Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge etablerer strategisk råd for reiseliv

- Vi i Innovasjon Norge reiseliv ønsker en bredere tilslutning til strategiske valg og beslutninger, mer eksperimentering og raskere læring. Å oftere jobbe i åpne prosesser med folk og miljøer i og utenfor reiselivet er et klart mål for oss, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Hun peker på de stadige endringene i markedene og i næringen, og at god fart og fleksibilitet må til for å ta de beste beslutningene for å levere på reiselivsoppdraget.

- Det betyr at vi som arbeidsfellesskap ønsker å være et åpent innovasjonsmiljø som samhandler i utvikling og gjennomføring av aktiviteter og tjenester, sier Bratland Holm.

Etablerer et rådgivende utvalg

For å løse disse utfordringene har Innovasjon Norge besluttet å opprette et strategisk råd (Advisory board). Rådet skal bestå av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, inkludert alle næringer som skaper opplevelser.

Alle som ønsker å delta inviteres til å melde sin interesse. Skriv noen linjer om hvorfor akkurat du bør være med i rådet og hva du ønsker å bidra med for å gi norsk reiseliv et positivt løft inn i fremtiden.

Strategisk råd for reiseliv – Innovasjon Norge

1. Formål

Strategisk råd (Advisory board) har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge råd om selskapets reiselivssatsing. Sammen skal vi la oss inspirere for bærekraftig utvikling av Norge som reisemål og norsk reiselivsnæring.

Formålet med organet er å gi råd om faglige utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer som fastsatt av Innovasjon Norges styre og Nærings- og fiskeridepartementet.

2. Sammensetning og oppnevning

Advisory board skal være sammensatt av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede, herunder alle næringer som skaper opplevelser og som brenner for å utvikle hele Norge – hele året. Deltagerne bør være koblende og nytenkende – og være genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare.

Rådet skal ha 15-20 medlemmer og oppnevnes av Innovasjon Norges ledergruppe (LT).

Rådets medlemmer oppnevnes av Innovasjon Norge for en periode på to år. Det er anledning til gjenoppnevning av medlemmer en gang. Innovasjon Norge skal lede rådet.

Rådets oppgaver:

  • Gi råd om strategisk faglig utvikling for å oppfylle reiselivssatsingens mål
  • Gi råd om innretningen og kvaliteten på reiselivssatsingen
  • Gi råd og anbefalinger om evalueringer av Innovasjon Norges tjenester til reiselivsnæringen

Strategisk råd skal møtes minimum to ganger i året, og ellers hvis leder av og/eller et flertall av medlemmene i rådet og/eller Innovasjon Norge ønsker det. Innovasjon Norge har sekretariatsfunksjon for rådet.