Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge og landsdelsselskapene med nytt samarbeid om reiselivsstatistikk

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Bestillingen er et spleiselag mellom Innovasjon Norge og landsdelsselskapene, hvor landsdelsselsskapene tar en etableringskostnad, og Innovasjon Norge tar årlig drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg tar Innovasjon Norge kostnaden ved å utvikle et styringsverktøy i form av et dashboard, som på en enkel måte gjør det lett å finne data man er interessert i. 

Bente Bratland HolmVil at flest mulig bruker tallene

Som utgangspunkt vil SSB publisere tabellene på lik linje med annen offisiell statistikk i Statistikkbanken på ssb.no. I tillegg vil Innovasjon Norge sammenstille data i et dashboard, som i løpet av siste del av 2021 blir å finne på visitnorway.no/innsikt.

- Det er viktig for oss å gjøre tall tilgjengelig på en enkel måte slik at flest mulig bruker tallene, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge (bildet*).

67 nye reiselivsregioner

Det er behovet for statistikk på et lavere geografisk nivå som var inngangen til samarbeidet. Det var først i 2020 at SSB begynte å rapportere reiselivsstatistikk på kommunenivå, men det som er naturlige reiselivsregioner i Norge viste seg å ikke passe inn med det som defineres som økonomiske enheter i Norge. Det er derfor besluttet at det etableres 67 nye reiselivsregioner, som blir en del av den offisielle statistikken i Norge. De nye regionene er så langt det lar seg gjøre tilpasset den etablerte reiselivsstrukturen i Norge, og er kommet på plass etter flere runder med innspill fra både destinasjons- og landdelsselskap.

I bestillingen ligger det utvidelse av eksisterende tabeller i både overnattingsstatistikk og næringens økonomiske utvikling (NØKU). Ønsket var i hovedsak at det skal være mulig å hente ut tall for hotell og lignende overnattingsvirksomheter (NACE 55.1) og en samlekategori for campingplasser (NACE 55.3) og drift av vandrerhjem og ferieleiligheter (NACE55.2). NACE korresponderer med SSBs Standard for næringsgruppering, som finnes tilgjengelig her.

Første publisering i mars

Samarbeidet resulterer i at SSB vil lage en finere inndeling av allerede eksisterende statistikkbanktabeller, samt at det skal publiseres sesongjusterte tall. Publisering av tall i original form for reiselivsregionene vil oppdateres første gang ved publisering av tall for januar 2021, i starten av mars.

Tall med tidsserie fem år tilbake i tid, vil være på plass innen utgangen av juni 2021, mens sesongjusterte tall vil være på plass innen utgangen av 2021.

*Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller


Fakta om bestillingen

Bestillingen er todelt. Den ene delen inneholder månedlig overnattingsstatistikk, samt omsetningstall og kapasitetsutnytting på hotell. Den andre delen inneholder årlige tall for næringens økonomiske utvikling (NØKU).

1. Overnattingsstatistikk

Avtalen dekker økonomisk bidrag til å utvikle og utvide overnattingsstatistikken slik at regionale fremstillinger for reiselivsregionene blir publisert månedlig for følgende tabeller:

12892: Overnattinger, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bostedsland
12893: Åpne bedrifter, rom/hytter/leiligheter, uteplasser og senger, etter innkvarteringstype
12896: Ankomne gjester, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bostedsland
08403: Hotell og lignende overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter formål med hotelloppholdet
12897: Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell

 • Solgte rom
 • Pris per rom
 • Kapasitetsutnytting av rom
 • Kapasitetsutnytting av senger
 • Losjiomsetning
 • Losjiomsetning per tilgjengelig rom

08405: Campingplasser. Overnattinger, etter overnattingsmåte

I tillegg dekker avtalen utvikling og drift av sesongjusterte tall for enkelte variabler, da overnattinger er særlig preget av sesongbetingede mønster, som værforhold, ferieavvikling og bevegelige helligdager.

Sesongjusterte tall skal publiseres for følgende variabler:

 • Alle overnattinger (også nasjon)
 • Overnattinger etter formål
 • Losjiomsetning
 • Pris per rom

I tillegg dekker avtalen utvikling og drift av en ny statistikkbanktabell for hotell og lignende overnattingsvirksomheter (NACE 55.1) som inneholder følgende variabler for reiselivsregionene:

 • Omsetning per overnatting
 • Omsetning per gjest
 • Disponible romdøgn
 • Oppholdstid per gjest
 • Oppholdstid for nordmenn
 • Oppholdstid for utlendinger
 • Overnattinger per solgt rom

Overnattingsstatistikken publiseres månedlig, og tall vil oppdateres månedlig når statistikken publiserer nasjonale tall.

2. Næringens økonomiske utvikling (NØKU)

For årlige tall dekker avtalen utvikling og drift av statistikkbanktabell for reiselivsregionene som defineres i KLASS med tall for sysselsetting, omsetning og verdiskaping. Næringenes økonomiske utvikling publiseres årlig, og dette vil oppdateres årlig med tall fra og med 2015. Tabellen oppdateres første gang ved publiseringen av endelige nasjonale tall for NØKU ved utgangen av april 2021.