Skip to main content

Nyhetsartikler

Flertallet mener turismen er positiv for Norge

3. februar 2022

Denne undersøkelsen ble gjennomført senhøstes 2021 for å kartlegge nordmenns holdninger til turisme. Kartleggingen er en del av flere tilsvarende undersøkelser som følger befolkningens holdninger til turisme over tid, både sommer og vinter.

Turismens videre utvikling

Målgrupper er hele landets befolkning, samt befolkningen i geografisk avgrensede pressområder for turisme. Tidligere kartlegginger dekker somrene 2018 og 2019, samt vinteren 2019. Utbrudd av Covid19-pandemi mars 2020 medførte periodevise begrensninger på befolkningens mobilitet i og til Norge. Derfor ble det ikke gjennomført kartlegginger sommeren og vinteren 2020, selv om innenlandsturisme i noen grad erstattet nordmenns utenlandsreiser og internasjonal turisme i Norge. 
 
Med gradvis gjenåpning av samfunnet sommeren 2021, og med utsikt til mulig tilbakevending til normalsituasjon, er denne kartleggingen i hovedsak viet befolkningens syn på turismens videre utvikling etter pandemien.  
 
Dette er de 4 hovedfunnene i undersøkelsen:
 
1. Det er en økende opplevelse av turistunderskudd. Flertallet i befolkningen synes ikke turistvolumet er problematisk. Vi er likevel klar over at man enkelte steder, og på enkelte tider av året, opplever at turismen påvirker reisemålet på en mer negativ måte, for eksempel i form av trengsel, slitasje på natur eller infrastruktur og fellesgoder som ikke er tilpasset besøksnivået.
 
2. Turismen har fortsatt flere positive enn negative sider. Flertallet (fem-syv av ti) mener den skape arbeidsplasser, virksomhetsetablering, vekst i antall butikker og spisesteder samt generell fremtidstro.
 
3. Gode opplevelser er ikke alltid god økonomi. Befolkningen opplever på samme måte som før pandemien at Norge har mye å tilby, samtidig som turistene ikke alltid oppleves å gi tilbake.
 
4. Turismen konsolideres. Reiselivet startet sommeren 2021 gjenoppbygging etter pandemien. Sammenliknet med situasjonen før pandemien tegnes bildet av ønske om stabilitet fremfor vekst.

Bakgrunn

 
Reiselivsnæringen har som mål å utvikle flere konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter, skape helårlig sysselsetting og bidra til bærekraftig utvikling. Reiseliv er et samskapende økosystem av bedrifter, gjester, lokalsamfunn, kulturliv, frivillige organisasjoner, transportsystemer, handel, formidling og mange offentlige aktører. Alle er avhengig av hverandre, samt av god og effektiv samhandling, for felles beste. 
 
Det er i denne konteksten IN ønsker å overvåke nordmenns oppfatning av turismen i Norge; syn på antall besøkende, vurderinger av turismens positive og negative sider, o.l. Samtidig kartlegge om innbyggere i typiske «pressområder for turisme» har andre opplevelser enn befolkningen for øvrig. Befolkningens holdninger antas i sin tur å speile turistenes faktiske opplevelse av Norge som ferieland – direkte eller indirekte – som vil kunne være avgjørende for mulig verdiskapning i form av positiv omtale, gjen-besøk, osv. P
 
Pandemien rammet næringen hardt. I takt med en gradvis gjenåpning av samfunnet sommeren 2021, er fokuset i første rekke rettet mot turismens fremtidsutsikter: Når befolkningen igjen kunne reise fritt rundt i landet og vi igjen har kunnet ta imot utenlandske turister, reises spørsmålet om hvordan befolkningen opplevde sommersesongen 2021; sammenliknet med tiden før pandemien, og hva man tror om utviklingen fremover.
 

Innbyggerundersøkelsen for 2021 er tilgjengelig her

Vedlegg med tabeller (Excel-fil) kan lastes ned her
 
 


 

Innbyggerundersøkelsen: Nordmenns syn på turisme sommer - 2021
Innbyggerundersøkelsen: Nordmenns syn på turisme - sommer 2019

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email