Skip to main content

Hva skal nasjonal monitor for reiselivet inneholde?

15. februar 2022

I Nasjonal reiselivsstrategi 2030 «Sterke inntrykk med små avtrykk», som ble presentert i fjor, ble utviklingen av en slik monitor beskrevet som et av flere virkemidler.  Monitoren skal bli et felles stordata analyseverktøy for norsk reiseliv, og er et av virkemidlene for å nå målene med strategien.

Mangelfullt og fragmentert

Reiselivets kunnskapsgrunnlag er i dag mangelfullt og fragmentert, og det tas mange suboptimale beslutninger i alle ledd og på alle nivåer. Dagens datakilder er ikke godt sammenstilt og ikke egnet til å gi et helhetlig bilde av reiselivet som næring og sektor. 

Målet med monitoren er å etablere en nasjonalt anerkjent analysemodell. Denne skal designes slik at den også etter hvert kan simulere fremtidig utvikling basert på kunstig intelligens. Nå ber vi dere i reiselivet om innspill. Monitoren skal sammenstille data fra flere kilder som reiselivsaktørene og deres samarbeidspartnere kan benytte seg av. Det er Transportøkonomisk institutt (TØI), Samfunnsøkonomisk analyse og Aniara AS som har fått i oppdrag å gjennomføre forprosjektet.​

En del av dere vil motta undersøkelsen direkte fra TØI. Det er samme undersøkelse, og det holder å svare en gang.

Tilgjengelige datakilder

Monitoren må gi innsikt om omfang, trafikkstrømmer, verdiskaping, konsum, ringvirkninger, sysselsetting, gjestetilfredshet, markedsutvikling, innbyggertilfredshet, klimaavtrykk og reiselivets bidrag til det grønne skiftet. Den bør kunne kobles mot alle relevante og tilgjengelige datakilder, eksempelvis også slike som utvikles i regi av Smart Cities og bærekraftsnettverket i regi av Kommunesektorens organisasjon (KS). I tillegg må eksisterende data fra kilder som SSB, Innovasjon Norge, bransjeorganisasjonene og andre institusjoner kobles sammen og tilgjengeliggjøres.

Monitoren vil gjøre det mulig å sette tydelige mål for utviklingen mot 2030 på mange nivå, og øker presisjonsnivået for strategiske beslutninger for næringsaktører, planleggere og politiske beslutningstakere. Det vil også gi alle aktører en felles kilde til innsikt og kunnskap om næringen.

Spørreundersøkelsen fra TØI finner du her

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email