x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Reiselivets verdiskaping i Norge

Verdiskapingstall for 2019 sier mer om reiselivet da tallene skulle rapporteres inn i 2020, enn hvordan 2019 egentlig var. Årsaken er betydelig underrapportering.

For å si noe om total verdiskapning før pandemien, er 2018- tallene best å bruke for å si noe om landet totalt, men ned på fylkes- og kommunenivå kan 2019- tallene gi et riktig bilde for enkelte.

Tallene viser at total verdiskapning for 2019 er på 89 milliarder kroner. Det er en tilbakegang på tre prosent fra 2018, som tilsvarer 2,6 milliarder kroner. Årsaken er betydelig underrapportering. Det er 18 203 foretak som har rapportert inn regnskapstall for 2019. Det er 1 300 færre enn i 2018, og representerer en nedgang på nesten syv prosent. Og det er innen serveringsforetak det er færre som har levert inn regnskapstall. På grunn av pandemien ble rapporteringsfristen ble utsatt i år, og datagrunnlaget disse tallene bygger på ble hentet ut så sent som 30. oktober, som er lenge etter fristen for rapportering var gått ut.

Ser man på verdiskapning per bransje, er det en økning i innen overnattingsvirksomheter, samt kultur og underholdning. Der det er størst nedgang i verdiskapning er naturligvis innen servering, men også innen transport og formidling.  

Innrapportering

Går vi tilbake til endring i antall bedrifter som har levert regnskap for 2019, varierer det fra fylke til fylke og type reiselivsbedrift. Det en ingen endring i antall innrapporterte foretak fra Svalbard og Oslo. I Troms og Finnmark er det fire prosent flere foretak som har levert inn regnskapstall sammenlignet med 2018, og i Trøndelag og Viken er det en økning på en prosent. Ellers er det en nedgang. Størst prosentvis nedgang finner vi i Rogaland (-41 %), deretter følger Nordland (-28 %), Møre og Romsdal (-25 %), Agder (-5 %), Vestfold og Telemark (-3 %). Nedgangen er minst i Vestland og Innland som har to prosent færre innrapporterte foretak sammenlignet med året før.

Om tallene

Kilde for tallene i Innovasjon Norges oversikt over reiselivets verdiskaping i Norge i 2019 er Asplan Viak, som har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Innovasjon Norge.
Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.

Reiselivets verdiskaping fordelt på fylker og kommuner

Reiselivets verdiskaping totalt i Norge

Fordeling fordelt på bransjene overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, transport, formidling, kultur og underholdning.

Overnatting, servering og aktivitet/kultur 

Reiselivsnæringen inkluderer fem bransjer; transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og formidling. Av disse fem omtaler vi gjerne trioen overnatting, servering og aktivitet/kultur som opplevelsesbransjene. I denne presentasjonen av reiselivets verdiskaping omtaler vi dette som 'Reiseliv ellers'.

Transport og formidling presenteres separat som 'transport' i landsoversikt og for landsdeler.. Formidling er utelatt på lavere nivå fordi det i stor grad omfatter turoperasjon ut av Norge og transport tas ikke med da det kun gir tall fra noen få steder i landet.  

Dette er verdiskaping

Reiselivsnærings størrelse kan måles på ulike måter. En måte er verdiskaping. Dette begrepet blir ofte benyttet om forskjellige fenomener, men det har en presis og entydig betydning. Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester.

Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Reiselivsnæringens verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene, men måler ikke reiselivets betydning for norsk økonomi – den finner man i SSBs satelittregnskap for turisme.

Kontakt oss om markedsdata

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513