Skip to main content

Nyhetsartikler

Global bærekraftorganisasjon godkjenner norsk standard

For litt tid siden deltok hun på overrekkelsen av merket til syv nye reisemål i Norge. Dermed har 15 reisemål mottatt ‘Merket for bærekraftig reisemål’ siden lanseringen i mars 2013.  

Bærekraftig reisemål er ikke en godkjenning man oppnår fordi reisemålet er bærekraftig, det er en godkjenning som viser at man har et styringssystem på plass som gjør reisemålet i stand til bedre styring og prioritering av tiltak som tar reiselivet i en mer bærekraftig retning. Til grunn for merkeordningen ligger en standard med 42 kriterier og 104 indikatorer. For at et reisemål skal bli godkjent må de ha målt, registrert og testet på samtlige av disse. Standarden tar for seg natur, kultur, miljø, sosiale verdier, samfunnsengasjement og økonomisk levedyktighet. En handlingsplan er det sentrale arbeidsdokument i prosessen. Godkjente reisemål må remerkes hver tredje år for å holde på sin godkjenning.  

Eksklusivt, lite utvalg 

- Anerkjennelsen av standarden betyr at det er gjort en teknisk gjennomgang av kriterier og indikatorer, samt at et eget panel har konkludert med at våre kriterier er minst på lik linje med GSTCs egne kriterier for destinasjonsstandarder for et bærekraftig reiseliv, sier Sørnes. - Vi er godkjent som en nasjonal standard og kun 3 andre standarder har oppnådd slik "recognition" før oss. Pr nå er 4 internasjonale og 4 nasjonale destinasjonsstandarder godkjent av GSTC, så vi kommer med i en eksklusiv liste. I godkjenningen kommer også signaler om hvilke områder vi må styrke i fremtidige revideringer, dette er nyttige råd å ta med.  

På dette godkjenningsnivået har GSTCs kun sett på om standarden har det nødvendige innhold som kreves for å sikre god destinasjonsledelse rundt bærekraft og reiseliv, de har ikke sett på arbeidsprosess, monitor og kontrollsystem rundt ordningen. Norge har en sterk forvaltningspraksis på natur, kultur og miljø, og kommunene har tydelige krav på seg når det gjelder bærekraftig lokal forvaltning. Dette offentlige ansvaret ligger som et viktig grunnlag i GSTC sin godkjenning. Det er klart at reiselivet ikke alene skaper et bærekraftig lokalsamfunn, det er en rekke aktører som må inn i det arbeidet. Men reiselivet må delta og sørge for å gjøre sin del, og merkeordningen vil bidra til at reiselivet tydeliggjør sitt ansvar.  

- Vi er utrolig stolte av å ha Innovasjon Norges merkeordning med blant våre utvalgte GSTCs anerkjente standarder. Innovasjon Norge leder an i arbeidet med bærekraft innen reiselivet, i likhet med hva de gjør innen en rekke andre sektorer på nasjonalt nivå. De er et eksempel å følge, sier Luigi Cabrini, styreleder i GSTC.