Skip to main content

Nyhetsartikler

Endringer i reiselivssatsingen til Innovasjon Norge

Inviterer til dialog 

Samtidig som denne prosessen nærmer seg slutten er både norsk og internasjonal reiselivsnæring i krise på grunn av koronautbruddet. 

Det skaper stor usikkerhet i næringen både på kort og lang sikt, og vi kan ikke utelukke at det også fremover vil komme endringer i vår organisering og arbeidsmetoder. Uansett blir vår viktigste oppgave å berede grunnen for hva vi, sammen med næringen, kan gjøre for å stimulere reiselivsøkonomien i form av nye gjester til landet så snart verden er klar for det. 

Vi inviterer derfor næringen til digitale dialogmøter. Les mer


Kontaktperson:

Budsjettkutt og endringer i reiselivsoppdraget gjør at Innovasjon Norge tar nye grep for å bidra til utviklingen av en bærekraftig, helårlig reiselivsnæring i hele Norge.

Bevilgningen til Visit Norway ble redusert med 53,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020. Innovasjon Norge har samtidig fått en endring i sitt reiselivsoppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som består i at Visit Norway skal styrke innsatsen for utvikling av Norge som reisemål og redusere den generelle profileringen av Norge som reisemål. 

- Dette får følger for hvordan vi jobber. Vi må jobbe mer effektivt, og kutte på noen områder. Vi må sikre bedre strategisk styring og helhetlige løsninger på tvers av de ulike områdene innen reiselivet, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, og fortsetter, - Vi gjennomfører nedtaket slik at vi skal kunne opprettholde profileringen av norske regioner og reiselivsaktører. Så langt det lar seg gjøre skåner vi aktivitetene som er salgsutløsende for norske reiselivsbedrifter, men et nedtak av denne størrelsesorden av budsjettet vil merkes. 

I praksis vil det innebære endringer på følgende områder: 

  • Endring i måten vi jobber med internasjonal presse 
    Fremover vil vi kun fokusere på internasjonale presseturer som er strategisk viktige for regionene og bedriftene.  

  • Endring i aktiviteter 
    Vi vrir kampanjeaktivitetene våre til å støtte regionale behov for utvikling av et bærekraftig, helårlig reiseliv. Vi reduserer vår deltagelse på ulike workshoper og bransjemesser. Vi skal være i tett dialog med næringen om arrangementer og aktiviteter som skal prioriteres, og hvilke som skal prioriteres bort.  

  • Endring i internasjonal tilstedeværelse 
    Reiselivssatsingen beholdes i de fleste markeder, men med endrede arbeidsoppgaver og kapasitet. Ved flere kontorer tas det ut timeverk relatert til individuelt pressearbeid. Som tidligere kommunisert skal Innovasjon Norge avvikle reiselivsavdelingene ved tre til fem kontorer. Den fysiske tilstedeværelsen i Nederland vil avvikles. Den taktiske forbrukermarkedsføringen og bransjebearbeidelsen vil bli koordinert og videreført på annen måte. Behovene i Japan, Sør-Korea og Brasil vil dekkes av Innovasjon Norges “Visit Norway”-spesialister, med noe assistanse fra Innovasjon Norges kontorer i landene når det er hensiktsmessig. I Kina vil vi inntil videre videreføre det skandinaviske samarbeidet gjennom Scandinavian Tourist Board. 

- Erfaring fra andre Visit-organisasjoner er at de kan betjene eksisterende og nye markeder godt, også der de ikke er fysisk tilstede. Gjennom digital kommunikasjon og på sosiale plattformer vil vi gjøre Norge synlig og tilgjengelig i alle relevante markeder, også de der vi ikke har egne reiselivsansatte, sier Bratland Holm. 

Hun fortsetter. - Endringen vi nå gjennomfører har konsekvenser for noen av våre medarbeidere. Vi har derfor lagt vekt på å ha en god og grundig prosess underveis i de vurderingene og beslutningene som er gjennomført, sier Bratland Holm.