x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Steg 01

Kartlegging

 

En god kartlegging av dagens situasjon er grunnmuren i hele prosessen. Den skal bidra til en inngående forståelse av og kunnskap om hva som finnes av råvarer og ressurser, både materielle og immaterielle. Kartleggingen skal gi innsikt i det kulturelle mangfoldet; livsstil, holdninger, tradisjoner, anledninger, normer, verdier og myter –  i tillegg til de fysiske omgivelsene og ressursene, erfaringen og kunnskapen som eksisterer i dag. 

Kartlegging_main_ill

Tilnærming til kartleggingen

For å fange dette er det viktig å kartlegge bredt og smart. Smart kartlegging innebærer å ta tak i de mest sentrale problemstillingene og hypotesene knyttet til avgrensningen i prosjektet. Skaffe et overblikk over hva som er, grave inn i det som virker betydningsfullt, både historisk og i dag. Forsøk å forstå hva som er viktig for lokalbefolkningen og aktørene og hva de verdsetter. På de fleste steder finnes det mange kulturer og subkulturer og ulike mennesker verdsetter ulike ting. Få frem mangfoldet og motsetningene. Husk at det ordinære er like viktig som det unike og særegne, det er ofte i det ordinære at vi finner de ekstraordinære fortellingene. Det er ofte det ordinære som er vanskeligst å få tak på fordi det er en så selvsagt og integrert del av hvordan ting er. Her er observasjon viktig og ikke minst å få snakket med tilflyttere og folk som ser stedet/tradisjonene utenfra. De kan ofte sette ord på ting som de som har levd på et sted lenge tar for gitt og ikke reflekterer så mye over. 

Kartlegging_explanation1_ill

Utforsk

Verktøyene i denne fasen har en bred og holistisk tilnærming. Her er det lett å gå seg vill og bli overveldet over alle områdene og kartleggingsspørsmålene som er foreslått. Det er svært viktig å være tro mot avgrensningen dere har gjort i prosjektet. Start med de områdene dere mener har størst potensiale til å belyse problemstillingen først. Når dere begynner å jobbe med disse vil dere kunne nøste videre innenfor tilgrensede områder og tilegne dere mye informasjon om kontekst gjennom å starte smalt og bygge ut etter hvert. Alle prosjekter trenger ikke å inneholde alle temaene og andre kategorier kan legges til helt avhengig av avgrensningene dere har gjort. Vær fleksible og åpne når dere kartlegger. Ta tak i områder og problemstillinger folk brenner for, i dette engasjementet ligger det ofte mye informasjon om hva de verdsetter både direkte og ikke minst i de bakenforliggende årsakene.

 

 

Sortering og kategorisering

Når dere har valgt områder som er viktige for dere innledningsvis, må dere få på plass en struktur for hvordan dere vil organisere og strukturere informasjonen. Bruk gjerne en plattform der dere kan dele informasjon underveis, slik at dere får rask oversikt over hva dere har funnet og hvor dere trenger mer informasjon. Tagg informasjon med kategorier og undergrupper dere mener er viktige slik at det blir lett å skaffe seg et overblikk. Husk at det er mulig å kartlegge i det uendelige. Begynn gjerne å skrive på oppsummeringen før dere anser at dere er ferdige. Da får dere raskt en følelse på hvor dere har mangler og hvor dere har nok informasjon til å gå videre. Husk også at det er viktig å gå tilbake til kartleggingen senere i prosessen for å fylle på med mer informasjon. Det er alltid en avveining mellom tempo og moment og hvor mye informasjon som er tilstrekkelig for å gå videre. 

 

 

Oppsummering av kartleggingen

Når dere har samlet tilstrekkelig informasjon og valgt meningsfulle kategorier, oppsummerer dere funnene. Dette gjøres i form av en beskrivende historie og moodboard/fotomontasje, der de valgte områdene for kartleggingen. Pass på at oppsummeringen og fotomontasjen er objektiv, saklig og dekkende. Ikke legg deres vurderinger av hva som kan bli bedre eller hva dere kan ta tak i og utvikle videre inn her, det er det rikelig anledning til i andre deler av  prosessen. Beskrivelsen og montasjen skal ikke være et glansbilde, men en historie som på godt og vondt oppsummerer funnene dere har gjort i kartleggingen. Oppsummeringer som folk nikker samtykkende til, og som fanger essensen og betydningen av stedet/opplevelsen både historisk og i dag.