Skip to main content

Nyhetsartikler

Norge har fått en nasjonal arrangementsstrategi

Nasjonal arrangementsstrategi

Last ned (pdf)
Nasjonal Arrangementsstrategi 2020 - 2030: Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland

Les mer om arrangementsturisme her

Kontaktpersoner

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Regjeringen skrev i sin stortingsmelding om norsk reiseliv «Opplev Norge – unikt og eventyrlig (2017) at «Innovasjon Norge vil, i samarbeid med byene, utvikle en nasjonal arrangementsstrategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen». Også i regjeringens strategi for Kultur og Reiseliv (2019) fremheves behovet for å utløse synergieffektene mellom arrangementer og Norge som reisemål. 

- Med dette oppdraget på bordet valgte vi å involvere idretten, kultursektoren, reiselivsnæringen og det offentlige i prosessen for å utvikle en arrangementsstrategi. Etter ett års omfattende arbeid er den klar til å overleveres - og vi håper også den vil engasjere og bli benyttet av alle aktørene i arrangementssfæren, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.  

Dermed er det opp til oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet å bestemme hvordan strategien og forslagene som ligger i denne skal tas ut i praksis. Torsdag 5. desember får de den overlevert av Innovasjon Norge - som sammen med et samlet og forventningsfullt arrangør-Norge nå er spente på veien videre. 

- Vi har klare anbefalinger om at Norge bør få på plass et nasjonalt ressurssenter for arrangementer, som skissert i den nye strategien. Dette ressurssenteret vil kunne bistå med kompetanse og kunnskap når ildsjeler fra ulike miljøer ønsker å søke om et arrangement, vil skape et nytt eller ønsker hjelp med et allerede eksisterende, sier Bratland Holm. 

Én av ti turister i Norge skal på kultur- eller idrettsarrangement 

At arrangementer er viktig for reiselivsnæringen er hevet over enhver tvil. Det ble også bekreftet da Innovasjon Norge som del av Turistundersøkelsen 2019 spurte et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. Ni prosent av de spurte svarte at de hadde som formål å delta på et annen type arrangement.  

At én av ti turister i Norge har som et av formålene med reisen å delta på et kultur- eller idrettsarrangement betyr at arrangementer allerede er viktig for verdiskapingen i norsk reiselivsnæring.  

- Arrangementer bidrar til verdiskaping i norsk økonomi og regional utvikling. Noen av effektene vil komme uavhengig av hvilken innsats som gjøres, men de ulike områdene kan og bør påvirkes for å styrke effektene for Norge, sier reiselivsdirektøren. 

Bred og åpen prosess 

Prosessen med å utvikle «Nasjonal arrangementsstrategi 2020-2030: Norge som et bærekraftig og innovativt arrangørland» har vært en åpen prosess og involvert et hundretalls interessenter fra idrett, kultur, reiselivsnæring og offentlige instanser. Innhold og retning i strategien reflekterer diskusjonene som har blitt gjennomført i løpet av 2018 og 2019, blant annet på tre workshops. 

Strategien er ment som en rettesnor for arrangører og destinasjoner som jobber med å tiltrekke nye arrangement og videreutvikle de eksisterende. Den har som mål å skape vekst, samhandling og positive synergier mellom kultur, idrett og næringsliv. Den skal bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og andre arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer.