Skip to main content

Nyhetsartikler

Norge – et alternativ for stadig mer miljøbevisste svensker

Kontakt Innovasjon Norge i Sverige

Signaler fra den svenske reiselivsbransjen viser at det er grunn til å anta at den økte miljøbevisstheten i den svenske befolkningen vil bli en stadig viktigere faktor i svenskers valg av reisemål fremover. I kontakten Innovasjon Norge i Sverige har med svenske turoperatører registreres en økt interesse for å tilby destinasjoner som ligger nærme hjemlandet, og som kan profileres og selges som et mer miljøvennlig alternativ til destinasjoner lenger bort.  

- Vi merker en økt interesse for Norge som reisemål hos turoperatører i Sverige, innen ulike nisjer. Turoperatører som ikke tidligere har prioritert reiser til Norge, ser i dag et potensial i å komplettere sin produktporteføljge med en spennende og «nærere» destinasjon som Norge. Sånn sett kan vi nå ut til et voksende gruppe besøkende som aktivt velger destinasjon ut fra et bærekraftsperspektiv, sier Sandra Olsson, Industry Specialist i Sverige og legger til at det naturligvis er en positiv trend for Norge som er en så nær destinasjon til Sverige.

Fra ord til handling

Til tross for en økt miljøbevissthet i befolkningen er det likevel slik at de fleste svensker i dag har en vei å gå fra ord til handling, når det gjelder valg av feriereiser. 

I Tickets seneste SIFO undersøkelse* (november 2018) sier hele 96 prosent svensker seg villige til å endre sin adferd på ulike måter for å redusere klimapåvirkningen, mens kun hver tiende person er villig til å avstå fra å fly på utlandsferie. Derimot angir hver fjerde person i undersøkelsen at man er villig til å redusere bruken av fly for reiser i eget land, trolig da til fordel for blant annet tog.

Norge, som på mange måter kan ses som et forlenget hjemmemarked for svensker med tanke på nærheten, kan dra direkte nytte av denne økte miljøbevisstheten og appellere til flere, attraktive svenske målgrupper i fremtiden.  
 
**)Tickets Sifoundersökningurval, riksrepresentativt .