Skip to main content

Nyhetsartikler

Norges befolkning enige om at turisme bidrar til næringsutvikling

Innbyggerundersøkelsen: Nordmenns syn på turisme - sommer 2019

Om undersøkelsen:

Innovasjon Norge gjennomfører innbyggerundersøkelsen for å måle eventuelle endringer i befolkningens holdninger til turister og turisme over tid.

Befolkningens holdninger antas igjen å speile turistenes faktiske opplevelse av Norge som ferieland – direkte eller indirekte. Det igjen vil kunne være avgjørende for mulig verdiskapning i form av positiv omtale og gjenbesøk.

Temaene belyses gjennomgående på tre geografiske nivåer: Landsrepresentativt, regionalt og avgrenset til de typiske sesongbaserte turistdestinasjonene. For nærmere beskrivelse av utvalg og gjennomføring, se

Svarene er analysert og delt inn i fire hovedtema;

  • Hvordan opplever nordmenn turismen?
  • Hva mener de er turismens konsekvenser?
  • Hvordan ser de på Norge som turistdestinasjon?
  • Hva tenker de om fremtidens turisme?

.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Sommeren 2019 kartla Innovasjon Norge for tredje gang den norske befolkningens holdning til turisme. Alle typer turister dekkes i undersøkelsen; både nordmenn som reiser i eget land, så vel som utenlandske turister. Alle former for turisme omfattes, både fritids- og forretningsreiser - men i praksis vil nok de fleste likevel tenke på feriereisende når de tenker på turister.

-  Vår oppgave er å utvikle Norge som bærekraftig reisemål, med ivaretakelse av natur, miljø, kulturarv og lokalbefolkning. Kartleggingen skal gi en temperaturmåling på nordmenns oppfatning av turismen i Norge og gi oss kunnskap om synet på antall besøkende, vurderinger av turismens positive og negative sider. Med undersøkelsen kartlegger vi også om innbyggere i typiske «pressområder for turisme» har andre opplevelser enn befolkningen for øvrig, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller

Sommer- og nordlysdestinasjoner

Innbyggerundersøkelsen for sommeren 2019 viser at halvparten av befolkningen mener dagens turistvolum er passe. Flere enn fem av ti mener det er passe der de selv bor. Noen flere mener at volumet er for lite, enn at det er for stort. Denne tilbakemeldingen gjelder både for hele landet og for eget nærområde.

Ved gjennomføring av undersøkelsen er det valgt ut noen typiske «pressområder», som sommer- og nordlysdestinasjoner. Sammenlignes svarene gitt av befolkningen generelt i landet opp mot befolkningen ved disse destinasjonen, ser vi at flere i disse områdene vurderer volumet med turister som for høyt – både i landet generelt og for eget bosted.

Mer næring enn kultur

Det stilles også spørsmål om hvor vidt man oppfatter at turisme skaper ulike former for næringsvirksomhet.  De aller fleste stiller seg positive til dette. Særlig er det stor enighet om at turismen bidrar til etablering av lokale arbeidsplasser. Godt over halvparten mener at turistene bidrar til nyetableringer, økt etterspørsel etter lokal mat og drikke, samt utvidet utvalg av butikker og spisesteder.

Færre mener at turistene legger igjen mye penger eller medfører til utvikling av aktivitets- og kulturtilbud.

- Reiseliv er en viktig bidragsyter til norsk næringsliv. 7 av 100 jobber i reiselivsnæringen, noe som tilsvarer mer enn 166 000 personer. Arbeidsplassene de har er plassert i alle kriker og kroker av landet, og sørger mange steder sterkt til levende lokalsamfunn året rundt. At mange i befolkningen generelt ser at turismen bidrar til etablering av lokale arbeidsplasser, nyetableringer og økt etterspørsel etter lokale råvarer er veldig bra, men utfordringen ligger i at kun en knapp majoritet mener at turismen totalt sett bidrar til lokalsamfunnets vekst og utvikling. Det kan ses på som en tilbakemelding til alle oss som jobber med reiseliv om at vi må bli enda flinkere til å fremsnakke vår rolle og viktighet i norsk næringsliv, sier Bratland Holm.

Vil ha noe færre turister, hele året

Flere som ble spurt denne sommeren mener det bør bli «noe færre turister, hele året», sammenlignet med fjorårets sommer. Andelen som ønsker «mange flere turister, hele året» går tilbake.

Sammenlignet med i fjor var det flere som denne sommeren vurderte turismen som «ganske lite» bærekraftig, og flere mener turistattraksjonene er overbefolkede. Et økende antall mener at Norge bør innføre turistskatt og at turismen bør begrenses.