x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Reiselivets verdiskaping i Norge

Verdiskapningen for reiseliv ligger på 64,9 milliarder i 2020 og viser en betydelig nedgang fra 2019. Asplan Viak har estimert en samlet nedgang på 27 prosent, som tilsvarer 24 milliarder kroner på ett år.

Betydelig nedgang i verdiskapningen for reiseliv 

Nedgangen er ikke overraskende gitt koronapandemien. Pandemien kan imidlertid også ha ført til større utfordringer og usikkerhet med regnskapsrapportering og dermed datagrunnlaget. Derfor er det tilrådelig å være noe varsomt i tolkning av resultatene. Det er ikke tvil om at det har vært en stor nedgang i verdiskaping i reiselivsnæringene, men det er usikkerhet knyttet nedgangens nøyaktige omfang. 

Antagelig er nedgangen større 

Sammenligner man med data fra to år tilbake, får man en samlet nedgang i verdiskapning på hele 29 prosent. Nedgangen tilsvarer 26,7 milliarder kroner. Det er et fall fra 91,5 milliarder i 2018 til i underkant av 65 milliarder i 2020. Årsaken til at det gir et bedre bilde å sammenligne med data fra 2018, er en betydelig underrapportering av 2019-data. Det var 1 300 færre foretak som rapporterte inn regnskapstall for 2019, sammenlignet med 2018. Det betyr at selv om 2019 var et toppår for norsk reiseliv når det kommer til antall kommersielle gjestedøgn, som på et overordnet nivå gir en god indikasjon på verdiskapning, bærer de innrapporterte tallene preg av den situasjonen som preget reiselivsnæringen i 2020, da data for 2019 skulle innrapportert. Dette til tross for at rapporteringsfristen ble utsatt, og Asplan Viak hentet ut tallene så sent som i oktober 2020.

Halvparten av nedgangen er innen serveringsvirksomhet

 Når vi ser på hovedbransjene innen reiselivsnæringen som består av overnattings- og serveringsvirksomhet, transport, formidling, samt kultur og underholdning, er transport størst med en verdiskapning på 26,3 milliarder. Det representerer en andel på 41 prosent av reiselivets totale verdiskapning i 2020. Deretter kommer servering som representerer en andel på 30 prosent. Og det er innen servering vi finner størst nedgang under pandemien. På to år er verdiskapningen gått fra 32 milliarder i 2018 til 19 milliarder i 2020. Nedgangen på 40 prosent tilsvarer 12,9 milliarder kroner, og det er serveringsbransjen som tar nær halvparten av næringens tap som er estimert til å være 26,7 milliarder kroner under pandemien. Deretter kommer nedgang innen transport som forklarer 30 prosent av nedgangen.

Troms, Finnmark og Trøndelag hardest rammet

Verdiskapningstall for overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur og underholdning som her kalles «Reiselivet ellers» der vi holder transport og formidling utenfor, viser at det er Vestfold og Telemark som har hatt minst nedgang de to siste årene. Med en nedgang på 17 prosent i verdiskapning har de minst nedgang sammenlignet med 2018. Deretter kommer Agder (-21 %), Innlandet (-28 %) og Rogaland (-29 %). I den andre enden finner vi Troms og Finnmark og Trøndelag som begge har hatt en nedgang på 43 prosent på to år. Møre og Romsdal går ned med 36 prosent, Oslo (-34 %) og Nordland (-33 %). I midten ligger Vestland med en tilbakegang på 32 prosent og Viken 30 prosent.

Om tallene

Kilde for tallene i Innovasjon Norges oversikt over reiselivets verdiskaping i Norge i 2020 er Asplan Viak, som har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Innovasjon Norge.
Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.

Reiselivets verdiskaping fordelt på fylker og kommuner

Reiselivets verdiskaping totalt i Norge

Fordeling fordelt på bransjene overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, transport, formidling, kultur og underholdning.

Overnatting, servering og aktivitet/kultur 

Reiselivsnæringen inkluderer fem bransjer; transport, servering, overnatting, aktivitet/kultur og formidling. Av disse fem omtaler vi gjerne trioen overnatting, servering og aktivitet/kultur som opplevelsesbransjene. I denne presentasjonen av reiselivets verdiskaping omtaler vi dette som 'Reiseliv ellers'.

Transport og formidling presenteres separat som 'transport' i landsoversikt og for landsdeler.. Formidling er utelatt på lavere nivå fordi det i stor grad omfatter turoperasjon ut av Norge og transport tas ikke med da det kun gir tall fra noen få steder i landet.  

Dette er verdiskaping

Reiselivsnærings størrelse kan måles på ulike måter. En måte er verdiskaping. Dette begrepet blir ofte benyttet om forskjellige fenomener, men det har en presis og entydig betydning. Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester.

Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Reiselivsnæringens verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle bedriftene, men måler ikke reiselivets betydning for norsk økonomi – den finner man i SSBs satelittregnskap for turisme.

Margrethe Helgebostad
Margrethe Helgebostad
Fagansvarlig analyse