjennom koronakrisen.

Vi trenger en kortfattet beskrivelse av hvordan den omsøkte aktiviteten vil bidra til at bedriften over koronakrisen.  samt dokumentasjon på at bedriften har 30 prosent gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Søknad om finansiering fra Innovasjon Norge må inkludere en troverdig beskrivelse av de konkrete aktivitetene og tiltakene.

For å lykkes med rask og effektiv saksbehandling av søknaden, må alle punkter i søknadsmalen besvares kort og konkret. Vi ber om at all informasjon legges direkte i søknaden og ikke som vedlegg.  Hjelpetekster i søknadsskjemaet gir god veiledning.  

Tilskudd til bedriften forutsetter at prosjektet gir positiv samfunnsøkonomisk nytte. Det legges til grunn for finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar god forretningsskikk og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

Dette legger vi vekt på

I vår vurdering av søknader, er det vesentlig at følgende forhold er beskrevet:

Effekten av tiltakene

Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med selskapets visjon og strategier, samt hvordan aktiviteten inngår i utviklingsretning/strategiske grunnlag for reisemålet.

Det må sannsynliggjøres at

 • Bedriften har en realistisk plan og forutsetning for å nå et definert marked
 • Bedriften har en troverdig forretningsmodell
 • Bedriften må operere i tråd med de 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv
 • Aktiviteten må bidra til varig økonomisk lønnsomhet i bedriften

Beskriv hvordan tilbudet kan gi varig verdiskaping i Norge i form av kompetanse og arbeidsplasser og i hvilken grad aktiviteten har positiv effekt på samfunn og miljø. 

Bedriftens gjennomføringsevne

Bedrifter som får finansiering fra Innovasjon Norge, også tilskudd, må demonstrere at selskapet har gjennomføringsevne:

 • Bedriften har tilstrekkelig kapital, kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet
 • Bedriften har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse
 • Aktiviteten er godt forankret hos styret og ledelsen

Legg ved

 • Regnskap per 31.12.2019
 • Likviditetsbudsjett for 2020
 • Dokumentasjon på 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor evt. vis til du har mottatt tilskudd fra Kompensasjonsordningen for næringslivet.
 • Budsjett for planlagte aktiviteter i 2020 med begrunnelse for hvordan aktivitetene påvirkes av myndighetenes restriksjoner som følge av COVID-19, og hvilket inntektstap dette medfører

Utbetaling og rapportering

Inntil 30 % av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis når nødvendig dokumentasjon er fremlagt og underskrevet, særvilkår er dokumentert oppfylt og prosjektet er igangsatt. Når det kan dokumenteres at minst 50 % av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan inntil 50 % av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 % holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med bekreftet regnskap foreligger. Søker er pliktig til å informere Innovasjon Norge om avvik fra planlagte aktiviteter.

Les mer her 

Søknadsfrist: 15. september 2020

Kontaktperson:

Audun Pettersen
Audun Pettersen
Leder bærekraftig reiseliv og mat