Skip to main content

Nyhetsartikler

Ønsker innspill til nasjonal arrangementsstrategi

Strategien skal gi svar på følgende problemstillinger:

Hvordan skal man i Norge arbeide i forhold til

  • Søknadsprosesser
  • Hvilke arrangementer kan/ bør søkes på?
  • Hvor kan en få hjelp evt. finansiell støtte til arrangementet?
  • Hvordan tar vi vare på kompetansen?
  • Myndighetskontakt
  • Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt
  • Effektmåling av arrangemente

I disse dager kartlegges behov og ønsker gjennom et pre-workshop spørreskjema og deretter inviteres det til en åpen workshop i Oslo 24. oktober. Det skal arrangeres tre workshops og samlinger innen utgangen av året og ny strategi skal foreligge på nyåret 2019.

Frode AasheimSikter mot økt verdiskaping utenfor høysesong

Den nasjonale arrangementsstrategien utarbeides på oppdrag fra regjeringen, på vegne av besøksnæringen, kultur, idrett og det offentlige Norge. Den skal gi tydelige føringer på hvilken type arrangementer Norge skal sikte mot fremover, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å kunne søke om rullerende arrangementer innenfor idrett, kultur og arrangementsnæringen for øvrig.

- Det er stor enighet om at arrangementsstrategien kan gi grunnlag for økt verdiskaping utenfor høysesong, både i reiselivsnæringen og andre næringer. Viktigheten av å tiltrekke seg og nyttiggjøre seg flere internasjonale arrangementer anses som så viktig at det også ble omtalt i neste års forslag til statsbudsjett, sier Frode Aasheim, leder for kongress, møter og arrangement i Innovasjon Norge (bildet).

Norge har mange fortrinn

Opplevelsesindustrien har gode tider og Norge har gode forutsetninger for å kunne ta del i denne positive utviklingen gjennom økt satsing på arrangementsturisme. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra internasjonale forbund viser at Norge oppfattes som velorganisert, pålitelig og troverdig og vårt omdømme som arrangør av kultur- og idrettsarrangementer er godt.

Norske arrangører oppfattes som gode på planlegging, mobilisering og profesjonell gjennomføring. Et annet fortrinn er at Norge, gjennom å fremstå som godt organisert og vennlig, får deltakere og publikum til å føle seg velkomne og dermed motivere til gjenbesøk. En strategisk utvikling av Norge som arrangementssted gir mulighet for sesongforlengelse og verdiskaping.

- I Norge har vi ikke klart å ta ut potensialet innenfor arrangementsturisme med bakgrunn i flere forhold. Hovedårsaken ligger i manglende strategi, varierende kompetanse og dårlig organisering. Det finnes per dags dato ingen nasjonal struktur som kan ivareta destinasjonenes totale behov for kompetanseoverføring og koordinering innen fagområdet. Norge må derfor bygge opp mer kompetanse innen arrangementsturisme og legge til rette for en mer målrettet strategisk tilnærming lokalt, regionalt og nasjonalt for å lykkes.

Med seg i arbeidet med å utarbeide den nasjonale arrangementsstrategien har Innovasjon Norge konsulentselskapet Burson-Marsteller.

Styringsgruppen består av:

Anette Larsen, Region Stavanger
Per Lund, Trøndelag fylkeskommune
Niels Røine, Norges idrettsforbund
Terje Jørgensen, Særforbundets fellesorganisasjon
Tormod Johan Løken Olsen, Arena Oslo

Frode Aasheim, Innovasjon Norge
Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge
Pia Eriksen, Innovasjon Norge, sekretariat